Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud

Lilbi küla Anni detailplaneeringu algatamine

Lilbi külas Anni detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 09.02.2021 korraldusega nr 2-3/136. Detailplaneeringu eesmärgiks on Anni katastriüksuse (katastritunnus 27003:001:0916) jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on 4,12 ha. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Anni detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Kuressaare linna Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneeringu algatamine

Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 2-3/106. Detailplaneeringu (DP) eesmärgiks on ehitusõiguse määramine jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. DP ala on u 4,5 ha ja hõlmab Kuressaare linnas osa Nooruse tn 1 katastriüksusest (34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), Kaevu tn 33 katastriüksust (34901:012:0129), Kaevu põik katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik 1 katastriüksust (34901:001:0110). DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. DP on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Ninase küla Tongrite detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 29.01.2021. a otsusega nr 1-3/4 Ninase külas Tongrite detailplaneeringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Ninase külas Tongrite katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0027).

DP eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, § 125 lg 2, Ninase poolsaare üldplaneeringust (ÜP) ning looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2. Detailplaneeringuga muudetakse ÜP-d ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav tegevus hoiuala kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda ka kohapeal tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308.

Tehumardi küla Kuuse detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tehumardi külas Kuuse detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/82. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Kuuse detailplaneeringule kahe elamumaa krundi planeerimiseks tehakse ettepanek muuta Salme ranna-alade osaüldplaneering ning määrata Kuuse kinnistule väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks kauguseks 200 meetri asemel 50 meetri ja muuta krundi minimaalseks suuruseks 6000 m2. Planeeringuala suuruseks on arvestatud 1,3 ha. 

Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneeringu algatamine  

Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1917. Planeeringuala suurus on 3,3 ha ja hõlmab Merikotka tn 2 katastriüksust (katastritunnuse katastritunnus 34901:010:0555, suurus 27 388 m², sihtotstarve ärimaa 80% ja elamumaa 20%) koos Põduste jõe osaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja ühiskondlike hoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Kuressaare linna Sõrve tee 6 detailplaneeringu algatamine 

Kuressaare linna Sõrve tee 6 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1916. Planeeringuala suurus on 1100 m2 ja hõlmab osa Sõrve tee 6 katastriüksusest (katastritunnus 34901:010:0428, suurus 624484 m², sihtotstarve üldkasutatav maa). Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega (väikevormid), liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Sääre küla Sääre tipu detailplaneeringu algatamine

Sääre küla Sääre tipu detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1915. Planeeringuala suurus on 5900 m2 ja hõlmab osa Sääre tipp katastriüksusest (katastritunnus 80701:003:0590, pindala 7,90 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku veevarustuse ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. Planeeritav tegevus on kooskõlas Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. 

Kuressaare linna Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneeringu algatamine

Kuressaare linna Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/1803. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeringuala suurus on 9500 m2. Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna asub planeeringuala ettevõtlusala juhtotstarbega alal.

Neeme küla Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 2-3/1782 algatati Neeme küla Reediku ja Mõldri detailplaneering Reediku kinnistul (Reediku katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0049) ja Mõldri kinnistul (Mõldri katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0092). Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeritava ala suurus on ca 20 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. Vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule ei kaasne Reediku ja Mõldri detailplaneeringuga kavandatud tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilist hindamine jäeti algatamata.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti ka Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308). Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda ka tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Kuressaares aadressil Tallinna tn 10, ruum 308).              

Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 30 Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Triigi külas ja hõlmab Ninanuki katastriüksust (tunnus 40302:001:0630). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses ca 30 m kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktist 2. Detailplaneeringuga muudetakse Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti ka Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308).                           

Kudjape aleviku Riku ja Põlde detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsuse 05.05.2020  korraldusega nr 782 algatati Kudjape aleviku Riku ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0624, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 31807 m2) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 46435 m2) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 8,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Kuressaare linna Raiekivi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 24.03.2020 korraldusega nr 616 Kuressaare linna Raiekivi tee 2 detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Raiekivi tee 2 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 34901:014:0551, üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on u 700 m2. Planeeringuala asub kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid lisaks muinsuskaitse eritingimustele. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Atla küla Matise detailplaneeringu algatamine 

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 14 algatati Atla küla Matise detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha asukohale ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud hoonestusala ulatuses. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6,4 ha. Kuna planeeritav hoonestusala asub ranna ehituskeeluvööndis, tuleb ehitiste püstitamiseks vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Matise detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut. 

Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus algatas 20.12.2019 korraldusega nr 2364 Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab mere ääres Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus reserveeritud puhkeotstarbelisel alal asuvaid munitsipaalomandisse kuuluvaid katastriüksusi Tori tänaval, Raiekivi teel, Kalda puiesteel, Staadioni tänaval ja Supluse puiesteel koos eraomandisse kuuluvate Lossihoov 1 ja Pargi tn 15 katastriüksusega. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeotstarbeliste ehitiste ehitamiseks tingimuste määramine, väikevormide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 30,6 ha. Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Muratsi küla Mere ja Mereääre detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1500 algatati Kudjape küla Mere ja Mereääre detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Mere (katastritunnus 43301:001:0201, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,01 ha) ja Mereääre (katastritunnus 43301:001:0202, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaal. Haljasmaa juhtotstarbega aladel on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa katastriüksuse sihtotstarbed. Olenemata asjaolust, et detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvatustiikide rajamine ja osaliselt katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaaks, ei ole tegemist ulatusliku ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmisega. Samuti ei kaasne tiikide rajamisega olulist mõju (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni). Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga. Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe hoiualal. Hoiualale jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei ületa kavandatav tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik  detailplaneeringu edasise menetluse käigus.

Planeeringuala skeem Lähteseisukohad Keskkonnamõju eelhinnang

Kudjape aleviku Pihla detailplaneeringu algatamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1499 algatati Kudjape aleviku Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 80 otsustati jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu" ja Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme osavallakogu. 

Laheküla Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 algatati Laheküla Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu  maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist  tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Nasva aleviku Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.18 otsusega nr 77 jäeti algatamata Nasva aleviku Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2.

Sikassaare küla Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 74 algatati Sikasssaare küla Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Seletuskiri  Planeeringuala skeem  Lähteseisukohad  Eelhinnang

Kuressaare Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linna Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana.