Kogukondlik turvalisus

4. juunil 2020 avaneb programmi "Turvalised kogukonnad" taotlusvoor.
Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse tegevusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ega asutajaks ei ole riik ega omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused komandoga seotud taotluste puhul. 

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada kas taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-postile riina.allik@saaremaavald.ee või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult postiaadressile Lossi 1, Kuressaare.
Taotluse esitamise tähtaeg on 4. juuli 2020 kell 16.30. Taotlemise tingimused

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 4. juuni 2020 kuni 4. juuni 2021.

Taotlusvorm.doc Eelarve vorm.xls
Aruande vorm.doc 

Lisainfo: tel 452 5024, riina.allik@saaremaavald.ee

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
riina.allik@saaremaavald.ee
tel 452 5024