Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Kõrkvere küla Kõrgemäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 22.01.2019 korraldusega nr 93 Kõrkvere küla Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. 
Kõrgemäe katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 63401:004:0130) detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine eraldiseisvateks kinnistuteks, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, juurdepääsuteede rajamine, vajalike kommunikatsioonide lahendamine ja servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 25.01.2019 otsusega nr 6 Ninase ja Kugalepa küla Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Lahemaa (katastriüksuse tunnus 48301:001:0228) ja Tiidu-Kiuna (katastriüksuse tunnus 48301:001:0010) ning Kugalepa külas Andruse (katastriüksuse tunnus 48301:001:0221), Nõula (katastriüksuse tunnus 48301:001:0189), Käspri (katastriüksuse tunnus 48301:001:0194), Vahu (katastriüksuse tunnus 48301:001:0288), Kummi (katastriüksuse tunnus 48301:001:0289) ja Kasspeksa (katastriüksuse tunnus 48301:001:0165) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse andmine suvemaja, sauna ja paadikuuri ehitamiseks, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide rajamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning Ninase poolsaare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi ja maa juhtotstarbe osas.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise.

Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 15.01.19 korraldusega nr 53 Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Muraja külas Matu katastriüksust (tunnus 63401:005:0093). Detailplaneeringu sisuks oli ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse määramine väikehoone ehitamiseks kinnistul endise heinaküüni säilinud maakividest tehtud vundamendile.  
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Talila küla Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 15.01.19 korraldusega nr 52 Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Talila külas Lautri (katastritunnus 63401:003:0003), Kalju (katastritunnus 63401:003:0001), Tiidumäe (katastritunnus 63401:003:0070) ja Tõnu (katastritunnus 63401:003:0033) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine kuni 15 krundiks, ehitusõiguse määramine kuni 15 elamu või suvemaja ehitamiseks, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine ning juurdepääsuteede ja vajalike kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise.

Kakuna küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 21.12.2018 korraldusega nr 1671 Tooma katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Kakuna külas Tooma katastriüksust (katastriüksuse tunnus 63401:005:0024). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine seitsmeks kinnistuks ja neile ehitusõiguse määramine suvemajade ehitamiseks, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine, juurdepääsuteede ning vajalike kommunikatsioonide lahendamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini tavalisest veepiirist. Kuna Tooma katastriüksus asub suures osas Kahtla-Kübassaare hoiualal, on detailplaneeringu kehtestamiseks looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 5 kohaselt vajalik Keskkonnaameti nõusolek, samuti on vajalik Keskkonnaameti nõusolek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lg 3. Planeeringu menetlemise ajal oli hoiuala valitsejaks Saaremaa Keskkonnateenistus, kes on 20.06.2006 kirjaga nr 40-12-6/1608 ja 05.09.2007 kirjaga nr 40-12-4/39110 jätnud detailplaneeringu kooskõlastamata. Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 4 viiakse enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole Tooma katastriüksuse detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kakuna küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Orissaare keskväljaku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 04.12.2018 korraldusega nr 1527 Orissaare keskväljaku detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Orissaare aleviku keskuse haljastuse, kergliiklusteede ja parklate planeerimine, valgustuse lahendamine, staadioni rekonstrueerimise planeerimine, Kuivastu mnt 28 hoonestuse planeerimine ja turu ala väljaarendamine, ehitusõiguse määratlemine kruntidel. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 8 ha.
Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamisel tehti koostööd planeeringuala katastriüksuse omanikega. Koostöö käigus selgus, et Kuivastu mnt 28 katastriüksuse omaniku ehitusõiguse soov on muutunud. Kuna uus kaubandushoone projekteeritakse olemasoleva alusel, siis ehitusõiguse saamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine vajalik. Samuti ei ole vaja oluliselt muuta parkimisala ega muid kaubandushoonega seotud tehnovõrke ja –rajatisi. Orissaare keskuse haljastuse, valgustuse ja turuala lahendamiseks ning staadioni rekonstrueerimiseks ei ole detailplaneeringu koostamine vajalik. Seega lõpetati detailplaneeringu koostamine planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 3 alusel.
Korraldusega saab tutvuda ka paberkandjal Saaremaa Vallavalitsuses (Tallinna 10, Kuressaare, ruum 313, kontaktisik Kätlin Kallas katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094). 
Asendiskeem

Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1156 lõpetati Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 15.02.2013 korraldusega nr 59. Peale detailplaneeringu algatamist on kestnud vaid eskiislahenduse koostamine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 86 lõpetati Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015. a otsusega nr 5. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa sihtotstarbega kruntide planeerimine. Kopli detailplaneeringu eskiis esitati Lääne-Saare Vallavalitsusele menetlemiseks enam kui kaks aastat tagasi. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Kudjape alevikus Tööstuse tn 27 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 1140 lõpetati Kudjape alevikus Tööstuse tn 27 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati 17.03.2014 korraldusega nr 78. Peale detailplaneeringu uute lähteseisukohtade väljastamist 10.01.2017 ei ole planeeringulahendust kohalikule omavalitsusele esitatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 442 lõpetati Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamine. Peale detailplaneeringu algatamist 26.09.2002 ei ole planeeringulahendust kohalikule omavalitsusele esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Mändjala küla Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 7 lõpetati Mändjala külas Liiva (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0633) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse määramine üksikelamule, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. 
Liiva detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015 otsusega nr 6. Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringus seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb ranna ja kalda ehituskeeluvööndit vähendada. 
Lääne-Saare Vallavalitsus tegi 21.12.2017 huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Liiva detailplaneeringut ei ole Lääne-Saare Vallavalitsusele lähiaastatel menetlemiseks esitatud. Huvitatud isik nõustus Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.