Huviharidus

Avatud on huvihariduse ja -tegevuse täiendav taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud 2020. aasta huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetusvooru. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele-noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades. Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maakohtades, kaasavad põhikooliõpilasi, toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust ning lähtuvad noorte tegelikest soovidest ja huvidest. Toetatakse ka vahendite soetamist.
Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöövaldkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulundusühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja valla hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud valla lastele ja noortele.
Projektides ei ole nõutav omaosalus, küll aga on tingimus, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad. Taotlusvoorus jagatakse laiali 100 000 eurot.
Taotlused esitamine: elektroonilises keskkonnas toetus.saaremaavald.ee, erandkorras võib taotluse saata e-postile vald@saaremaavald.ee või tuua vallavalitsusse (Tallinna 10, Kuressaare). Tähtaeg: 4. märts 2020 kell 16.
Täpsem info: Tingimused VV 11.02.20 korraldus nr 270 
Vaata ka Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020

Vallavalitsus kinnitas 14.01.20 korraldusega nr 54 taaskord Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Aruande vorm 2018.docpdf 

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse perekondadele riiklike vahendite olemasolul. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. 
Toetust saab taotleda neli korda aastas.
Täpsem info ja taotlemine: Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude huvitamine.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus.

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald.
Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).
 

 


Haridusregistri link