Majandus- ja haldusvaldkonna projektid

Kõik projektid leiad siit

Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Projekti nr:  SFOS 2014-2020.2.02.18-0129.
Projekti kestus: 01.10.2018 – 31.05.2022. Pikendatud kuni 31.12.2022
Projekti kogumaksumus: maksimaalne abikõlbulik kogukulu 640 000 EUR
Projekti toetus: 544 000 EUR
Projekti omafinantseering: 96 000 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames TAT „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" (sotsiaalkaitseministri 06.11.2018 käskkiri nr 85).
Eesmärk: ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades.
Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega (puue ei pea olema ametlikult Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud) inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Lisaks Saaremaa Vallavalitsusele on projekti kaasatud MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.

Hõljuki soetamine
Projekti nr: RE.2.01.20-0229
Projekti kestus: 01.05.2020-31.12.2020 (pikendatud kuni 02.03.2021)
Projekti kogumaksumus: 144 007,20 eurot
Projekti toetus: 122 406,12 eurot
Projekti omafinantseering: 21 601,08 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti raames soetatakse Saaremaa väikesaarte teenindamiseks alternatiivne sõiduvahend hõljuki näitel, mis on oluline aastaringse transpordiühenduse tagamiseks mandri ja saarte vahel. Projekti tulemusena paraneb väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.