Valdkondlikud projektid

Kõik projektid >>

Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Projekti nr: 2014-2020.6.03.18-0115 
Projekti kestus: 03.06.2019 - 31.12.2020
Projekti kogumaksumus:  552 726,24 EUR
Projekti toetus:  409 017,42 EUR
Projekti omafinantseering: 143 708,82 EUR
Projekti eesmärk:
Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas.
Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse rekonstrueeritakse 277 valgustuspunkti, vahetatakse 82 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 215 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 5490 m uut maakaabelliini ja 705 m uut õhkkaabelliini. Rekonstrueeritakse 11 liitumiskilpi ja eemaldatakse 2 liitumiskilpi.

Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Projekti nr:  SFOS 2014-2020.2.02.18-0129.
Projekti kestus: 01.10.2018 – 31.05.2022. Pikendatud kuni 31.12.2022
Projekti kogumaksumus: maksimaalne abikõlbulik kogukulu 640 000 EUR
Projekti toetus: 544 000 EUR
Projekti omafinantseering: 96 000 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames TAT „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" (sotsiaalkaitseministri 06.11.2018 käskkiri nr 85).
Eesmärk: ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades.
Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega (puue ei pea olema ametlikult Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud) inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Lisaks Saaremaa Vallavalitsusele on projekti kaasatud MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.