Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Vintri küla Mihkli detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 2-3/105 lõpetati Vintri külas Mihkli detailplaneeringu koostamine. Vintri küla Mihkli (katastriüksusel katastritunnusega 72101:003:0250) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 15.10.2012 korraldusega nr 169. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. 

Salme aleviku Sõrve mnt 5 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/2 lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5 detailplaneeringu koostamine. Salme alevikus Sõrve mnt 5 katastriüksusel (katastritunnus 72101:002:0738) algatati detailplaneering Salme Vallavolikogu 18.02.2013 otsusega nr 1-3/3-1. Kinnistu omanik on Saaremaa vald. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Sõrve mnt 5 katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine tekkivale katastriüksusele olemasoleva hoone juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehituse planeerimise eesmärgiks oli äri- ja tootmishoone püstitamine kalapüügivahendite tootmiseks ja müümiseks. Lisaks planeeriti ruume kohviku või muu sarnase äritegevuse jaoks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koostama asutud ning hoone potentsiaalsed rentnikud ei ole detailplaneeringu elluviimisest enam huvitatud. 

Kuressaare Merikotka tn 2 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/1840 lõpetati  Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneeringu koostamine. Merikotka tn 2 detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 648. Detailplaneeringu eesmärgiks oli polüfunktsionaalse hoone (kaubandus-, büroo-, meelelahutus-, haridus- ja spordihoone) püstitamiseks ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine. Käesoleval juhul ei soovi vallavalitsus kui planeeringust huvitatud isik algatatud kujul detailplaneeringu koostamise jätkamist.

Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallvolikogu 28.05.2020 otsusega nr 29 lõpetati Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamine. Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 9.11.2007 otsusega nr 45. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli elamumaa kruntide planeerimine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Anseküla Sarapuu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 806 lõpetati Anseküla Sarapuu detailplaneeringu koostamine. Anseküla Sarapuu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 01.09.2014 korraldusega nr 115. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Nasva aleviku Looduse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 805 lõpetati Nasva aleviku Looduse detailplaneeringu koostamine. Nasva alevikus Looduse detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 19.06.2006 korraldusega nr 318 eesmärgiga moodustada elamumaa krundid ja määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Lindmetsa küla Adama detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 804 lõpetati Lindmetsa küla Adama detailplaneeringu koostamine. Lindmetsa küla Adama detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 19. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 803 lõpetati Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu koostamine. Pärdi detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 25.03.2008 korraldusega nr 114. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.