Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Allee tn 10 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 23.03.–07.04.2023 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Allee tn 10 projekteerimistingimuste eelnõu (vt ka vaated). Alal ei ole kehtivat detailplaneeringut. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada abihoone-aiamaja ilma detailplaneeringut koostamata PlanS § 125 lõike 5 alusel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel või kohapeal aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Küüni Rannakülas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 23.03.–07.04.2023 on avalikul väljapanekul Rannakülas Küüni maaüksuse projekteerimistingimuste eelnõu (vt ka vaated). Alal ei ole kehtivat detailplaneeringut. Piirkonnas kehtib Pihtla rannaala üldplaneering (kehtestatud Pihtla Vallavolikogu 13.10.2005 määrusega nr 6), mille kohaselt asub Küüni katastriüksus detailplaneeringu kohustusega alal. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada suvemaja ilma detailplaneeringut koostamata PlanS § 125 lõike 5 alusel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel või kohapeal aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Pihtla tee 65c Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 23.03.–07.04.2023 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Pihtla tee 65c projekteerimistingimuste eelnõu (vt ka asendiplaan). Alal on kehtiv „Pihtla tee 65" detailplaneering. Planeering on kehtestatud 27.04.2000. Projekteerimistingimustega täpsustatakse planeeringus käsitletud juurdepääsu asukohta. Antakse võimalus rajada uus mahasõit otse Pihtla teelt Pihtla tee 65c krundile. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel või kohapeal aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Tallinna tn 84 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 23.03.–07.04.2023 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Tallinna tn 84 projekteerimistingimuste eelnõu (vt ka joonis). Alal on kehtiv „Tallinna 84 muudatus" detailplaneering. Planeering on kehtestatud 26.10.2000. Taotluse alusel soovitakse olemasolevad tankla kütusemahutid viia maa alla detailplaneeringuga määratud asukohas. Saaremaa vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusega ei halvendata piirkonnas väljakujunenud olukorda ega muudeta detailplaneeringut olemuslikult ning annab võimaluse projekteerimistingimustega täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel või kohapeal aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Lehe tn 5 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 09.–23.03.2023 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Lehe tn 5 projekteerimistingimuste eelnõu. Alal on kehtiv Ida-Niidu detailplaneering. Planeering on kehtestatud 3.03.1997. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).