Huviharidus

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine 2019 II voor

Vallavalitsus on välja kuulutanud 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamise II taotlusvooru. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades.

Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetatakse ka vahendite soetamist. 

Toetust saavad taotleda: haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa Vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.
Projektides ei ole vaja näidata omaosalust, küll aga on tingimus, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad.

Tähtaeg: 29. mai 2019 kell 16.
Toetuse taotlemiseks esitatakse Saaremaa Vallavalitsusele elektroonilises keskkonnas toetus.saaremaavald.ee vormikohane taotlus.
Alus: VV 14.05.19 korraldus nr 669 Tingimused 
___________________________________________
TOETATUD PROJEKTID 2019 I VOOR
Aruande vorm 2019.pdf docx

Aruande vorm 2018.docpdf 

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine, tähtaeg 5. juuni

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse perekondadele riiklike vahendite olemasolul. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. 
Toetust saab taotleda neli korda aastas.
Täpsem info ja taotlemine: Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude huvitamine.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus.

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald.
Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).
 

 


Haridusregistri link