Saaremaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamine

2021. aastal on planeeritavad taotlusvoorud mittetulundustegevusele:

- Aleviku ja - külaraha taotlusvoor (vanemaga alevikele ja küladele)
- Külaelu arendamise I ja II taotlusvoor
- Haridusvaldkonna projektide taotlusvoor
- Kultuuriprojektide toetuse I ja II taotlusvoor
- Spordiprojektide toetuse I ja II taotlusvoor
- Pühakodade parendamise toetuse taotlusvoor
- Sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvoor
- Kohaliku omaalgatuse programmi kevad- ja sügisvoor
- Pühakodade tegevustoetuse taotlusvoor
- Kogukonna turvalisuse maakondlik taotlusvoor
- Tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik taotlusvoor
- Kaasav eelarve
- Omaosaluse katmise toetus

Vallavalitsus avaldab täpsema info (sh ajakava) peale 2021. aasta Saaremaa valla eelarve vastuvõtmist.

1. oktoobril 2019 jõustus uus Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord. Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.

2020. aastal võetakse vastu projektitoetuse taotlusi omaosaluse katmiseks kui enamik rahastust on plaanis taotleda teistest vahenditest (nt PRIA (Leader, Saarte Kalandus), KIK jne). Toetust saab taotleda projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus e-postile vald@saaremaavald.ee.

Toetuse aruande vorm 
Alus: VV 11.08.2020 korraldus nr 2-3/1431

2021. aasta taotlusvoorude info (sh taotlusvoorude tähtajad ja tingimused) avaldatakse jooksvalt valla erinevates kommunikatsioonikanalites.

Vaata ka:
Projektitoetused 2019
Tegevustoetused 2019
Mittetulundustegevuse toetamine 2018

Kontakt

Eda Kesküla,
arenduse peaspetsialist
eda.keskula@saaremaavald.ee,
tel 452 5028