« Back

Vallavalitsus ja volikogu tegid kohandusi plaanitavates haridusvõrgu ümberkorraldustes

Saaremaa Vallavalitsus otsustas tänasel erakorralisel istungil võtta Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi istungi menetlusest tagasi Kihelkonna Kooli ümberkorraldamise volikogu otsuse eelnõu. Samuti otsustas volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon oma tänasel koosolekul esitada muudatusettepanekud, mille kohaselt korraldataks Mustjala ja Tornimäe koolid ümber kahe kooliastmelisteks ehk 6-klassilisteks koolideks. Sarnase ettepaneku esitas ka piirkondliku arengu komisjon Tornimäe kooli kohta. Senine eelnõu nägi ette nende koolide järkjärgulist ümberkorraldamist 4-klassilisteks koolideks. Kahtla (tulevane Laimjala) kooli eelnõule muudatusi ei esitatud ning kool jätkab järgmisest õppeaastast 4-klassilisena.

Ühe eelnõu tagasi võtmise ning kahele eelnõule muudatusettepanekute esitamise tulemusel jätkavad kolm kooli Kihelkonnal, Mustjalas ja Tornimäel tulevikus koolieelsete lasteasutuste ja koolidena, mis pakuvad alusharidust lasteaias ning põhiharidust I ja II kooliastmes (1.–6. klass). Laimjala Kool jätkab alates 1. septembrist koolieelse lasteasutuse ja koolina, mis pakub alusharidust lasteaias ning põhiharidust I kooliastmes ja osaliselt II kooliastmes (1.–4. klass).

Kihelkonna Koolis jätkub õppetegevus samamoodi kui täna (6 klassi). Tulevases Laimjala Koolis lõpetab haridus- ja noorsootöökomisjoni muudatusettepaneku kohaselt järgmisest õppeaastast tegevuse osaliselt II kooliastmes (5.–6. klass) ja täielikult III kooliastmes (7.–9. klass). Mustjala ja Tornimäe koolides jätkub õppetöö komisjoni muudatusettepaneku kohaselt põhikooli kolmes astmes ehk 1.–9. klassis kuni 2024/2025. õppeaasta lõpuni ning 6-klassilistena alustavad koolid tegevust 2025/2026. õppeaastal.

TÄIENDUS: Piirkondliku arengu komisjoni ettepanekul jätkuks õppetöö Tornimäe koolis 1.–9. klassis kuni 2026/2027. õppeaasta lõpuni ning 6-klassilisena alustaks kool tegevust 2027/2028. õppeaastal, kui kogukond ei suuda täita kokkulepitavaid kriteeriume põhikooli III kooliastme säilimiseks. Kogukond ise näeb, et selline 4-aastane pikendus annaks neile võimaluse end tõestada ja põhikooli säilimine tagada.

„Eelnõude muutmisega ja kolme kooli puhul II kooliastmega põhikooli säilitamisega koos üleminekuperioodiga on vald tulnud kogukondadele vastu ja annab võimaluse tõestada seda, mida meile osavallakogudes ja kohtumistel kogukonna esindajatega on lubatud – nii kool kui kogukond teevad kõik selleks, et lapsi oma piirkonna kooli juurde tuleks. Eesmärk on, et piirkonna lasteaia lõpetanud lapsed ei läheks oma kodukoolist mööda, teistesse Saaremaa valla koolidesse. Soovime lähtuda siiski tegelikust olukorrast, kuid samas anda kogukondadele kindluse, et kui nad ise oma kooli arengusse panustavad, on laienemine võimalik," kommenteerib abivallavanem Riina Allik.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul ei ole vallavalitsuse soov iga hinna eest maakoolides klasside arvu vähendada ning kooliastmeid sulgeda. "Paratamatult tuleb aga tõdeda, et õpilaste arv mitmes maakoolis on viimase kümne, kahekümne aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud. Tänaste muudatusettepanekute valguses soovime siiski anda kogukondadele võimaluse koostöös vallaga oma piirkonna haridusvõrke edendada ning pakkuda kodulähedast haridust nii lasteaedades kui ka põhikoolides terviklikult. Paraku on osades koolides laste arv langenud sellisele tasemele, et me ei suuda seal enam kõrgemates kooliastmetes tagada sellist kvaliteetset haridust, nagu me sooviksime, et meie noored oma kodukoha koolist saaksid," kommenteerib vallavanem. Oma ametliku hinnangu kahe komisjoni muudatusettepanekutele kujundab vallavalitsus 28. märtsi vallavalitsuse istungil.

Kahtla Lasteaed-Põhikooli, Kihelkonna Kooli, Mustjala Lasteaed-Põhikooli ning Tornimäe Põhikooli ümberkorraldamise ja Tornimäe Lasteaia liitmise Tornimäe Põhikooliga eelnõud on teisel lugemisel Saaremaa vallavolikogu 30. märtsi istungil. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt tuleb kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsused vastu võtta ning nendest haridus- ja teadusministeeriumi, kooli ja koolipere teavitada vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust. Haridusasutuste uute põhimääruste eelnõud esitatakse volikogule järgnevate kuude jooksul.