« Back

Vallavalitsuse istung 19. jaanuaril 2021

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse arendusspetsialisti töökoha täitmiseks. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites.

 1. Saaremaa valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha 2021. aasta tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Kinnitati õppekohtade tegevuskulu arvestuslik maksumus (saadakse asutuse eelarve tegevuskulude summa jagamisel vastava asutuse laste või õpilaste arvuga, üldhariduskoolide puhul lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärast) ühe lapse või õpilase kohta 2021. aastaks alljärgnevalt (maksumus kalendrikuu kohta):

 • üldhariduskool 94 eurot,
 • koolieelne lasteasutus 336,94 eurot,
 • Kuressaare Kunstikool 95,30 eurot,
 • Kuressaare Muusikakool 204,07 eurot,
 • Kärla Muusikakool 110,44 eurot,
 • Orissaare Muusikakool 175,79 eurot,
 • Saaremaa Spordikool 94,15 eurot.
 • Kuressaare linnas asuv munitsipaallasteaed 307 eurot.

Eralasteaedadele kaasfinantseeritava lasteaiakoha maksumus on 2021. aastal 90% arvestuslikust kohamaksumusest ehk 276 eurot kuus.

 1. Kärla Põhikooli arengukava 2021–2025 kinnitamine

Kinnitati Kärla Põhikooli arengukava aastateks 2021–2025. Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek MTÜ-le Kudjape Arenguselts jõulukuuskede põletamise ja uisuväljaku avamise korraldamiseks 30. jaanuaril Kudjape mänguväljakul.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Abivajajale tagatakse sotsiaaleluruum Kuressaare linnas ja temaga pikendatakse üürilepingut.

 1. Saaremaa valla sadamate arengukava 2021–2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks valla sadamate arengukava 2021–2030 eelnõu. Arengukava eelnõu avalikustatakse valla veebilehel 20. jaanuarist 3. veebruarini ja selle kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 3. veebruarini. Eelnõu tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 27. jaanuaril kell 17.00 Kuressaare raekojas.

 1. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise taotluse vormi kinnitamine

Kinnitati vorm, millega saab taotleda toetust maapiirkondades asuvate erateede remonditöödeks vastavalt 2020. aasta mais kehtestatud korrale.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Kuressaares linnas Kihelkonna mnt L1 asuvale kinnistule rajatava elektripaigaldise arvestusliku kaitsevööndi ulatuses Elektrilevi OÜ kasuks.

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Võõrandati otsustuskorras vallale kuuluv Väike-Võhma külas asuv Töökoja kinnistu, mis on omandatud peremehetu vara hõivamise korras, selle heausksele kasutajale ja hooldajale tulundusühistule Kavandi Masinaühistu tootmismaa hinnaga 107,20 eurot.

 1. Riigihanke "Upa külas Kooli tee 5 asuva hoone kohandamine õppehooneks" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 125 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks projektide „Käku küla Tika talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", „Tõnsu talu, Käku küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ja „Saaremaa Roobaka Kesa – puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine" toetuse kasutamise aruanded.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine

2021. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmaks lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega inimene. Toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine: nr 1 – veesüsteemid, nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid, nr 3 – juurdepääsuteed, nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid. Hajaasustuse programmi taotlusvooru info avaldatakse valla veebilehel.

 1. Sundvalduste seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Mustjala külas Alevi 14 kinnistul asuvatele korteriomanditele. Koormatava maa-ala suurus on 125m2 ning sundvaldus seatakse tänavavalgustuse taristu rajamiseks, majandamiseks, omamiseks, selle korrashoiuks, hooldamiseks, parandamiseks ja avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Silla külas Köstri kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks uue maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi rajamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Pöide piirkonnas Muraja külas asuva Äola katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Äola ja Äolaniidu).

Laimjala piirkonnas Saarekülas asuva Tulitu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Tulitu ja Luigelahe).

Salme piirkonnas Rahuste külas asuva Arima katastriüksuse jagamisel moodustatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Arima) ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Arimaranna).

 1. Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu planeeringuala muutmine           

Muudeti planeeringuala skeemi, et juurdepääsutee saaks osaliselt planeerida Mereranna tee 26 katastriüksusele.

 1. Riigihanke „Valjala Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks ühispakkuja BauEst OÜ / Kuressaare Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 1 076 832 eurot koos käibemaksuga, millele lisandub reserv 53 841,60 eurot koos käibemaksuga (kokku 1 130 673,60 eurot). Tähtajaks esitati viis pakkumust.

 1. Konkursside väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna vallaarhitekti ja arhitekti ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites.