Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Mändjala küla Männivälja detailplaneering

Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kõutsi detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 6. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Kõutsi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0531). Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, kummalegi krundile elamu ja abihoonete planeerimine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku Pihtla valla rannaala üldplaneeringu muutmiseks elamute minimaalse vahekauguse vähendamiseks planeeritava hoonestusala ja Pohla katastriüksuse elamu vahel 50 meetrini. 
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatakse, et Kõutsi detailplaneeringu eskiis on avalikul väljapanekul 30.08-28.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 02.10.2019 kell 16 (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Seletuskiri Põhijoonis

Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Mustjala Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 algatati Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0515, pindala 23237 m², 100% tootmismaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Varese sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine. 
Seletuskiri Põhijoonis, tehnovõrgud Situatsiooniskeem Tugijoonis Müra ja varjutushinnang Tuuliku mürahinnang

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 algatati Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on analüüsida Vilsandi rahvuspargis asuvale Ranna kinnistule ühe paadikuuri ja ühe võrgukuuri kavandamise võimalikkust, käsitledes seejuures ka olemasolevate ebaseaduslike ehitiste ümberkohandamist ja/või likvideerimist. Lisaks on detailplaneeringu ülesandeks olemasolevate ajalooliste lautrikohtade avalikkusele eksponeerimise tingimuste seadmine. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse hoonete püstitamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit ja muuta Lümanda valla üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31.05-14.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel ruumis 308.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult  vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. 
Seletuskiri Lähteseisukohad Asukoha plaan Planeeringuala skeem Põhijoonis Tugiplaan Keskkonnamõju eelhinnang

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, ehituskeeluvööndi vähendamine, liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ranna ja kalda ehituskeeluvööndit ning muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut.  
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31.05-14.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel ruumis 308. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19.06.2019 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, suur saal). 
Seletuskiri Lähteseisukohad Põhijoonis Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering

Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  

Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid