Detailplaneeringute kehtestamine

Vaigu külas Haagi detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 kehtestati Vaigu külas Haagi detailplaneering. Vastavalt Haagi detailplaneeringule taastatakse endine talukoht ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritava hoonestusala ulatuses ca 65-90 m tavalisest veepiirist. Selleks jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks, milledest planeeritavale elamumaa sihtotstarbega krundile on planeeritud hoonestusala ja määratud ehitusõigus kuni 3 hoone (elamu ja 2 abihoonet) püstitamiseks. 
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon

Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1425 kehtestati Muratsi külas Viiumäe detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata Viiumäe katastriüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa katastriüksuseks. Maksimaalne ehitisealune pind planeeritavatel elamumaa kruntidel on kokku 500 m2 ja hoonete maksimaalne kõrgus on 9m. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Kuressaare-Püha-Masa teelt läbi Laise talutee, Salumäe teelt ning Salumäe tee T1 katastriüksuselt. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
DP Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan

Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu kehtestamine 
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel, et  Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 otsusega nr 2-3/757 kehtestati Vanamõisa küla Kiti detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Saaremaa vallas Vanamõisa külas ja hõlmab Kiti katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0104).
Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine 7 eraldi kinnistuks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 7,65 ha. Igale elamukrundile on planeeritud oma puurkaev ning heitvete kogumismahuti. Juurdepääs Kiti katastriüksusele on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 ja Vanamõisa-Ennu tee kaudu (nr 5920006). Rajatav tee on avaliku kasutusega.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale
 
Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneeringu kehtestamine
Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 2-3/758. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine vabaajakeskuse püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.  Alal eelnevalt kehtinud Merikotka tn 1 detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega võrreldes on käesolevaga planeeritud hoone maksimaalse kõrgus suurenenud 4 m, seega on planeeritava hoone kõrgus kuni 11 m maapinnast. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

VVotsus  DP Seletuskiri   Tugiplaan Põhijoonis
Lisa1 Lisa2 Lisa3 Lisa4 Lisa5 Lisa6  
 

Mäebe külas Ranniku detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/75 kehtestati Mäebe külas Ranniku katastriüksuse (katastritunnus 80701:002:0266, suurus 4,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, tehnovõrkude, servituutide ja juurdepääsu asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringut, kuna eesmärkide saavutamiseks vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit. 
VVK 21062018 otsus nr 75 DP Seletuskiri  Situatsiooniskeem
Tugiplaan Põhijoonis Elektriskeem

 

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu kehtestamine
Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 685. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP seletuskiri
Põhijoonis
Asukohaplaan
Tugiplaan
Mürakaart

Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/41 kehtestati Atla külas Heldama ja Hülgeranna  detailplaneering, millega on ette nähtud vähendada ranna ehituskeeluvööndit Hülgeranna katastriüksusel ca 26m rannajoonest sauna ehitamiseks ning Heldama maaüksusele moodustataval krundil ca 70-100 m rannajoonest elamu ja abihoonete ehitamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut, kuna planeeritava tegevuse elluviimiseks tuleb vähendada ehituskeeluvööndit.
VVK 24.05.18 otsus nr 41_DP kehtestamine
Lisa_Seletuskiri

Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse
majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis.
DP_Seletuskiri
Põhijoonis
Asendiskeem
Tugiplaan

Salme alevik Sõrve mnt 10 ja 12 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 214 kehtestati Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering.  
Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeringualale uus kaasaegne kauplus ca 650-700 m2 koos seda teenindava parklaga ja kauplust teenindava transpordi (kaubavedu, prügimajandus) alaga, sidudes planeeringuala kontaktvööndiga ja luues ruumilise terviklahenduse avalikult kasutatavale alale. Planeeringuga muudetakse osaliselt kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeeritakse haljastus ja heakord. Määratakse servituutide seadmise vajadus. 

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis.
DP_Seletuskiri 
Põhiplaan 
Tehnovõrgud 
Funktsionaalsed seosed