Teated

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetus on mõeldud korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotlusi saab esitada 1. augustist 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudukuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info: KIKi kodulehelt.

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus on algatanud kahe peremehetu ehitise hõivamise Väike-Võhma külas – töökoja (ehitisregistri kood 120775857) ja masinakuuri (ehitisregistri kood 120775849). Viimane teadaolev kasutaja on Kavandi masinaühistu. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Saaremaa Vallavalitsusele aadressil  Tallinna 10 93819 Kuressaare, tel 452 5000 või e-postil vald@saaremaavald.ee.
Info: Ruth Kalamees, maakorraldusspetsialist, tel 452 5087, ruth.kalamees@saaremaavald.ee.

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks:

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Täpsem info: www.maaamet.ee/maamyyk.

Avatud on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoor

Toetatakse Saaremaa vallas asuvate kortermaja hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamist. Korrastada võib kõnni- ja sõiduteid, parklaid, laste mängualasid, pesukuivatus- või muid platse, hoovivalgustust, jäätmekäitlus- või muid rajatisi ning haljastust.
Toetust saavad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad.
Töö teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest. 2019. aasta vallaeelarves on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetamiseks rahalisi vahendeid summas 25 000 eurot.
Taotlemiseks tuleb Saaremaa Vallavalitsusele esitada vormikohane (digi)allkirjastatud taotlus.pdf doc hiljemalt 14. juunil 2019.
Info: Piret Miller tel 452 5042, e-post: piret.miller@saaremaavald.ee.
Alus: VV 30.04.2019 korraldus nr 612 Tingimused

Avaneb korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et alates 20. maist saab KredExile taas esitada taotlusi korterelamute rekonstrueerimise toetuseks. Käesoleval aastal on selleks riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot. Riik toetab enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamu rekonstrueerimist Kuressaares 40% ulatuses, teistes Saaremaa asustusüksustes on toetuse määr 50%.
Lisainfo: www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad 

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

  • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
  • Mooni 4 - 325 eur;
  • Kitsas tn 13 - 325 eur;
  • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.