Teed ja tänavad

Saaremaa vallas on ca 1092 km riigimaanteid ja ca 1550 km kohalikke teid, sellest tänavaid ca 137 km. Kohalikest teedest on tolmuvaba kattega teid ja tänavaid ca 320 km. Teedel kehtivad liikluspiiranguid, teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamist ning mahasõite reguleerib liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord. Kohalike teede nimekiri on kättesaadav teeregistrist. Samas asuvas Transpordiameti kaardirakenduses on võimalik tutvuda ka teede ruumikujudega.

Teed jagunevad erateedeks ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teedeks. Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed on:

  • kohalike omavalitsuse teed (maanteed ja tänavad, jalg- ning jalgrattateed) – funktsioon on teenindada kohalikku liiklust ja luua kohalike elanike jaoks ühendus riigimaanteedega. Kohalikud teed on Saaremaa valla omandis olevad teed või eraomandis olevad teed, millele on seatud avalik kasutus. Saaremaa vallas on ehitusseadustikust ja liiklusseadusest tulenevate kohalike teede omaniku ülesanded delegeeritud Saaremaa Vallavalitsusele.
  • riigimaanteed  peamine funktsioon on ühendada erinevaid piikondi, asulaid ja olulisi sihtkohti. Saaremaa vallas asuvaid riigiteid hooldab AS Eesti Teed.
  • metsateed  riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateedel teostab teehoidu Riigimetsa Majandamise keskus.
  • eratee, mis on avalikuks kasutamiseks – määratakse lähtudes avalikust huvist, eesmärk on tagada liiklemisvõimalus igaühele. Määratakse juhul, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud, ebaotstarbekas vm põhjusel välistatud.

Erateed

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateedel, millele ei ole seatud avalikku kasutust, teostab teehoidu tee omanik. Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest: 

  • teed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;

  • tee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatavast teest;

  • tee on ainuke mõistlik juurdepääs avaliku huvi või kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;

  • muudel asjaoludel, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et tee avalikuks kasutuseks määrata.

Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda vastavalt erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise korrale:

  • sundvalduse seadmise teel  kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel (haldusaktiga avalik-õiguslik kitsendus, kinnistusraamatusse märget ei tule, kehtib igakordsele omanikule);

  • kokkuleppel  teealuse maa omanikuga (piiratud asjaõigusleping, märge kantakse kinnistusraamatusse, kehtib igakordsele omanikule).

Teehoid

Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust. Kohalike teede hoid on omavalitsuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub otseselt kohaliku omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel. Riigimaanteede teehoiukava 20142020 alusel rahastatakse kohalike teede hoidu omavalitsuse eelarve tulubaasist ehk maksutuludest, tuludest kaupade ja teenuste müügist, muudest tegevustuludest ning riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest, sh välisvahenditest.

Kohalike teede hoiu riigipoolne toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist. Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu alusel tagatakse aastani 2021 tagatakse teede remondiks ja hoolduseks vajalikud rahalised vahendid piirkondadele vähemalt 2016. aasta riigieelarvest selleks eraldatud toetuse mahus.

Teede ja tänavate sulgemine

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakond
Marientali tee 27, Kuressaare

Teede peaspetsialist (üldine koordineerimine ning Kihelkonna, Leisi, Mustjala piirkonnad)
Enno Reis
tel 452 5113
enno.reis@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Laimjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Valjala piirkonnad)
Raivo Kaseorg
tel 452 5134
raivo.kaseorg@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Kuressaare linn, Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu piirkonnad)
Toomas Raun
tel 452 5112
toomas.raun@saaremaavald.ee

Tänavate sulgemine
Lumetõrje