Kohustused ehitamisel

 • Ehitusloa taotlenud isik peab vähemalt kolm päeva enne ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise alustamist esitama läbi ehitisregistri teatise ehitamise alustamise kohta. Ehitusteatisekohustusliku ehitamise puhul Ehitamise alustamise teatist esitama ei pea
 • Ehitamise alustamise teatises tuleb esitada järgmised andmed: ehitamise alustamise aeg, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja nimi, isiku- või (äri)registrikood, sünniaeg ning omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kontaktandmed.
 • Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid vastava kvalifikatsiooniga kutsetunnistust omav pädev isik. Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekoja kodulehelt: www.kutseregister.ee/Tunnistused/showKutsetunnistused
 • Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitamise dokumenteerib ehitav isik.
 • Ehitusdokumendid on eelkõige:
   1) teostusjoonised;
   2) ehituspäevikud;
   3) kaetud tööde aktid;
   4) töökoosolekute protokollid;
   5) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid
 • Ehitusdokumendid tuleb üle anda ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist üleandmist

Ehitise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded 

Kontakt

Ehitusspetsialistid (vt ametnike tööpiirkonnad):
Andres Abna, andres.abna@saaremaavald.ee , tel 452 5047
Ludvik Mõtlep, ludvik.motlep@saaremaavald.ee , tel 452 5048, 5915 1951