« Back

Vallavalitsuse istung 18. jaanuaril 2023

 1. Saaremaa valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha 2023. aasta tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Kinnitati õppekohtade tegevuskulu arvestuslik maksumus (saadakse asutuse eelarve tegevuskulude summa jagamisel vastava asutuse laste või õpilaste arvuga, üldhariduskoolide puhul lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärast) ühe lapse või õpilase kohta 2023. aastaks järgnevalt (maksumus kalendrikuu kohta):

 • üldhariduskool 202,55 eurot (arvlemisel teiste omavalitsustega lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärast 99 eurot kuus ühe õppekoha kohta),

 • koolieelne lasteasutus 462,82 eurot,

 • Kuressaare Kunstikool 168,54 eurot,

 • Joosep Aaviku nimeline Kuressaare Muusikakool 276,19 eurot,

 • Kärla Muusikakool 175,90 eurot,

 • Orissaare Muusikakool 275,93 eurot,

 • Saaremaa Spordikool 129,59 eurot.

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata. Sotsiaalkindlustusamet tagastab tehtud kulud kvartaalselt vallaeelarvesse.

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise meetme 2022. aasta toetuse kasutamise aruande kinnitamine

Kinnitati Kihelkonna alevikus Mustjala maantee 6 majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi ja veevarustussüsteemi rajamise projektide aruanded.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuni 2022. a korralduse nr 2-3/1045 „Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel" muutmine

 • Muudeti korraldust, kuna kaks taotlejat soovivad toetusest ja projekti elluviimisest loobuda.

 • Pikendati ühe toetuse saaja puhul ehitusteatise esitamise tähtaega. 

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Antakse 2023. aastaks MTÜ-le Sadamapesa tasuta kasutada Orissaare Gümnaasiumi õpilaskodu keldrikorrusel paiknevad õppeklassid koos abiruumidega, et edendada piirkonna eakate inimeste seltsielu ja luua neile kooskäimiskoht.

 1. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras

Võõrandatakse elektroonilise enampakkumise korras www.osta.ee portaalis Jõiste külas asuv Tutku hoonestamata kinnistu (pindala 9,82 hektarit). Enampakkumise alghind on 42 000 eurot.

 1. Sundvalduse seadmine tee avalikuks kasutamiseks

 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks neljale kinnistule Ula külas Ula tee lõigu km 1,088–1,252 avalikuks kasutamiseks.

 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks viiele kinnistule Talila külas Talila tee lõigu km 0,008–1,431 avalikuks kasutamiseks.

 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks kaheksale kinnistule Vanalõve külas Türgiküla tee lõigu km 0,003–0,633 avalikuks kasutamiseks.

 1. Lihthanke „Saaremaa valla hoonete, vallasvara ja tsiviilvastutuse kindlustamine" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Riigihanke „Kaubiku rent" pakkumuse edukaks tunnistamine

Tunnistati edukaks pakkuja Mobire Eesti AS pakkumus maksumusega 25 625,75 eurot ilma käibemaksuta.

 1. Sundvalduse seadmine

 • Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Lahekülas Laheküla tee 15b katastriüksusele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.

 • Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Mustjala külas Alajaama katastriüksusele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.

 1. Paevere külas iseseisva kasutusvõimaluseta maa maksustamishinna kinnitamine

Kinnitati maa (972 m²) maksustamishinnaks 0 eurot.

 1. Katastriüksute jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

 • Orissaare piirkonnas Mäekülas asuva Tiigi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Tiigi ja Ronga).

 • Määrati Orissaare piirkonnas Kuninguste külas asuva Sauna katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (varem ärimaa).

 1. Lümanda küla Laumapõllu detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute/ridaelamute ehitamiseks.

 1. Lepingute sõlmimine

Sõlmitakse kauplusauto tegevuse toetamiseks 2023. aastal lepingud FIE-ga Andrus Sunduk, FIE-ga Toomas Nurja ja OÜ-ga Külakaubad ning kaupluse tegevuse toetamiseks hajaasustusega piirkonnas Sõrlini OÜ-ga. Toetussumma ühes kuus jääb vahemikku 350–600 eurot.

 1. Ideekonkursi „Tori jõe sild" tulemuste kinnitamine

Lähtudes konkursi žürii otsusest, kinnitati ideekonkursi tulemused ja jagatakse auhinnafond järgmiselt:

 • I koht ja auhind 5000 eurot ideekavandile märgusõnaga „Paus" (kavandi esitaja Sport OÜ, ideekavandi autor Tiit Sild),

 • II koht ja auhind 4000 eurot ideekavandile märgusõnaga „Viiv" (kavandi esitaja Teisik OÜ, ideekavandi autorid Keiti Lige, Ann Kristiin Entson, Sten Vendik),

 • III koht läheb jagamisele ja auhind 1000 eurot (mõlemale 500 eurot) jaguneb kahe ideekavandi vahel: ideekavand märgusõnaga „Särg" (kavandi esitaja OÜ Stuudio Täna, kavandi autorid Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson, Tristan Krevald) ja ideekavand märgusõnaga „Laine" (kavandi esitaja Adelais Projekt OÜ, kavandi autorid Arina Shmatova, Heiko Kull).

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Pihtla Kool tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kinnitati Pihtla Kooli tasuliste teenuste hinnakiri, mis hakkab kehtima 23. jaanuarist.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse infotehnoloogiateenistuse süsteemiadministraatori töökoha täitmiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 3. jaanuari 2023. a korralduse nr 2-3/2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2023. aasta alaeelarvete kinnitamine" muutmine

Kuna rahvamajad lõpetavad eraldi asutustena tegevuse 31. märtsil 2023 ja ühendatakse 1. aprillil Saaremaa Kultuuriga, siis täiendati korraldust punktiga, mille kohaselt võivad Orissaare Kultuurimaja ja 15 rahvamaja perioodil jaanuar–märts 2023 teha eelarve teatud kuluartiklite puhul kulusid kuni 25% ulatuses neile määratud summast. Suuremas mahus kulude tegemine on lubatud ainult Saaremaa Kultuuri juhataja nõusolekul.