Jäätmehoolduseeskirja muutmine 2022

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja (JHE) 2022. aasta eelnõule laekunud parandusettepanekud:

Ettepaneku tegija

Ettepaneku sisu

Täpsustus

Vallavalitsuse seisukoht

Keskkonnaamet

Eelnõu § 30 lg 3 p 5 kohaselt on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ka suurjäätmed. Täpsustada, kas suurjäätmete äraveo puhul on tegemist vabatahtliku teenusega.

Seni pole suurjäätmed KJVga liidetud olnud.

Liita KJVga vabatahtliku teenusena (nagu täna pakendivedu kodust väljaspool Kuressaaret ja Kudjaped). Hanke tingimustes määratakse sagedus ja hinnastamine.

Keskkonnaamet

Eelnõu § 30 on vallavalitsusel otstarbekuse ja avaliku huvi alusel võimalik liita korraldatud jäätmeveoga täiendavaid jäätmeliike. Vastavalt JäätS § 66 lg 4 kehtestatakse jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, valla- või linnavolikogu määrusega.

Uus punkt võrreldes varasema JHEga.

Ettepanek arvesse võetud, eelnõust vastav punkt eemaldatud.

Keskkonnaamet

Täiendada eelnõu § 33 lg 10 mittekvaliteetse teenuse määratlusega või tuua välja, et see sätestatakse täpsemalt hankedokumentides.

Tänases JHEs vastav punkt samal kujul sees. Mõiste on tänasest veo lepingutes lahti kirjutatud.

Ettepanekut mitte toetada, mõiste sisustatakse veo lepingu tingimustes.

Keskkonnaamet

Eelnõu § 39 lg 1 lisada ohtlike jäätmete liigiti kogumise juurde viide eelnõu § 42 lg 1 toodule.

Eelnõu § 42 lg 1 käsitleb ohtlike ehitusjäätmete liigiti kogumist, § 39 lg 1 ehitusjäätmete liigiti kogumist üldisemalt. Viitamise ettepanek asjakohane.

Ettepanek arvesse võetud, viide lisatud.

Keskkonnaamet

Eelnõus vastavalt jäätmeseaduse § 71 lg 2 p 8 esitada teave jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise kohtadest.

Täna kehtivas JHEs vastavat infot antud pole.

Ettepanek arvesse võetud, eelnõud täiendati seaduses nõutud teabega.

Keskkonnaamet

Saaremaa Vallavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on eelnõu § 49 lõigetes 1-3 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine. Vastava lõike sõnastust täpsustada.

Täna kehtivas JHEs on samas sõnastuses järelevalve õigusega ametnike määramine.

Ettepanekut mitte toetada.

Eesti Pakendiringlus OÜ

§ 17 lg 2, pakendijäätmed peaksid olema lahtiselt konteineris mitte kilokotti pakendatuna.

Täna kehtivas JHEs on sama sõnastus. Pakendijäätmete kohtkogumine Kuressaares ja Kudjapel pakendikoti teenusena. Lahtiselt pakendijäätmete üleandmise nõudmine pole põhjendatud.

Ettepanekut mitte toetada.

Eesti Pakendiringlus OÜ

§ 18 lg 6, tekkekohast kogumisel klaaspakendi eraldi üleandmist kodumajapidamistes pole mõistlik nõuda, KÜ ja avalike punktide puhul võibolla toimiks, kui aeg muutuse sisseviimiseks oleks 12 kuud alates JHE jõustumisest.

Tänane JHE lubab tekkekohas koguda kogu pakendi ühe mahutiga, kui pakendiorganisatsioon tagab järelsortimise. KÜde puhul lisakonteineri nõudmine võib olla probleem (pole ruumi). Kodumajapidamistes tähendaks mõni tühi pudel eraldi kogmisringi klaasile. Avalikes pakendipunktides klaasikonteinerite järele on vajadus.

Mitte toetada KÜ ja tekkekohal kogumisega liitunud kodumajapidamiste puhul klaaspakendi eraldi üleandmist. Avalike pakendipunktide puhul eraldi klaaspakendi konteineri nõue sisse viia 12 kuulise tähtajaga alates JHE jõustumisest.

Eesti Pakendiringlus OÜ

Eelnõu § 18 lg 10 määrab pakendikonteinerite ava suurused, võiksid jääda soovituslikuks, kuna eri tootjatel erinevad avade mõõdud.

Täna kehtivas JHEs ava mõõdud samuti määratletud. Vajalik, et konteinereid ei reostataks (liiga suur ava) ning liiga väiksete avadega konteinerite vältimiseks.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 5 lg 2 jäätmekoti kasutamist segaolmejäätmete kogumisel ja veol mitte lubada. 10 kg on liiga raske vedajal tõsta, loomad lõhuvad koti ära, need reostavad loodust jne.

JHE lubab üksnes ühepereelamutes ning suvilates segaolmejäätmete ja vanapaberi kogumiseks kasutada kuni 100-liitrist jäätmekotti (kuni 10 kg). Jäätmekott on lubatud veopäevaks panna kaitsva anuma sisse. Eelnõu sätestab, et esimesel eksimusel tuleb asuda kasutama konteinerit. Kott paljude kehva juurdepääsuga kinnistute jaoks ainuke üleandmisvõimalus.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

Eelnõu § 5 lg 4: ettepanek, loobuda jäätmekoti kasutamisest. Jäätmekotiga seotud palju nõudeid, mille täitmine on ka klientide jaoks keeruline.

Kott paljude kehva juurdepääsuga kinnistute jaoks ainuke üleandmisvõimalus. Leibkondadele (nt üksik vanaduspensionär), kellel tekib vähe prügi, on jäätmekotiteenus jõukohasem kui minimaalse suurusega konteiner.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

Eelnõu § 5 lg 2 p : Ettepanek – vanapaberi üleandmisel kasutada konteinerit.

Eelnõu ja kehtiva JHE kohaselt vanapaber lubatud üle anda ilmastiku eest kaitstult ka pappkastiga. Konteineri nõue võib jäätmevaldajat liigselt koormata arvestades, et üleandmine on mahu mitte kg põhine.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 5 lg 2 p 4 kuni 150L jäätmekoti kasutamist (kuni 20 kg) haljastusjäätmete ülendamiseks mitte lubada. Lisada sõnastusele: Raskem konteiner jääb tühjendamata või tühjendatakse lisatasu eest.

Sama sõnastus JHEs 2018.a. Raskem kui 20 kg haljastusjäätmete kott pigem erandlik. Jäätmevaldaja enda hoolsuskohustus. § 34 lg 3 lubab ületäitunud jäätmemahuti tühjendamise eest 1,5 kordset tasu küsida, kui jäätmevedajal tekiks reaalne võimekus jäätmekotti kaaluda.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 5 lõige 7, mitte lubada jäätmete üleandmiseks kasutada teistsuguseid mahuteid, kuna see põhjustab vedajale vaidlusi.

Kõnealune punkt eeldab, et teistsugust mahutit kasutatakse üksnes kokkuleppel vedajaga ehk et vedaja ise saab vajadusel keelduda.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

§ 5 lg 9 konteinerite käsitsi teisaldatavat vahemaad piirata 10 meetriga, samas piirata ka käsitsi teisaldatavate konteinerite mahtu kuni 660L. Suuremate konteineritega vedaja ei suuda tagada töö- ja tervishoiunõuete täitmist. Alternatiivlahendusena võiks kaaluda lahendust, kus käsitransport on lubatud vaid kaherattalistele konteineritele (kuni 370L).

Konteineri saavad jätta kuni 20 meetri kaugusele need inimesed, kellel selleks on reaalne vajadus (nt liikumisraskustega inimesed). Kuressaare vanalinnas ei ole alati võimalik konteinerile leida alternatiivset asukohta tühjenduskohale lähemal. Seetõttu on 20 meetri tingimuse säilitamine vajalik.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

Eelnõu §5 lõiget 12: Ettepanek, täiendada sõnastust: „lumest peab olema puhastatud ka konteineri ümbrus". Metallkonteineri ümber on vaja liikumisruumi 1 meeter, et tagada konteineri kinnitamine, samuti ohutu laadimisala.

1 m vaba ruumi nõudmine ümber jäätmemahuti eeldaks jäätmeaedikute, -majade ja katusealuste kasutamise keeldu (lubatud §5 lg 11-ga). Reeglina on metallikonteineri ja aediku vahel vähem kui 1m nii, et sealt lund koristada on ka keeruline.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §5 lõiget 13 täiendada: „Tupiktee korral tagama jäätmeveokile piisava suurusega ümberpööramise koha. Koduloomad ei tohi jäätmevedajat ohustada. Vastasel korral on vedajal õigus keelduda teenuse osutamisest ja esitada tühisõidu arve".

Jäätmeveokile „piisavate" ümberpööramise kohtade nõudmine jäätmevaldajalt on koormav kohustus. Eelnõu § 2 lg 31 määratleb tühisõiduna ka olukorra, kus „jäätmevaldaja pole võimaldanud jäätmevedajal juurdepääsu jäätmemahutile". § 5 lg 13 ütleb: „Koduloomad ei tohi jäätmevedajat ohustada".

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §5 lisada lõige 14: Jäätmemahutite ümbrust ei tohi risustada mööbli, koduelektroonika, ehitusjäätmete, santehnika ega muude jäätmetega. Jäätmemahutite ümbruses peab prügivedajale jääma igas suunas vähemalt 1 meeter vaba ruumi nende teenindamiseks.

Eelnõu § 3 lg 5 sõnastab: „Jäätmeid ei ole lubatud jätta lahtiselt mahuti lähedusse." 1m vaba ruumi nõudmine ümber jäätmemahuti eeldaks jäätmemajade, aedikute ja katusealuste kasutamise keeldu (lubatud §5 lg 11-ga).

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §6 lisada lõige 2 Jäätmevaldaja on kohustatud: 1) Jäätmevaldaja vastutab jäätmevedajalt renditud jäätmemahuti mittenõuetekohase kasutamisega ja tema süülise käitumisega põhjustatud tagajärgede eest. Jäätmevaldaja hüvitab jäätmevedajalt renditud jäätmemahuti kaotsimineku või kasutamiskõlbmatuks muutumisel jäätmemahuti maksumuse vastavalt Jäätmevedaja hinnakirjale.

Selline rentniku ja rendileandja suhe ja vastav varaline vastutus on reguleeritud seadusega. Konteineri rentimisel sõlmitakse leping vedaja ja rentniku vahel, kuhu vastavad tingimused vajadusel kirjutatakse.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §6 lõige 5. Täpsustamist vajab klientide teenindamise protseduur, kui teede kandevõime on piiratud.

Eelnõu §5 lg 8: „Kui jäätmeveokil puudub jäätmevaldaja kinnistule juurdepääs, tuleb jäätmemahuti paigutada kinnistule lähimasse võimalikku jäätmeveoki peatumiskohta, mis asub avalikult kasutatava tee ääres või mõne teise isikuga kokkuleppel tema kinnistul." Eelnõu § 2 lg 31 määratleb tühisõiduna olukorra, kus „jäätmevaldaja pole võimaldanud jäätmevedajal juurdepääsu jäätmemahutile". Vedaja võib vastavaid tingimusi täpsustada oma kliendilepingus.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

§ 21. Suurjäätmed, ettepanek: eemaldada nimistust WC potid, kraanikausid, vannid – nende puhul on tegemist ehitusjäätmetega.

Kehtivas JHEs on need asjad samuti SJ loetelus. Jäätmekäitlejad käsitlevad neid sarnaselt muu mööbliga suurjäätmetena.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 30. lõikes 3 jätta välja suurjäätmed. Suurjäätmete teke ja maht on ettearvamatu ja see tingib pakkumisel esitatava segaolmejäätmete hinna olulise tõusu.

§ 30 lg 3 p 5 nimetab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigina suurjäätmed. Kui palju reaalselt SJ liitmine KJVga näiteks vabatahtliku lisateenusena tõstaks üldist veo hinda, ei ole teada. Küll on see KOVides levinud praktika ja inimeste jaoks probleemne jääde.

Suurjäätmed liita KJVga vabatahtliku lisateenusena. Hanke tingimustes määratakse sagedus ja hinnastamine.

AS Ragn-Sells

§ 30. Korraldatud jäätmeveo üldtingimused. Ettepanek – suurjäätmed korraldatud jäätmeveost välja jätta, kuna mõjutavad väga suures osas prognoosimatuid kulusid. Alternatiiv – kindla regulaarsusega (nt 2x aastas) etteregistreerimisega kogumisring.

Kui palju reaalselt SJ liitmine KJVga näiteks vabatahtliku lisateenusena tõstaks üldist veo hinda, ei ole teada. Kindlasti vähem, kui nt kahekambrilise veoki nõue, sest SJ kogumine ei eelda vedajalt eritehnika soetamist. Tasulise lisateenusena oleks tegemist etteregistreerimisega kogumisringidega.

Suurjäätmed liita KJVga vabatahtliku lisateenusena. Hanke tingimustes määratakse sagedus ja hinnastamine.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 31 lõige 1 p 4: Kui segaolmejäätmete äravedu toimub harvem, kui iga 2 nädala tagant, siis tuleb kasutada ainult konteinerit, mitte jäätmekotti.

Eelnõu § 31 lõige 1 p 4 kohaselt on jäätmekoti kasutamisel veo sagedus mitte sagedamini kui üks kord nelja nädala jooksul. Kui vedu toimub sagedamini, tuleb kasutada konteinerit. Jäätmekoti sihtrühm on vanaduspensionärid ja harva oma majapidamist kasutavad valdajad, kellele konteineri soetamine pole jõukohane või otstarbekas.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §34 lõikes 3 tuleb defineerida, mis on ületäitunud konteiner.

Üldine põhimõte on, et ületäitunud konteiner on selline, milles on jäätmeid rohkem, kui konteineri nominaalmahtuvus (kaas ei lähe kinni). Lisaks § 3 lg 5 kirjeldab ületäitumisena ka olukorda osad jäätmed on mahutiväliselt.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu §33 lõige 5. Täiendada punkti sellega, et vedaja saab taotleda teenustasude muutmist ka juhul, kui lõppkäitluskohad muudavad oma käitlushindu.

Siiani oleme lähtunud põhimõttest, et vedaja võib muuta tasu ainult teenuse hinda mõjutava riikliku maksu või riikliku tasu muutmise korral. Tagab kliendile pikema aja vältel stabiilsema teenuse hinna. Vallal puudub läbipaistvus üksnes vedajatele teadaolevate hinnakomponentide osas.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

Eelnõu §33 lõige 5. Korraldatud jäätmeveo teenustasu: Ettepanek – lisada mehhanism teenustasude muutmiseks, sest ettenägematuid majandusolusid 2022 aasta näitel on kahjuks palju.

Siiani oleme lähtunud põhimõttest, et vedaja võib muuta tasu ainult teenuse hinda mõjutava riikliku maksu või riikliku tasu muutmise korral. Tagab kliendile pikema aja vältel stabiilsema teenuse hinna. Vallal puudub läbipaistvus üksnes vedajatele teadaolevate hinnakomponentide osas.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 34 lõige 4 lisada lause: Tühisõidutasu või kõrgendatud tasu rakendamise aluseks on jäätmevedaja poolt tehtud foto või video.

Tühisõidu tõendamise protseduur kirjeldatakse jäätmeveo kontsessioonilepingu tingimustes.

Ettepanekut mitte toetada.

Osaühing Prügimees

Eelnõu § 34 lõige 5 jätta ära.

Kõnealune lõige kirjeldab, milline info peab olema toodud tühisõiduteavituses. Tuues teavituses välja konkreetsed asjaolud ning juhendades klienti, kuidas ta peab edaspidi käituma, on kliendil edaspidi konkreetset viga, mis tühisõidu põhjustas, võimalik vältida.

Ettepanekut mitte toetada.

AS Ragn-Sells

§ 35. Korraldatud jäätmeveo lisateenused: Ettepanek – täpsustada, mida tähendab nõusolek, näiteks kirjalik jäätmeveo leping.

Kehtivas JHEs on vastav täpsustus toodud (lisateenuse osutamine ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmeveolepingu olemasolul). Eelnõust on „jäätmeveolepingu olemasolul" välja jäänud. Mõistlik kasutada varasema JHE sõnastust.

Ettepanekut toetada, täpsustame sõnastust.

AS Ragn-Sells

§ 37. Kontsessioonilepingu ülesütlemine (1): Ettepanek – aluseks peab olema sõlmitud jäätmeveoleping, sest see sõlmitakse alles 10 päevase vaidlustusperioodi lõppedes, samuti on korraldatud jäätmeveo registreeringu eelduseks sõlmitud hankeleping.

Eelnõu sõnastuses ülesütlemise alus, kui jäätmevedaja ei ole esitanud korraldatud jäätmeveo registreeringu taotlust 10 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on teatavaks tehtud valitsuse korraldus, millega on jäätmevedaja pakkumus korraldatud jäätmeveo teenuse hankel edukaks tunnistatud.

Ettepanekut toetada, täpsustame sõnastust.

AS Ragn-Sells

§ 45. § 45. Teravad ja torkivad jäätmed. Ettepanek – eemaldada sõna „kanister", kuna see ei ole õige.

Eelnõu lubab torkivaid jäätmeid koguda konteinerisse ja kanistrisse.

Täpsustame sõnastus, kanistri mõiste välja võetud.

 

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Osakonna juhataja
Bert Holm
tel 452 5078
bert.holm@saaremaavald.ee

Jäätmete peaspetsialist
Ketre Kirs
tel 452 5086
ketre.kirs@saaremaavald.ee

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri