Haridus

Salme Põhikool

Kuressaare mnt 1, Salme alevik, Saaremaa vald 93201
telefon: 453 0250
e-post: kool@salme.edu.ee
koduleht: www.salme.edu.ee

Praeguse Salme kooli eelkäijateks olid Salme Algkool (aastatel 1918–1988 asus endises Salme vallamaja ruumides) ning Tiirimetsa 8-klassiline kool (aastatel 1936–1988 asus Tiirimetsa praegu Kodukultuuriseltsi "Küünal" kasutuses olevas hoones).
1. septembril 1988 avati Salme Põhikool, tolleaegse nimega Jüri Suurhansu nimeline Salme 9-klassiline kool. Avamispidustustele oli tulnud palju külalisi vabariigist ja rajoonist, lapsevanemad ning ümberkaudsete majandite ja asutuste juhid. Uue kooli lindi lõikasid läbi EKP Kingissepa RK I sekretär Jüri Räim, haridusminister Rein Loik ja ATK juhataja Prits Liblik.
Tööd alustati 20 õpetaja 178 õpilasega ja esimesed viis aastat ka 10 klassikomplektiga. Suurim õpilaste arv koolis on olnud 186.

MTÜ Salme Noorteklubi L.A.D.U.

MTÜ Salme Noorteklubi L.A.D.U. mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mis teostab avatud laste- ja noorsootööd ning mitteformaalse õppe toimumist Salme piirkonnas alates aastast 2016. Noorteklubi loodi noorte omaalgatusel.   
Noorteklubi aadress on Kuressaare mnt 1 ehk see asub kohe koolimaja küljes, mis loob head võimalused teha koostööd kooliga. Tihe koostöö toimub ka Salme Rahvamajaga. Samuti võetakse osa Saaremaa Avatud Noortekeskuste ühissündmustest.   
L.A.D.U. peamisteks eesmärkideks on noore mitmekülgsele arendamisele suunatud sündmuste korraldamine ja läbiviimine, noorte omaalgatuse ja osaluse toetamine ning noorte kaasamine kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. 
Palju rõhku pannakse just noorte oma ideede realiseerimisele - seega on noorte mõtted teretulnud ja hinnatud. Kirjutatakse projekte, mis toetavad noorte osalust ja kaasatust. 
Noorteklubi on alati avatud - kui on noori, on noorteklubi uksed pärani lahti!
Informatsiooni meie tegemiste kohta leiad:
Salme Noorteklubi LADU 
mariliis.oder@salme.edu.ee / noorteklubi.ladu@gmail.com
telefon: +372 56 83 93 91

Salme Lasteaed „Otto-Triin"

Aia tn 3, Salme alevik, Saaremaa vald 93201  
telefon: 457 1548, 521 6658
e-post: maret@otto-triin.edu.ee
koduleht: www.otto-triin.edu.ee

Salme lasteaed on asutatud 1967. aastal ja avati sama aasta 18. oktoobril Sõrve Sovhoosi Lastepäevakoduna. Alustati kaherühmalisena, algul oli avatud ka ööpäevarühm. Nüüd tegutseme Salme Valla lasteaiana. 1996. aastal lasteaed renoveeriti, lisandus katusekorrus ja avanes võimalus avada kolmas rühm. Lasteaed teenindab eelisjärjekorras Salme valla territooriumil elavaid lapsi. Praegusel hetkel töötab lasteaias kolm rühma Jänku, Oti ja Lepatriinu rühm. 

 

Huviharidus

Kogu valla huvitegevusega seotud info on leitav huvihariduse registrist. Registris on näha huvihariduse võimalused - õpperingid, osalemise tasud ja huviringide tegevuse sisukirjeldused. Selle kaudu toimub ka registreerumine huviringidesse. Registreerumise saab algatada lapsevanem või ringijuhendaja, esimesel juhul peab lapse liitumise kinnitama ringijuht ja teisel juhul lapsevanem.

Uuest õppeaastast toetab vald laste ja noorte huvitegevust eelkõige toetuse maksmisena huvitegevuse korraldajale. Toetust arvestatakse ja makstakse välja huvihariduse registrisse kantud andmete alusel pearahapõhise toetusena. Kui huvihariduse võimaluse pakkuja on ette näinud osalustasu, siis need kulud tasub pere ning valla poolt osalustasu ei kompenseerita.

Väikese sissetulekuga perede laste huvitegevuses osalemiseks saab taotleda vallalt toetust. Huvihariduse ja -tegevuse toetust makstakse Saaremaa vallas elava 7-19 aastase lapse ja noore huvihariduses ja -tegevuses osalemisega kaasneva õppetasu katmiseks. Huvihariduse ja - tegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse kohta kuni 50 eurot kuus. Toetust makstakse huvitegevuse või huviringi teenusepakkujale arve alusel pere lapse eest, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. Taotluse (koos lisadokumentidega) saab esitada Saaremaa valla sotsiaalosakonnas ja teenuskeskustes.

Uuest õppeaastast on peredel võimalus taotleda ka huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamist. Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse alusel hüvitatakse isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetust makstakse, kui õppuri registreeritud elukoht on Saaremaa valla haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit või kui elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Kaugliini bussidega sõitmist kompenseeritakse, kui puudub elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel regulaarne või huviala korraldusega sobiv maakonna -või vallaliin.

Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,05 eurot kilomeetri kohta. Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus. Kui isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitu õppurit samal ajal ja samas kohas toimuvasse huvialaringi, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt kuni 10 eurot iga lapse kohta. Transporditoetust saab taotleda neli korda aastas: 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (detsembrist veebruarini tehtud transpordikulude eest), 5. juuniks (märtsist maini tehtud transpordikulude eest) ja 5. septembriks (maist augustini tehtud transpordikulude eest).

Varasemalt kehtinud endiste valdade korrad, kus lapsevanemale kompenseeriti taotluse alusel õppetasu või transpordikulud, enam ei kehti. Rohkem infot Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonnast: lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069. Hariduse registrid: helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 452 5064.