« Back

Vallavalitsuse istung 21. märtsil 2023

 1. Taotluse osaline rahuldamine

Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsile eraldati 486 eurot MTÜ Vöimalus poolt toetatud projekti „Võhma Külamaja majutusruumid turvaliseks" omaosaluse katmiseks.

 1. Sihtfinantseerimislepingu muutmine

Pikendati MTÜ-le Toomalõuka eraldatud toetuse (projekti „Toomalõuka bussikoja/külamaja katus ja viimistlus" elluviimiseks) kasutamise perioodi 31. detsembrini 2023.

 1. Loa andmine MITTETULUNDUSÜHINGULE LOOMEKODA projektlaagri korraldamiseks

Anti luba MITTETULUNDUSÜHINGULE LOOMEKODA käsitöölaagri korraldamiseks perioodil 14.–19.06 ja 3.–8.07.2023.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Kinnitati taas 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille lõplik summa on 367 166 eurot, millest muu hulgas on huvikoolide õpetajate ja koolide ringijuhendajate palgakulude katteks arvestatud 104 500 eurot, erahuvikoolide ja eraspordiklubide toetuseks 118 000 eurot, transpordikulude hüvitamiseks peredele 38 000 eurot.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmiti eraisikuga üürileping Kärlal asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi kohandamiseks hüvitise andmine ja lepingu sõlmimine

Eraldati eraisikule eluruumi kohandamiseks 7321 eurot.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Mittetulundusühingule Õnneonn kompenseeritakse perioodil 01.01.–31.12.2023 igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutuses olevate ruumide üürikulud summas kuni 282,96 eurot kalendrikuus.

 1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku toetuse kasutamise perioodi 20. juunini 2023.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta piirkondliku sporditegevuse seeriaürituse toetamise taotlusvooru väljakuulutamine

Projektitoetus on ellu kutsutud erinevates Saaremaa valla piirkondades sportlike traditsioonide säilitamiseks ning elanikkonnas liikumisharrastuse tõstmise suurendamiseks läbi korraldatavate seeriaürituste. Taotlusvoor on avatud 6.–20. aprillil 2023. Taotlusvooru kogumaht on 5000 eurot.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta piirkondliku sporditegevuse toetamise taotlusvooru väljakuulutamine

Projektitoetus on ellu kutsutud erinevates Saaremaa valla piirkondades sportlike traditsioonide säilitamiseks ning elanikkonnas liikumisharrastuse tõstmise suurendamiseks. Samuti kohalike ürituste ja sporditegevuse korraldajate koostöö tugevdamiseks ning eri vanusegruppide tervislikuma elustiili poole liikumiseks. Taotlusvoor on avatud 6.–20. aprillil 2023. Taotlusvooru maht on 2400 eurot piirkonna kohta, kokku 12 piirkonda: Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme/Torgu, Valjala.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Mittetulundusühingule Saaremaa Kolme Päeva Jooks avaliku ürituse „Pööripäevajooks kevadesse 25. märts ja pööripäevajooks suvesse 23. juuni 2023" kevadise etapi korraldamiseks 25. märtsil kell 10–15 ja suvise etapi korraldamiseks 23. juunil kell 10–15 Loode tammikus Nasva alevikus.

 1. Eluruumi üürilepingu lõpetamine

Lõpetati eraisikuga üürileping Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks üürniku avalduse alusel.

 1. Erateede avaliku kasutamise lõpetamine

Lõpetati Saareküla ja Mägi-Kurdla külades asuva Saastna tee 3860156 avaliku kasutamise lepingud.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põripõllu külas asuvale Muuseumi tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Saarekülas asuvale Saareküla tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Audla külas asuvale Postimäe-Kingli tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine Võhma küla Maanuse-Lepa tee nr 4830110 avalikuks kasutamiseks

Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Võhma külas asuva Maanuse-Lepa teele selle avalikuks kasutamiseks.

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Võõrandatakse pärimise teel Saaremaa valla omandisse tulnud sõiduauto ZAZ 968 M (ehitusaasta 1983) otsustuskorras pärandaja sugulasele, kelle valduses see praegu on, 165 euro ja 70 sendi eest (sõiduauto väärtus üks euro ning Saaremaa valla kantud pärimismenetluse kulud notaritasu 122,70 eurot ja kohtutäituri tasu 42 eurot). Sõiduk ei ole Saaremaa vallale valitsemise otstarbeks vajalik, see ei ole komplektne ega sõidukorras, selle väärtus on väga väike ning see ei asu Saare maakonnas.

 1. Väikelaev Vilsandi 2023. aasta veomahu ja sõiduplaani kinnitamine

Kehtestati väikelaev Vilsandi 2023. aasta veomahud ja sõiduplaan.

 1. Arvamuse andmine Viieristi liivakarjääri keskkonnaloa SAAM-033 muutmise taotlusele

Vallavalitsus nõustus keskkonnaloa kehtivusaja pikendamisega 15 aasta võrra.

(Keskkonnaamet teavitas Saaremaa Vallavalitsust 30. jaanuari 2023 Mässa külas asuva Viieristi liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest ja küsis arvamust loa taotluse kohta. Vallavalitsuse hinnangul on kaevandamisega kaasnevad keskkonnahäiringud juba toimunud ning lisakoormust loa kehtivusaja pikendamine kaasa ei too.)

 1. Sundvalduse seadmine Koidula küla Arupõllu ja Arumetsa katastriüksustele

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Koidula külas asuvatele Arupõllu ja Arumetsa katastriüksustele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Kaarma piirkonnas Meedla külas asuva Laane katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Laanemetsa ja Laanepõllu).

Kuressaare linnas asuva Ravila tn 6a katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Ravila tn 6a) ja üks transpordimaa (Ravila tänav L4) sihtotstarbega katastriüksus.

Muudetakse Kärla alevikus asuva Transvaali tee 3 ja 5 katastriüksuse vahelist piiri.

 1. Salme aleviku Salme jäätmepunkti detailplaneeringu algatamine

Algatatakse Salme aleviku Salme jäätmepunkti detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine jäätmepunkti rajamiseks ja katastriüksuse jagamine. Detailplaneeringuala suurus on ca 0,3 ha ja see hõlmab Salme alevikus osaliselt Jalgpalli katastriüksust ja osaliselt Viiase tee katastriüksust avalikult teelt mahasõidu osas.

 1. Riigihanke „Kuressaare Rohu Lasteaia väikese maja projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 390 000 eurot ning pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Riigihanke „Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimine" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 6,3 miljonit eurot ning pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.