Saaremaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamine

Projektitoetuste taotlusvoor 2019

Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on lõppenud.

Toetust antakse kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti teiste rahastamisallikate kaudu esitatavate projektide omafinantseeringu katmise toetamiseks. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele ja/või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.
Maksimaalne toetussumma taotleja kohta on 3000 eurot. Ürituste läbiviimiseks toetatakse 85% projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinantseeringu toetamise korral 85% minimaalsest omafinantseeringust. Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei ole toetuskõlbulikud.
Projektitoetust antakse järgmistes valdkondades:

 1. kultuur;
 2. harrastus- ja võistlussport;
 3. tervishoid- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisuse ja rahvatervise ennetustöö;
 4. haridus- ja teadustegevus;
 5. külaelu arendamine;
 6. füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus);
 7. koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.

Toetuste taotlejaks saavad olla kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.
Projektitoetuse eraldamise otsustab valitsus kolme kuu jooksul pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel, arvestades:

 1. vastava valdkonna eelarveliste vahendite olemasolu;
 2. projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust valla üldise arengu seisukohalt;
 3. projekti eelarve kulude põhjendatust;
 4. taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5. projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu;
 6. toetusest kasusaajate arvu;
 7. tegevusvaldkondade mitmekesisust.

Taotlused  koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt läbi taotluskeskkonna toetus.saaremaavald.ee. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 18. aprillil kell 16.00.
Alus: VV 26.03.19 korraldus nr 373 Lisa
Lisainfo: Veiko Viil, tel 452 5031, veiko.viil@saaremaavald.ee;
Maire Käärid, tel 452 5169, maire.kaarid@saaremaavald.ee.

2019. aasta tegevustoetused

Hindamiskomisjoni koosseis

Mittetulundustegevuse toetamine 2018

Toetuse saajad, kellega on 2018. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise leping (12.02.2019 välja saadetud kirja nr 939 alusel), on kohustatud esitama mittetulundustegevuse toetuse aruande.
Aruanne.doc; pdf 
Infoleht

 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00