Lumetõrje

Milliseid teid puhastatakse?

Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega erateed. Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet teatud tingimustel ka avaliku kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Detailne teave asub lumetõrjekaardil.

Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või alates 5 cm (sulalumi). Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet koos või pärast lumetõrje piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm. 

Tingimused ja nõuded erateedele

Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele: 

  1. tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid jm) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata – tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid puidust otsast helkurribaga teibaid;

  2. tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1 meetri laiuselt;

  3. tee kõrval on koht, kuhu lund lükata; 

  4. tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.

Suurimaks probleemiks lumetõrjel on võssa kasvanud teeääred – tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm. Samuti puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht, kus traktor saaks ringi keerata. Eratee omanikul tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta lumetõrje teenuseks oleks tagatud. Lahtiraiutud teed ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, vaid ka vajadusel suurte operatiivsõidukite probleemideta sündmuskohale saamiseks, päästmaks loodust või inimeste vara.

Tasuta lumetõrjet ei tehta:

  1. õuealadel ja lühematel kui 30 meetri pikkustel juurdepääsudel; 
  2. kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teostada; 
  3. kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele; 
  4. kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata. 

Lume- ja libedatõrje Kuressaare linnas

Kuressaares tegeleb lumetõrje ja äraveoga Saaremaa Haldus.

Saaremaa valla heakorraeeskiri sätestab, et tulenevalt ehitusseadustikust on teega külgneva kinnistu omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Samuti kehtestab antud eeskiri, et kinnistu omanik peab eemaldama hoone katuse ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää kohtades, kus see võib põhjustada ohtu inimese tervisele ja/või elule ning varale. Lumi ja jää tuleb eemaldada inimestele ja varale ohutul viisil.

Kontakt ja lisainfo