Detailplaneeringute algatamine

Mui külas Mäepealse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 95 Mäepealse detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Mui külas Mäepealse katastriüksust (katastriüksus 63401:002:0434, pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, milleks on vajalik katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 3,6 ha. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on teada, et detailplaneeringu koostamise raames on vaja selgitada välja ehituskeeluvööndi ulatus Mäepealse katastriüksusel 1 m samakõrgusjoone alusel. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringuga kavandatud tegevusel puudub oluline mõju pinna- ja põhjaveele, kui ehitustegevus toimub väljaspool kaitstavat elupaigatüüpi, ei avalda detailplaneeringuga kavandatud tegevus eeldatavalt olulist negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale, kumulatiivset mõju planeeringu elluviimisega ei kaasne ning õhusaaste osas piirkonna taluvust ei ületata, märkimisväärselt suurenevat jäätmeteket planeeringuga kavandatav tegevused ei põhjusta, planeeringualal pole ette näha püsiva vibratsiooni, soojus- ja/või kiirgussaaste tekkimist.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, margit.kaldre@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ DP Projektbüroo (kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, 454 5491);
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, margit.kaldre@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik ka paberkandjal tutvuda  vallamajas (Tallinna 10, ruum 313).
VVK 27.09.18 otsus nr 95, Lähteseisukohad, Asendiplaan, KM eelhinnang

Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.08.2018 korraldusega nr 2-3/950 algatati Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine, liikluskorralduse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja -trasside asukoha määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
VV 22.08.18 korraldus nr 950 Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2. 
 
Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74 algatati Sikasssaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks ja hoonestusala piiritlemine, ehituskeeluvööndi vähendamine, liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 
VV 21.06.18 otsus nr 72 Lähteseisukohad Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang 

Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering. Planeeringuala on ca 1,1 ha ja hõlmab Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksus 55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Kuivastu mnt 44 katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta katastriüksuste sihtotstarve elamumaaks, anda kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik PlanS § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringuga ning sellega kaasneb üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus ärimaast elamumaaks.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks ei ole teada, et detailplaneeringu koostamise käigus tuleb teha täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
VV 21.06.18 otsus nr 73, Lähteseisukohad, Asendiskeem, Keskkonnamõju eelhinnang Lahendusskeem DP algatamise taotlus

Kuressaares Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 2-3/535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana. Korraldusega on võimalik tutvuda SIIN
 
Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering. Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksus 34901:004:0092) ja 80 (katastriüksus 34901:004:0178) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringu algatamine on vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. 
Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning sellega kaasneb ühisplaneeringukohase juhtotstarbe muutmise vajadus rida- ja korterelamute maast kaubandusteenindus-alaks.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks ei ole teada, et detailplaneeringu koostamise käigus tuleb teha täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
 
Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/44 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuusnõmme külas Ranna katastriüksusel eesmärgiga püstitada vahimajake, vähendada ranna ehituskeeluvööndit ja seadustada maaüksusel olemasolevad hooned. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskavaga.