Saaremaa Vallavalitsuse komisjonid

Kohanimekomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel. Aadresside ja kohanimede lisainfo leiab siit.

Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjoni põhimäärus
Kohanimekomisjoni moodustamine

Kriisikomisjon

Saaremaa valla kriisikomisjon on Saaremaa valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla kriisikomisjoni põhimäärus
Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Laste ja perede komisjon

Saaremaa valla laste ja perede komisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on laste ja peredega seotud küsimustes valdkondade ülese koostöö korraldamine ning laste ja peredega seotud küsimustega tegelemine. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla laste ja perede komisjoni põhimäärus
Saaremaa valla laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Liikluskomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda, anda soovitusi ja teadvustada Saaremaa valla elanikke sellealastest probleemidest. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla liikluskomisjoni põhimäärus
Saaremaa valla liikluskomisjoni moodustamine

Saare maakonna liikluskomisjon on alaliselt tegutsev nõuandev organ, mille põhiülesandeks on kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Samas on komisjoni eesmärgiks partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saare maakonna liikluskomisjoni põhimäärus
Maakondliku liikluskomisjoni moodustamine

Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon. Raielubade (sh väljastatud lubade) ja haljastuse lisainfo leiab siitKomisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Raiekomisjoni koosseisu kinnitamine

Sotsiaalkomisjon

Saaremaa valla sotsiaalkomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Komisjoni moodustamine

Kontakt ja lisainfo

Kantselei
Lossi 1, Kuressaare

Vallasekretär
Aivar Rahno
tel 452 5000
aivar.rahno@saaremaavald.ee