Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuded on fikseeritud  Saaremaa Vallavalitsuse 09.05.2018 määruses nr 14 „Detailplaneeringu algatamise taotluse vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded". Detailplaneeringu algatamise taotluse esitamiseks tuleb logida sisse lehele: Detailplaneeringu algatamine.

Algatamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus koos eskiisiga. 
 
Eskiislahenduse seletuskiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1)  planeeritava tegevuse vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
 2)  krundi kasutamise olemasolev ja/või planeeritav sihtotstarve või sihtotstarbed;
 3)  planeeritava ehitise kasutamise otstarve;
 4)  olemasolev ja/või planeeritav krundijaotus;
 5)  olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal; 
 6)  olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind; 
 7)  olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus; 
 8)  asjakohasel juhul planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus; 
 9)  planeeritavalt alalt juurdepääsulahendus avalikule teele.
 
Eskiislahenduse lisaks esitatud joonis peab olema tekstilise kirjeldusega kooskõlas ning sisaldama asjakohast infot.
 
Esitatud taotluse ja koostatud eskiisahenduse  põhjal otsustab omavalitsus, kas algatada planeering või mitte. Enne detailplaneeringu algatamist sõlmitakse vastav haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks. Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). 
Detailplaneeringu menetluse skeemid: planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/menetlused