Loodusvaatluse andmebaas

Loodusvaatluse andmebaas kutsub sisestama oma loodusvaatlusi (nägin kevadel esimest sinilille, kohtasin metskitse, kuulsin ööbikut jne). Andmebaas on loodud kõigile loodushuvilistele sisestamaks vaatlusi erinevate liikide kohta. Lisaks elavate isendite vaatlustele saab andmebaasi sisestada ka tegevusjälgede (käpajäljed, ekskremendid) ja surnud isendite (nt autolt löögi saanud teeservas lebav rebane) nägemist. 

Looduvaatluse avalik kaardirakendus.

Pärandkoosluste hooldamine

KURESSAARE LINN

Kuressaare linna pärandkooslused on linna territooriumile jäävad endised karjamaad ja heinamaad, mille hooldamine on mõnekümneks aastaks katkenud ning seetõttu on need alad hakanud võsastuma ja roostuma. Võsastumisega kaasneb muidu liigirikastelt aladelt mitmete väärtulike taime-, looma- ja linnuliikide kadumine. Seetõttu on oluline taasalustada ja jätkata nende koosluste hooldamist kas niitmise või loomade karjatamise teel. Hooldatud pärandkooslused pakuvad silmailu ja loodusega tutvusmise võimalust nii linnakodanikele kui meie külalistele. Kokku on Kuressaares selliseid pärandkooslusi u 300 ha ulatuses, millest tänaseks on hooldatav vaid umbes 75 ha.
 
Roomassaare poolsaar
Väike-Roomassaare poolsaar, endine Weise heinamaa, jääb Staadioni 7 kinnistule (10,8 ha). Alal eemaldati 2017. a märtsis kõik männid ning niideti kettniidukiga kogu pilliroog. Sama aasta aprillis anti enampakkumise korras maatükk 5 aastaks rendile OÜ-le Ranna-Villa, kes karjatab alal šoti mägiveiseid koormusega 0,8-1,2 loomühikut hektari kohta igal aastal 1. maist kuni 30. septembrini. Staadioni 7 ei ole looduskaitsealune maa.
Tuule 4 kinnistule (80,42 ha) jääv Roomassaare karjamaa osa ei ole praegu hoolduses. Linnavalitsus koostas 2017. a jaanuaris esialgse skeemi Tuule 4 kohta, kus on tähistatud kadastikud ja männisalud, mida ei raiuta, ülejäänud osas tuleks kadakad-männid eemaldada ning alustada loomadega karjatamist. Ka Tuule 4 ei ole looduskaitsealune maa.
Tuule 4 ala hooldamiseks on vaja:
  • eemaldada kuni 1,5 m kõrgused kadakad lagedamatelt aladelt ja suuremate kadastike servadest kujundades mosaiikse maastiku, kus lagedad alad vahelduvad kadastikega;
  • eemaldada pea kõik männid, vajadusel on võimalik jätta teatud kohtades kõrgemaid mände alles kaitseks tuule eest (seda eelkõige majade vahetus läheduses, kus on välja kujunenud kõrgem puistu);
  • niita vastavate masinate abil maha pea kogu pilliroog, jättes alles mõned pillirooga lapid, kus saavad pesitseda roostikulinnud;
  • säilitada üksikud puud-põõsad olenevalt liigist, suurusest, välimusest, asukohast jmt;
  • laiendada olemasolevaid käiguradasid kadastike sees laiuseni 1,5 - 2 m, mis teeb jalutamise mõnusamaks, vajadusel uute jalutusradade kujundamine;
  • piirata ala võrk- või elektrikarjusaiaga ning taasalustada loomade karjatamist.
Jaanuaris küsisime lähinaabritele saadetud kirjas arvamust Staadioni 7 ja Tuule 4 hooldamise kohta. Elanike arvamused Roomassaare poolsaare hooldamise kohta (24. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2017).
22. veebruaril 2017 toimunud rahvakoosoleku protokoll ja selle lisa.
 
Põduste luha hoiuala
Põduste luha hoiuala (Natura-ala) asub kahel kinnistul: Papli 5 jõe vasakkaldal ja Paju 4 paremkaldal. Põduste luhal on looduskaitselise väärtusega lamminiidud ning rukkiräägu ja tutka elupaigad.
Papli 5 kinnistu (9,81) anti enampakkumise korras 2014. a aprillis viieks aastaks rendile FIE Andrus Sepale (Metsa Johani talu), kes niidab seda ala kord aastas. Kinnistule on rajatud laudtee ja vaatlustorn.
Paju 4 kinnistu (25,47 ha) anti samuti enampakkumise korras 5 aastaks rendile niitmise eesmärgil 2017. aasta aprillis, rentnikuks on MTÜ Kaagi Rannaniit.
 
Tuulte Roosi karjamaa
Sõrve tee 1 maatükil (30,82 ha) asub väike osa kunagisest Loode karjamaast, Tuulte Roosi karjamaa. Kinnistu merepoolne osa kuulub Kuressaare lahe hoiuala koosseisu (Natura-ala), ning suur osa kinnistust on poollooduslik kooslus. 28 ha suurune osa kinnistust anti 2015. a mais enampakkumise korras rendile OÜ-le Ranna-Villa, kes karjatab alal viie aasta jooksul 1. maist kuni 30. septembrini šoti mägiveiseid.
Veised Tuulte Roosi karjamaal
 
Linnulahe kaitseala
Suur osa Sõrve tee 6 kinnistust kuulub Linnulahe kaitseala koosseisu (u 52 ha). Kuressaare linna territooriumile jääv Linnulahe ümbruse ala ei ole praegu hoolduses.
 
Kudjape rannaniit

Kudjape rannaniit asub osaliselt Kuressaares Kelluka 26 kinnistul (102 ha). Tegemist ei ole kaitsealuses maaga ning ala ei ole praegu hoolduses.