Külaelu arendamise toetus

Külaelu arendamise toetusvooru on oodatud on kõik Saaremaa valla külaelu edendamisega seotud taotlused. Ainus piirang tulenevalt mittetulundustegevuse toetamise korrast on alkohoolsete jookide või kinnisvara ostmise keeld. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Antud taotlusvooru prioriteetideks vastavalt valitsuse korraldusele on avalikus kasutuses oleva külaplatsi korrastamine või uue rajatise ehitus/paigaldamine külaplatsile, lapsed ja noored ning mitut kogukonda kaasav koolitus, õppereis vms. Toetusemäär on sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja teistel juhtudel maksimaalselt 100%.

Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas või vajadusel saata täidetud taotlusvorm (docx) digiallkirjastatuna aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819. 

Hindamismetoodika

  1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.
  2. Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus vähendada eelarves konkreetse kulurea jaoks planeeritud summat, kui kulu suurus ei ole piisavalt kulusäästlik. Hindajad peavad nimetatud ettepanekut ja kärpe täpset suurust sisuliselt põhjendama
  3. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–5 vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ning hinnete kirjeldused:

Kriteerium

Skaala

Selgitus

Seos arengukavaga (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse

Valla/valdkondliku arengukavaga seos (taotleja saab valida rippmenüüst sobiva alaeesmärgi ja tegevuse) 

Vastavus vooru prioriteetidele (osakaal 30%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Kinnitatud vallavalitsuse poolt koos taotlusvooru väljakuulutamisega

Kogukonna kaasatus (osakaal 30%)

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv

Kogukonna (potentsiaalsete osalejate) teavitamise ning kaasamise tegevused ja nende kvaliteet

Eelarve põhjendatus (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Eelarve piisavus projekti tegevusteks, kulusäästlikkus, turu-uuring vms

 

Kontakt ja lisainfo