Lumetõrje

Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või alates 5 cm (sulalumi). 

Milliseid teid puhastatakse?

Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega erateed. Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet (teatud tingimustel) ka avaliku kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Detailne teave lumetõrjekaardil.*

*Kaardilt puuduvad Leisi piirkonna lumelükkamise teed, mis lisanduvad 2021 toimuva riigihanke järgselt.

Tingimused erateedele

Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele: 
1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid jm) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5m kõrguseid puidust otsast helkurribaga teibaid;
2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 m kõrguselt ja tee servast 1 m laiuselt;
3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata; 
4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.

Tasuta lumetõrjet ei tehta: 

1) õuealadel ja lühematel kui 30 m pikkustel juurdepääsudel; 
2) kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teostada; 
3) kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele; 
4) kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata. 

Millal?

Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet koos või pärast lumetõrje piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm. 

Nõuded

Suurimaks probleemiks lumetõrjel on võssa kasvanud teeääred - tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm. Samuti puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht, kus traktor saaks ringi keerata. Eratee omanikul tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta lumetõrje teenuseks oleks tagatud. Lahtiraiutud teed ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, vaid ka vajadusel suurte operatiivsõidukite probleemideta sündmuskohale saamiseks, päästmaks loodust või inimeste vara.

 

Kontakt

Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole võib pöörduda lumelükkamise kvaliteedi osas ning tasuta teenuse taotlemisel erateele.

Teenuskeskuste kontaktid >>