« Back

Vald ootab kõigi ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia eelnõudesse

Saaremaa vallavalitsuse 27. juuli 2021 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu ning Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2022–2025.

Arengukavas esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni. Saaremaa valla arengukava koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Saaremaa vald soovib arengukava elluviimisega parandada saarlaste elukvaliteeti ning muuta Saaremaa investoritele ja külalistele senisest veelgi atraktiivsemaks.

Selle juurde kuulub eelarvestrateegia ehk valla finantsplaan järgnevaks neljaks aastaks. Eelarvestrateegia eesmärgiks on panna alus jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, seades rahalised piirid valla võimalustele arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste täideviimiseks.

Avalikustamine toimub Saaremaa valla veebilehel 23. augustini 2021. Ettepanekuid saab esitada avalikustamise kestel kuni 23. augusti 2021. aasta kella 20.00-ni kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või aadressil Tallinna 10, Kuressaare linn.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 23. augustil kell 17.00 Kuressaare raekojas, aadressil Tallinna 2, Kuressaare linn. Dokumendid esitatakse seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks ka kogukonna- ja osavallakogudele.

Saaremaa valla arengukava 2030. Ootame Sinu ettepanekuid kuni 23. augustini 2021! www.saaremaavald.ee/arengukava