Teated

2019. aasta mittetulundustegevuse toetamise tegevustoetused

 Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta tegevustoetuse taotlusvooru tulemused: VV 12.03.2019 korraldus nr 299 Lisa 1 Lisa 2 
Selgituseks - tegevustoetuste eraldamisest
Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda. Määruse § 11 alusel tuli tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 2018. aastal, seda sai teha 1. oktoobrini 2018.
Info: www.saaremaavald.ee/kulaelu11

_____________________________________________________________________________
Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor
1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, maksimaalne toetussumma on 2000 eurot projekti kohta, omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 
Taotlusi saab vallale esitada e-posti teel, tähtaeg: 1. aprill 2019 kell 16.30.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

_____________________________________________________________________________

Kohtumiste sari "Ettevõtluse võimalused tuleviku Saaremaal - innovatsioon" oli edukas
Projekti „Islands of Innovation" (Interreg Europe) raames toimusid kohtumised Nasval, Orissaares ja Pärsamal, kus arutleti selle üle, kuidas Saaremaa ettevõtlusele kaasa aidata. Kohtumistel osales ligi 70 inimest, kelle kogemused ja mõtted on väärtuslikuks panuseks ettevõtluskeskkonna paremaks muutmisel nii oma kodukandis kui kogu saarel.

Mitmed ettepanekud kerkisid esile kõigil kohtumistel. Kõiki 60 erinevat ettepanekut kaalutakse ning otsitakse parimaid võimalusi ja lahendusi nende elluviimiseks.Suur tänu kõigile osalejatele nõuannete eest, kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN.
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist

 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00