« Back

Avatud on hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Programmist saavad toetust taotleda maapiirkondades elavad pered veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. Toetuse taotlemiseks on vajalik esmalt veenduda, et majapidamine asub hajaasustuse piirkonnas. Programmist ei saa elutingimuste parandamiseks taotleda toetust pered, kelle majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale ehk alale, mis on kehtestatud planeeringus määratud tiheasustusalaks või kompaktse asustusega alaks ja kus on elanikke üle 50. Samuti ei saa programmist toetust taotleda, kui majapidamine asub reoveekogumisalal või piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem.

Teine oluline tingimus on, et toetust saab taotleda püsivale elukohale. See tähendab, et taotleja peab olema toetatavasse majapidamisse sisse kirjutatud hiljemalt käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga ning see peab olema ka tema alaline elukoht. Alaline elukoht on majapidamine, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on kuni 6500 eurot. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Saaremaa Vallavalitsus on määranud 2023. aasta hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmadeks lastega pered, vanaduspensionärid ja majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).

Toetatavate valdkondade prioriteetsus on määratud järgmiselt:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid.

Kanalisatsioonisüsteemide puhul eelistatakse biopuhastil põhineva omapuhasti paigaldamist teiste reovee kohtkäitlusviiside ees juhul, kui muud hindamiskriteeriumid annavad võrdse hinde ehk võrdsete hindepunktide puhul on pingereas kanalisatsioonisüsteemide hulgas eelistatuna toetuse saajaks biopuhastusel baseeruva omapuhasti paigaldamine.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi ning see koosneb järgmistest dokumentidest:
1. taotlusvorm;
2. projekti eelarve;
3. kaks võrreldavat hinnapakkumust;
4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid);
5. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri.

Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Saaremaa valla kodulehel SIIN.   Selleks, et taotlejatel oleks lihtsam taotlusdokumente täita, on valla kodulehel ka näidised koos täitmise juhistega.

Lisainfo saamiseks programmi tingimuste ja taotluse täitmise kohta pöörduge keskkonnataristu peaspetsialist Anu Teppani poole telefonil 452 5169, e-posti aadressil anu.teppan@saaremaavald.ee või tulles vallavalitsuse Tallinna 10 asuvasse majja (kabinet 125). Vastuvõtule tulles on soovitav aja eelnev kokkuleppimine telefonitsi või e-posti teel.