« Back

Vallavalitsuse istung 24. jaanuaril 2023

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 27. novembrist 2022 kinnitati viieks aastaks Suur-Randvere külavanema ülesandeid täitma MTÜ Randvere Heaks.

 1. Sihtfinantseerimislepingute muutmine

Pikendati 2021. aasta küla- ja alevikuraha kasutamise tähtaega 31. detsembrini 2023.

 1. Toetuse eraldamine

 • MTÜ-le Võhma Kultuuri- ja Spordiselts eraldati 338 eurot kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekti „Võhma külamaja automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem" omaosaluse katmiseks.

 • MTÜ-le Käesla Arenguselts eraldati 270 eurot kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekti „Hooldusniiduk Käesla kogukonnale" omaosaluse katmiseks.

 • MTÜ-le Kärla Kandi Selts eraldati 186,19 eurot kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekti „Kärla piirkonda oma lauakomplektid" omaosaluse katmiseks.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan

Kinnitati Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan.

 1. Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2023–2027 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2023–2027 eelnõu. Arengukava eelnõu avalikustatakse kooli ja valla veebilehel perioodil 27. jaanuar – 10. veebruar ning selle kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 10. veebruarini.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikutega üürilepinguid Kärla ja Pihtla piirkonnas asuvate eluruumide kasutamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Pärsama Hooldekodu struktuuri ja teenistuskohtade kinnitamine

Kinnitati teenistuskohtade koosseis, kuhu on lisandunud kolm koka töökohta, mis varem olid Leisi Kooli (Pärsama lasteaia) koosseisus. 

 1. Volikogu istungi päevakorrast eelnõu väljaarvamine

Arvatakse vallavolikogu 26. jaanuari istungi päevakorrast välja määruse „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega seotud ruumide kulude katmise kord" eelnõu.  

(Kuna volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis tekkis eelnõu arutelu käigus küsimusi, millele vastamiseks on vallavalitsusele vaja lisaaega, siis ei ole võimalik määruse eelnõu volikogu jaanuarikuu istungil käsitleda.)

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (Kuressaare Püha Nikolai kiriku ahjude remondi- ja ventilatsioonitööd) ja Sihtasutuse Saaremaa Muuseum toetuse (Kuressaare linnuse kirdetiiva katuse remont) kasutamise aruanded.

 1. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse nõusolek Saaremaa vallale rahalise kohustuse võtmiseks neljaks aastaks (2023–2026) summas 160 000 eurot Kuressaare tervisepargi arendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

(Saaremaa vallal on võimalik taotleda toetust (kuni 40 000 eurot aastas) Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamine 2023–2026" ja selleks on vajalik tagada vähemalt samas mahus omafinantseering. Saaremaa vallas vastab taotlusvooru tingimustele (peab olema loodud kunstlume tootmise võimekus ja olema valgustus) ainsana Kuressaare tervisepark.)

 1. Eluruumi üürilepingu muudatus

Pikendatakse eraisikutega sõlmitud üürilepinguid.

 1. Sundvalduse seadmine tee avalikuks kasutamiseks

 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks seitsmele kinnistule Ennu külas Ennu-Rassi tee lõigu km 0,004–1,251 avalikuks kasutamiseks.

 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks üheksale kinnistule Keskranna külas Männikääru tee lõigu km 0,012– 0,530 avalikuks kasutamiseks.

 1. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine

 • 2023. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmadeks lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega inimene.

 • Toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine: nr 1 – veesüsteemid, nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid, nr 3 – juurdepääsuteed, nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

 • Kanalisatsioonisüsteemide puhul kehtib lisatingimus: kui taotlused saavad võrdsed hindepunktid, siis on pingereas eelistatuna toetuse saajaks biopuhastusel baseeruva omapuhasti paigaldamine.

 • Hajaasustuse programmi taotlusvooru info on avaldatud valla veebilehel.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Leisi piirkonnas Triigi külas asuva Puusepa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Puusepa ja Sassi).

 1. Muratsi küla Mere ja Mereääre detailplaneeringu kehtestamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindavate hoonete püstitamiseks.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Tartu rahu 103. aastapäeva kõnekoosoleku korraldamiseks 2. veebruaril algusega kell 10 Kuressaare kesklinnas Vabadussõja ausamba juures (korraldaja Kuressaare Kultuurivara).