Käimasolevad projektid

Valjala aleviku soojamajanduse arengukava
Projekti nr: 2014-2020.6.02.19-0410
Projekti kestus: 07.07.2019 - 31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 1750 EUR
Projekti toetus: 1575 EUR
Projekti omafinantseering: 175 EUR
Projekti raames koostatakse Valjala aleviku soojusmajanduse arengukava.
Arengukava annab ülevaate aleviku hoonete ja kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest, tarbimisest ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Arengukava eesmärk on koostada Valjala aleviku jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel.
 
Kuressaare Haigla kopteriplatsi rajamise toetamine
Projekti nr: RE.2.01.19-0189
Projekti kestus: 02.10.2019-28.02.2020
Projekti kogumaksumus: 156 095,00 eurot
Projekti toetus: 117 071,00 eurot
Projekti omafinantseering: 39 024,00 eurot
Projekti tulemusena on Kuressaare Haigla (kui maakonnahaigla) vahetus lähetuses loodud võimalused kriitilises seisus haigete nõuetekohaseks ning kiiremaks meditsiiniliseks teenindamiseks. Projekti elluviimisel rajatakse rahvusvahelistele sertifitseerimisnõuetele vastav helikopteriplats koos aastaringselt läbitava juurdepääsuteega, mis annab olulise panuse osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi osas.
 
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas II
Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0194
Projekti algus ja lõpp: 01.08.2019-01.12.2020.a.
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti maksumus: 235 714,00 EUR,
sh toetust 200 356,90 EUR ja omafinantseering 35 357,10 EUR.
Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused.
Projekti raames toetatakse kolme liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st. püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.
 
Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Projekti nr:  SFOS 2014-2020.2.02.18-0129.
Projekti kestus: 01.10.2018 – 31.05.2022. Pikendatud kuni 31.12.2022
Projekti kogumaksumus: maksimaalne abikõlbulik kogukulu 640 000 EUR
Projekti toetus: 544 000 EUR
Projekti omafinantseering: 96 000 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames TAT „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" (sotsiaalkaitseministri 06.11.2018 käskkiri nr 85).
Eesmärk: ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades.
Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega (puue ei pea olema ametlikult Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud) inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Lisaks Saaremaa Vallavalitsusele on projekti kaasatud MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine
Projekti kestus: 14.06.2018 – 13.06.2020.
Projekti kogumaksumus: 471 115,00 EUR
Projekti toetus:471 115,00 EUR
Projekti omafinantseering: 0 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Saaremaa vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".
Projektis osalevate omavalitsuste projekti skoopi kuuluvad infrastruktuurilahendused standardiseeritakse, dokumenteeritakse ja muudetakse ISKE kõlbulikuks. Projekt võimaldab partneritel vananenud lahendustest loobumist ja aitab kaasa infoturbe tagamisele projektis osalevates kohalikes omavalitsustes.
Täpsem projektiinfo: www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

Wifi4U
Projekti nr: 2-7.4/191-1 29.07.2019 Projekti kestus: 2019 august- 2022 august
Projekti kogumaksumus:15000
Projekti toetus:15000
Projekti omafinantseering: 0 EUR
Projekti lühikokkuvõte: WiFi4U projekti raamel  paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Kohaliku omavalitsuse avalike sündmuste infoteenus
Projekt nr 2014-2020.12.03.19-0592 Projekti kestus 01.08.2019 - 30.06.2021
Projekti kogumaksumus: 45 000,00
Projekti toetus: 38 250,00
Projekti omafinantseering: 6 750,00 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on parendada olemasolevat veebirakendus universaalseks kasutajasõbralikuks ürituste ja huvitegevustest teavitamise rakenduseks. Projekti tulemuseks on terviklik ja mugav IT lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks.
 
Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile
Projekti nr: RE.2.01.19-0005
Projekti kestus: 20.03.2019-15.03.2020
Projekti kogumaksumus: 59 736,00 eurot
Projekti toetus: 50 775,60 eurot
Projekti omafinantseering: 8 960,40 eurot
Projekti lühikokkuvõte: Projekti raames paigaldatakse Vilsandile, Koolipapa kinnistule veevõtumahutid (4x20m3), mis on olulised aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandil. Rajatav veevõtukoht on eelduseks ehitusloa väljastamisel piirkonda kavandatud objektidele (sh kogukonnamaja) ning annab oluliselt juurde võimekusele saare elanike vara säilitamiseks. Paraneb saare kogukonnale esmatähtsa teenuse kvaliteet ja kättesaadavus.
 
Üürielamu rajamine Kuressaarde (Saaremaa Vallavalitsuse ja Kitsas 16 Kodu OÜ koostööprojekt)
Projekti kestus: 01.01.2019 – 01.01.2021 
Projekti kogumaksumus: 1 905 600 eurot
Projekti toetus: 952 800 eurot
Projekti omafinantseering: 952 800 eurot
Kokkuvõte:  Projekti raames ehitatakse korterelamu suunitlusega mobiilsele tööjõu sihtgrupile Kuressaarde, Kitsas tn 16 kinnistule. Esialgse eskiisprojekti järgi on projekteeritav maja 21 korteriga korter-/üürielamu, milles on 1 kuni 3-toalised korterid suurusega 20 kuni 60m2
Projekt viiakse ellu omavalitsuse ning erasektori koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on omandanud volikogu nõusolekul enamusosaluse ettevõttes Kitsas 16 Kodu OÜ ning tagab osaühingu nõukogu liikmete nimetamise läbi otsese KOVi poolse valitseva mõju osaühingu juhtimisel.
Üürielamu püstitamise eesmärgiks on:
1) tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab pakkumist ning ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);
2) avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele;
3) soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike investeeringute tegemist;
4) soodustada kõrge kvaliteediga elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise põhimõtteid, tagades seejuures ehitatud keskkonna jätkusuutlikku majandamise.
Kontakt: Renate Pihl, Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist, tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee;
Mario Laul, Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse liige, tel 515 4820, mario@saarlane.ee.
 

Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Projekti nr: 2014-2020.6.03.18-0115 
Projekti kestus: 03.06.2019 - 31.12.2020
Projekti kogumaksumus:  552 726,24 EUR
Projekti toetus:  409 017,42 EUR
Projekti omafinantseering: 143 708,82 EUR
Projekti eesmärk:
Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas.
Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse rekonstrueeritakse 277 valgustuspunkti, vahetatakse 82 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 215 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 5490 m uut maakaabelliini ja 705 m uut õhkkaabelliini. Rekonstrueeritakse 11 liitumiskilpi ja eemaldatakse 2 liitumiskilpi.

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine
Projekti nr: 2014-2020.1.04.18-0093 
Projekti kestus: 1. jaanuar 2019 - 31. august 2022
Projekti kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot
Projekti toetus: 4 537 922,70 eurot
Projekti omafinantseering: 800 809,91 eurot
Projekti kokkuvõte: 
projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega.
Eesmärgid: Kuressaare linna koolivõrk on korrastatud, õppekohad on vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetavad kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist.
Tulemused: Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal on nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030. 

Saaremaa valla hooldekodu Saaremaa Valss energiatõhususe suurendamine
Projekti nr: Kliima.2.01.17-0007 
Projekti kestus: 1. märts 2018 – 31. detsember 2019
Projekti kogumaksumus: 540 000,00 EUR
Abikõlbulik kulu: 444 744,00 EUR
Projekti toetus: 275 741,28 EUR
Projekti omafinantseering: 169 002,72 EUR
Eesmärk: Saaremaa valla hooldekodu "Saaremaa valss" investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.
Tulemused: vahetatud aknad, uuendatud nõuetekohane välissoojustus, parendatud ventilatsioon, soojustatud lamekatused.

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine
Projekti nr: EU50594 
Projekti kestus: 01.11.2016 - 01.11.2019
Abikõlbulik kulu: 3 300 455,88 EUR
Projekti toetus: 2 805 387,49 EUR
Projekti omafinantseering: 495 068,39 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ("Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meede "Piirkondade kokurentsivõime tugevdamine").
Projekti lühikirjeldus: Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sh keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning kaubandus-teeninduspinna suurendamine avalikus ruumis, võimaluste loomine linnakeskuse aktiivseks aastaringseks kasutamiseks.
Projekti otsene eesmärk: Kuressaare linnakeskus on rekonstrueerimistööde tulemusena inimsõbralik, tänapäevane, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.
Oodatav tulemus: Mitterahalist abi on saanud 80 linnakeskuse piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Projekti lõppemisest kolme aasta jooksul on Kuressaare linnakeskuse piirkonda lisandunud 45 aastaringset ja 25 hooajalist töökohta.

Kuressaare Tuulte-Roosi lasteaia hoone energiatõhususe tööd
Projekti nr: Kliima.1.01.17-0040 
Projekti kestus: 27.12.2017 – 31.12.2019
Abikõlbulik kulu: 473 000   EUR
Projekti toetus: 293 260  EUR
Projekti omafinantseering: 179 740 EUR
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetamine,
meede „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes"
Projekti lühikokkuvõte: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia energiaauditis toodud säästumeetmete paketi elluviimine, et tagada hoones tervisekaitse nõuetele vastav sisekliima ning hoone vastavus C-klassi energiamärgisele: hoone laepiirete, välisseinte ja sokliosa soojustamine, avatäidete asendamine tuule- ja soojapidavamatega, lõuna- ja läänepoolsetele akendele päikesekaitsete paigaldamine, uue soojussõlme ja küttesüsteemi ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamine.
Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik. 

Innovation Policies for Sustainable European Islands
PGI02261 Islands of Innovation/ Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks.
Projekti nr: PGI02261.
Projekti kogumaksumus: 177 500 EUR
Projekti toetus: 150 875 EUR
Projekti omafinantseering: 26 625 EUR
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation

Projekti kestus: Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019 ja teine 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021.
Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis, mille eesmärk on saarte majanduse mitmekesistamine innovaatilise keskkonna loomise ja arendamise kaudu. Projekti tutvustus >>
Teised projektipartnerid on Province of Fryslân (Holland), Samsø Energy Academy (Taani), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Urban Community of North Basse-Terre (Prantsusmaa), North Aegean Region (Kreeka).
Projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projekti partnerite omafinantseering 266 288 eurot.

Coast4us
Projekti elluviimise periood: 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2020
Projekti kogumaksumus: 3 104 701,77 EUR
Projekti omafinantseering: 19 796,88 EUR
Eesmärk: Välja töötada terviklik ja kaasav planeerimisprotsess tagamaks erinevate osapoolte kaasatus ja luua koostöös jätkusuutlikud mere- ja rannikuala planeeringud. Lisaks on eesmärgiks välja töötada uued meetodid ja strateegiad, mis aitaksid välja tuua erinevaid huve ja parandada kohalike huvigruppide kaasatust ruumilise planeerimise protsessis.
Projekti väljundiks on planeeringud projektis olevate piirkondade osas ja ruumilise planeerimise uued tööriistad, sh osapoolte kaasamise osas.
Projekti partnerid Östergötland maakonnavalitsus, Rootsi (juhtpartner)
Rootsi: Norrköping vald, Linköping Ülikool, Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion Östergötland, Aspöja Fastigheter AB; Soome: Ahvenamaa valitsus, Kökar vald; Läti: Keskkonna ja regionaalse arengu ministeerium, Carnicava vald, Saulkrasti vald, Salacgriva vald, Riia Tehnikaülikool; Eesti: Tallinna Tehnikaülikool, Saaremaa vald.
Kontakt: Veiko Viil, arenduse peaspetsialist, tel 452 5031, veiko.viil@saaremaavald.ee
Lisainfo: www.facebook.com/pg/coast4us
Toetajad: Euroopa Regionaalarengu Fond, Kesk-Läänemere Programm 2014–2020
 

Eakate päevakeskuse energiasäästuprojekt Orissaare lasteaia hoones

Projekti nr: EU52243 
Projekti kestus: 01.03.2018 - 31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 57 199,08  EUR
Projekti toetus: 42 899,31  EUR
Projekti omafinantseering: 14 299,77  EUR
Projekti eesmärk:
esmaseks ja kõige olulisemaks eesmärgiks on hooneosa energiatõhususe parandamine ja energiakasutuse vähendamine. Lisaks on otseseks eesmärgiks munitsipaallasteaia ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti tulemusena saavutatakse energiatõhususe miinimumnõuete tagamine.
 

Päästevõimekuse tõstmine ja meremärgistuse uuendamine Vilsandi saarel
Projekti nr: EU52531 
Projekti kestus: 13. august 2018 – 31. oktoober 2019
Projekti kogumaksumus – 102 355,20 eurot
Projekti toetus – 87 001,92 eurot
Projekti omafinantseering – 15 353,28 eurot.
Projekti eesmärk: Rajatakse olemasolevale tuletõrjeautole nõuetekohane hoiuruum. Tuletõrjeauto garaaži rajamine on vajalik aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandi saarel. Koolipapa maaüksusel Vilsandi külatee servas asub „Krati pesa"  tee-ehituse ja maastiku-hooldamise tehnika hoiustamise abihoone. Laiendus on projekteeritud eesmärgiga tagada saarel aastaringne päästevõimekus. Olemasolev hoone on vähese soojapidavusega, selle täiendav soojustamine on tehniliselt keerukas, kulukas ning ei pruugi tagada energiatõhusat lahendust. Põrandatasapinna tõstmine pole võimalik kuna sel juhul ei mahuks tehnika enam garaaži.

Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Projekti nr: 2014-2020.6.03.17-0091 
Projekti kestus: 01.05.2017– 31.10.2019 (pikendatud kuni 31.12.2019)
Projekti kogumaksumus: 281 865,36 eurot
Projekti toetus: 202 943,06 eurot
Projekti omafinantseering: 78 922,3 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine.
Eesmärk: Orissaare tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. EL Ühtekuuluvusfondist toetatava projektiga tagatakse Orissaare aleviku ja Tagavere küla tänavavalgustuse energiakulu vähenemine ja parem töökindlus. Paigaldatakse uued metallmastid, maakaabelliinid ja kaasaegsed LED valgustid koos kaasaegse juhtimissüsteemiga. Projekti tulemusena tagatakse elektrienergia efektiivsem kasutamine ja elektrienergia tarbimise vähenemine.
 

Orissaare aleviku pargi rajamine (LEADER)
Projekti nr: 619217741867 
Projekti kestus: 2017 - 2019
Projekti kogumaksumus: 56 176,42 eurot
Toetussumma. 50 000 eurot
Projekti omafinantseering: 6176,42 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab:
Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.
Eesmärk: Projektiga rajatakse Orissaare alevikku kogukonnale suunatud kvaliteetne ja turvaline mänguväljakuala. Projektiga parendatakse kogukonna vabaajaveetmise võimalusi ja luuakse eeldused, et lastel ja noortel oleks väljundeid välistingimustes vaba aja veetmiseks.     Pargis on mitmekesised atraktsioonid erinevas vanuses inimestele vabaaja veetmiseks. Pargi territoorium on jagatud erinevateks tegevusaladeks vastavalt kasutajate eale ja kasutussoovile.

Orissaare Lasteaia energiatõhususe parendamine
Projekt: Kliima 1.01.17-0018 
Projekti algus ja lõpp: 29.06.2017-31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 356 716,10 eurot
Projekti toetus: 221 163,98 eurot
Projekti omafinantseering: 135 552,12 eurot.
Valdkond, millesse projekt panustab: Kliima.1.1.1 Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine
Projekti rahastab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga meetmest Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avatud taotlusvoorust. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem).
Eesmärk: Orissaare lasteaed "Päikesekiir" energiatõhususe parendamise projektiga tagatakse lasteaia energiakulude kokkuhoid. Tööde tulemusena valmib oluliselt energiatõhusam ümberehitatud lasteaed, mille ülalpidamise kulud ja energiakasutus on väiksemad. Projekti tulemusena paigaldatakse lasteaiale päikesepaneelid, millega edendatakse taastuvenergia kasutamise suurenemist.