« Back

Vallavalitsuse 13.08.2019 istungi päevakord

1. Avaliku ürituse loa andmine (Kaarma öölaulupidu; Hõbevalge radadel)
2. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu
3. Merekivi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu
4. Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu
5. Nasva alevikus Luha detailplaneeringu kehtestamine /volikogu otsuse eelnõu
6. Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /volikogu otsuse eelnõu
7. Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu
8. Lahe detailplaneeringu algatamine
9. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Kugalepa küla Evi-Mäe; Salme alevik Kadaka tee 2)
10. Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine /volikogu määruse eelnõu
11. Külavanema kinnitamine (Oti küla, Meiuste küla)
12. Hajaasustuse programmi 2017.a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Riksu küla Tõnso talu)
13. Hajaasustuse programmi 2018.a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kõrkvere küla Kuuse; Tõlluste küla Veissalu)
14. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda)
15. Saaremaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korralduse nr 1406 "Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 eelnõu heakskiitmine" muutmine
16. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
17. Konkursi väljakuulutamine (kommunikatsiooninõunik)
18. Talsi valla tunnistamine Saaremaa valla sõprusomavalitsuseks /volikogu otsuse eelnõu
19. Mittetulundustegevuse toetamise kord /volikogu määruse eelnõu
20. Tänumeene konkursi tulemuste kinnitamine
21. Saaremaa Vallavalitsuse 18.09.2018 korralduse nr 1100 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine
22. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 
23. Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
24. Raha eraldamine reservfondist (MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare)
25. Kuressaare Haigla SA nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine
26. AS-i Kuressaare Soojus nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine
27. Fraktsiooni Valimisliit Saarlane esitatud volikogu otsuse eelnõule "Alkohoolse joogi jaemüügi piiramine Saaremaa vallas" seisukoha kujundamine
28. Valjala aleviku soojamajanduse arengukava 2019-2029 /volikogu määruse eelnõu
29. Tornimäe küla kaugküttepiirkonna määramine /volikogu otsuse eelnõu
30. Valjala aleviku kaugkütte piirkonna määramine /volikogu otsuse eelnõu
31. Riigihanke „Kärla põhikooli õpilasliini teenindamine 2019–2021" tulemuste kinnitamine
32. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Püha-Räimaste tee ja Püha külatee)
33. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Pihtla tee 3; Põhja tänav L4)
34. Sõidukikaardi väljastamine