Vallavara

Vallavaraks on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne).

Vallavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.
 
Vallavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakond
Marientali 27, Kuressaare 93820

Vallavara peaspetsialist
Tiit Põld
tel 452 5107, 
tiit.pold@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104, 
margo.sooaar@saaremaavald.ee