« Back

Vallavalitsuse istung 14. märtsil 2023

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Mätja Küla Seltsi toetuse kasutamise aruanne (kohaliku omaalgatuse programmi projekt „Uksed seltsimajale" 2022. aastal).

Kinnitati MTÜ Leisi Kogukonnamaja toetuse kasutamise aruanne (kohaliku omaalgatuse programmi projekt „Leisi Kogukonnamaja ehitusprojekt" 2022. aastal).

Kinnitati SA Saare Arenduskeskus toetuse kasutamise aruanne (valla poolt nimetatud nõukogu liikmete tasude katmine).

Kinnitati SA Saare Arenduskeskus toetuse kasutamise aruanne (maakondliku tasandi arendustegevuste elluviimise toetamine 2022. aastal).

 1. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 ja Saaremaa valla 2024. aasta eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu seletuskirja koostamise alused ning ajagraafik

Kehtestati valla eelarvestrateegia ja eelarve eelnõu koostamise ajakava.

 1. Rühma avamine Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias avatakse alates aprillist 2023 üks täiendav sõimerühm kümnele lapsele.

 1. Saaremaa valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Määrusega asutatakse Saaremaa valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO ja kinnitatakse selle pidamise kord.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega täpsustatakse olemasolevat määrust seoses osalustasu soodustustega eralasteaias ja -hoius. Muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

 1. Aruande kinnitamine ja toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Kinnitati Kuressaare Haigla SA toetuse kasutamise aruanne (õdede bakalaureuseõppe lektorite sõidu- ja elamiskuludeks ning arstitudengite sõidukulude hüvitamine) ning pikendati toetuse kasutamise perioodi 31. detsembrini 2023.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Randvere Tööõppekeskus kompenseeritakse perioodil 01.01.– 31.12.2023 igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamiseks kasutuses olevate ruumide kulud (küttekulud 11% ulatuses ning elektri, vee ja kanalisatsiooni kulud vastavalt reaalsele kulule).

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmiti eraisikuga üürileping Pärsama külas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus toetuse kasutamise aruanne (keskuse suusa-, matka- ja rattaraja silla puitkonstruktsioonide renoveerimine).

 1. Kuressaare Kultuurivara põhimäärus

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega ajakohastatakse hallatava asutuse Kuressaare Kultuurivara põhimäärus uues redaktsioonis. Olemasolev õigusakt on kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu poolt aastal 2009.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linnas asuvale Kungla tänav L1 kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Levala külas asuvatele Pöide-Levala teele ja Mui-Levala teele, Oti külas asuvatele Oti teele ja Pöide-Kapra teele ning Pöide külas asuvale Kelgumäe katastriüksusele uute elektrimaakaabelliinide rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linnas asuvale Sinilille tänava kinnistule uue elektrimaakaabelliini, -jaotuskilbi ja -liitumiskilbi rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine avalikuks kasutamiseks

Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Maasi külas asuvale Aida teele selle avalikuks kasutamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Panga külas asuvale Panga-Varese teele selle avalikuks kasutamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine Muratsi küla Vani tee 2700121 lõigu KM 0,473-0,610 avalikuks kasutamiseks ja Saaremaa Vallavalitsuse 25. oktoobri 2022. a korralduse nr 2-3/1634 „Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine" punkti 1.6 kehtetuks tunnistamine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Muratsi külas asuvale Vani teele selle avalikuks kasutamiseks.

(Vani tee perspektiiv avaliku teena on seni olnud ebaselge ning vald ei ole teed hooldanud ning hädavajalikku teeremonti on teinud kohalik kogukond ise. Kuna vallavalitsuse hinnangul on tegelikkuses Vani tee üks tervik ja peaks olema kogu ulatuses avalikus kasutuses, on vallavalitsus teinud ettepaneku Vani tee avalikku kasutusse andmiseks, et oleks tagatud juurdepääsud ja terviklik teehoid.)

 1. Vallavara enampakkumise korras üürile andmine

Korraldatakse suuline enampakkumine Kuressaare linnas Tallinna tn 11 maja ees oleva bussitasku alal kahe parkimiskoha üürile andmiseks taksopeatuse pidamise otsatarbel perioodil 01.05.2023–30.04.2026. Ühe parkimiskoha üüri alghind on 150 eurot kuus.

 1. Reisilaev „ABRO" 2023. aasta veomahu ja sõiduplaani kinnitamine

Kehtestati reisilaev „ABRO" 2023. aasta veomahud ja sõiduplaan. Uuendusena on sõiduplaani lisatud lisareiside võimalus ettemääratud aegadel (juhul kui põhireisid on välja müüdud).

 1. Riigihanke „Mustkatete ehitamine ja korduspindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2023. aastal" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Riigihanke „Saaremaa valla kruusateede remont 2023. aastal (I)" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine

Moodustati hajaasustuse programmi hindamiskomisjon uues koosseisus.

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pähkla külas asuvale Niidi katastriüksusele elektrivõrgu rajamiseks ja majandamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Levala külas asuvale Nurga katastriüksusele ning Puka külas asuvale Teeveere katastriüksusele elektrivõrgu rajamiseks ja majandamiseks.

 1. Katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine ja katastriüksusele sihtotstarbe määramine

Muudetakse Kuressaare linnas asuva Transvaali tn 16 ja 18 katastriüksuse vahelist piiri.

Pihtla piirkonnas Püha-Kõnnu külas asuva Latkini katastriüksuse uueks nimeks määrati Vana-Valli.

Lümanda piirkonnas Atla külas asuva Külavälja katastriüksuse sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa (varem ühiskondlike ehitiste maa).

Salme piirkonnas Tehumardi külas asuva Siioni katastriüksuse sihtotstarbeks määrati elamumaa (varem maatulundusmaa).

 1. Maa ühiskondlike ehitiste maa riigi omandisse jätmine ja koha-aadressi ning sihtotstarvete määramine

Anti nõusolek kahe katastriüksuse riigi omandisse jätmiseks ning määrati neile koha-aadress ja sihtotstarve:

Piirkond

Asustusüksus

Lähiaadress

Katastritunnus

Pindala

Sihtotstarve

Kärla

Kandla küla

Metsa tee

71401:001:1803

7288 m²

transpordimaa

Kaarma

Linnuse küla

Järise-Kile tee

71401:001:2018

923 m²

transpordimaa

 

 1. Orissaare aleviku Kase tn 18 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Orissaare aleviku Kase tn 18 detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

 1. Volikogu otsuse eelnõu

Volikogule esitatakse järgmised eelnõud:

„Kaunispe küla Nigula, Lepametsa ja Lautri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

„Sikassaare küla Mati detailplaneeringu algatamine"

„Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse ümberkorraldamine"

(Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega korraldatakse ümber hallatavad asutused Kuressaare Linnamajandus ja Saaremaa Haldus. Ümberkorraldamise tulemusel lõpetatakse 30. aprillil 2023 hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus tegevus ning see liidetakse Saaremaa Haldusega 1. mail 2023.)

 1. Saaremaa Haldus põhimäärus

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kehtestatakse hallatava asutuse Saaremaa Haldus uus põhimäärus tulenevalt hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus liitmisest sellega.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse seisukoht Saaremaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni revisjoniakti „Vallale kuuluva vara kindlustamise kontrolli ja hindamise revisjoniakt" suhtes

Esitatakse seisukoht Saaremaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni 08.02.2023 revisjoniaktile „Vallale kuuluva vara kindlustamise kontrolli ja hindamise revisjoniakt", milles vallavalitsus nõustub volikogu revisjonikomisjoni järeldusega, et vallavara kindlustamise iga-aastane hange tuleks välja kuulutada senisest varem ja pakkumisi peaks olema võimalik esitada senisest kauem, et rohkem kindlustusettevõtjaid saaksid esitada oma pakkumuse.