« Back

Taotle energiatoetust vallavalitsusest

Taotlusi (docx, pdf fail) saab täita iseteeninduskeskkonnas, saata e-postile vald@saaremaavald.ee ja soovi korral ka paberkandjal (maal piirkondlikes teenuskeskustes, Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallavalitsuse sotsiaalosakonnas või ka posti teel). Taotlusi hakkavad menetlema kõik valla sotsiaaltööspetsialistid ning taotluste vastuvõtmisel abistavad ka teenuskeskuste juhid ja infospetsialistid. 

Toetuste spetsialist Ulvi Lehtsalu võtab taotlusi vastu igal tööpäeval (EN kell 916, R kell 912, lõuna kell 12–12.30) Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallamajas kabinetis nr 104 (tel 5788 0074, ulvi.lehtsalu@saaremaavald.ee). Samuti nõustab ta abi vajavaid isikuid toetuste määramist ja maksmist puudutavates küsimustes ning vajadusel abistab taotluse vormistamisel. Energiakulude hüvitamisega seotud tegevusi Saaremaa vallas korraldab ja koordineerib projektijuht Thea Raik (tel 5400 5130, thea.raik@saaremaavald.ee).

Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle kuu netosissetulek jääb alla mediaanpalga, mis on perekonna esimese liikme puhul 1126 eurot kuus. Pere iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 (koefitsient 0,5) ja alla 14-aastase liikme puhul 338 (koefitsient 0,3) eurot. Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel on netosissetuleku piiriks 2365; kahe täiskasvanu, ühe vähemalt 14-aastase ja ühe alla 14-aastase lapsega perel 2590 ning ühe täiskasvanu ja ühe vähemalt 14-aastase pereliikme puhul (see võib olla nii elukaaslane kui laps) 1689 eurot kuus.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh), kui on toimunud hinna suurenemine võrreldes jaanuariga 2021. Maagaasi ja kaugkütte arveid Saaremaa vallas ei hüvitata, sest maagaas puudub ja kaugkütte hinnad ei ole muutunud või on muutunud (Kuressaare võrgupiirkonnas), kuid ei ületa kehtestatud piirmäära 78€/MWh.

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved. Toetuse maksmise osas tehakse otsus 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral). Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
  • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte);
  • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
  • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Toetust saab taotleda perioodi 1. september 2021 kuni 31. märts 2022 eest (kuni 31. maini 2022). Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. 

Saaremaa vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Saaremaa valda registreeritud isikutel (vähemasti üks pereliige peab olema Saaremaa vallas registreeritud). Toetust saab taotleda alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

 

Lisainfo ja kontakt:

Sotsiaalosakond
Tallinna 10, Kuressaare
Pöörduda võib ka sotsialtööspetsialisti või teenuskeskuse poole oma piirkonnas

Energiakulude hüvitamise projektijuht
Thea Raik
tel 5400 5130
thea.raik@saaremaavald.ee

Toetuste spetsialist
Ulvi Lehtsalu
tel 5788 0074
ulvi.lehtsalu@saaremaavald.ee

Rahandusministeeriumi koduleht - Energiakulude hüvitamine

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. aasta määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele".