Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Varese sadama detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavolikogu võttis 31.10.2019 otsusega nr 106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu. 
Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endise Mustjala valla haldusterritooriumil) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0515, pindala 2,32 ha, 100% tootmismaa) koos kaisid ümbritseva merealaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu koostamise jooksul lisandus detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse planeerimine, et sadamaalale oleks võimalik rajada nii sadama tegevuseks vajalikke hooneid kui tootmishooneid.
Detailplaneeringuga ei jagata katastriüksust, kuid katastriüksuse piiri korrigeeritakse lähtuvalt rekonstrueeritavate sadamakaide paiknemisest. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kuni 83 m kõrguse tuulegeneraatori ehitamiseks kai nr 1 (Põhjakai) tippu.
Lisaks antakse ehitusõigus tootmishoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 3000 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka peale detailplaneeringu kehtestamist. Teele seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks.
Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala valla Külade üldplaneeringut Varese sadamasse ranna piiranguvööndisse tuulegeneraatori rajamiseks, Varese sadama ala kasutamise juhtotstarbe osas ning selles osas, et tootmisalalt ulatub müra väljaspoole tootmisala territooriumit. Enne tuulegeneraatori kasutusloa taotlemist tuleb teostada müra mõõtmised vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 otsuses nr 106 toodule.  
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 22.11- 21.12.2019. Detailplaneeringu digitaalsed materjalid asuvad SIIN. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, esitades selle kirjalikult postiaadressile Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.12.2019 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, suur saal).


Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Saaremaa Vallavalitsuse 24.09.2019 korraldusega nr 1694 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Vastavalt vastu võetud detailplaneeringule jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks krundiks, milledest ühele (aadressi ettepanek Tehnika tn 20) on kavandatud kaks hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1650 m2 ja teisele (aadressi ettepanek Kalevi tn 34) 1 hoone maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1300 m2. Lisaks on lubatud mõlemale krundile rajada üks kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (nt prügimaja). Hoonete kasutusotstarveteks on kavandatud büroohoone maa, teenindushoone maa, laohoone maa ja logistikakeskuse maa. Katastriüksuste sihtotstarbeks on planeeritud äri- ja tootmismaa. Juurdepääsuks kruntidele on kavandatud 3 ühist juurdepääsu- kaks mahasõitu Tehnika tänavalt ja üks mahasõit Kalevi tänavalt.  Planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet ja Päästeamet. 
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala ettevõtlusalal. Ettevõtlusala all mõistetakse ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad, kus lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on ärimaa ja tootmismaa. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist on planeeritav tegevus kooskõlas ühisplaneeringuga.  
Kalevi tn 34 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21.10.-03.11.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308).  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.11.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal).    
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Illustratsioonid Kooskõlastused
 

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 

Saaremaa Vallavolikogu võttis 27.09.2018 otsusega nr 94 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vallimaa detailplaneeringu. Detailplaneeringule eesmärgiks oli Vallimaa katastriüksuse jagamine kaheks, millest ühele krundile (pos 1) määrataks ehitusõigus administratiivhoone ja kuni 10 kämpingu püstitamiseks. Kuna planeeritav ärimaa katastriüksus asus osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, oli tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Eelnimetatud lahenduse avalik väljapanek toimus 22.10.-20.11.2018.
Välja toodud lahenduse osas keeldus Keskkonnaamet 06.11.2018 ranna ehituskeeluvööndit vähendamast ning tegi ettepaneku ehituskeeluvööndis ajaloolise talukoha taastamiseks. Tulenevalt Keskkonnaameti ettepanekule muudeti planeeringulahendust - kämpingukompleks ja administratiivhoone kavandati ranna ehituskeeluvööndist välja ning ajaloolises talukohas kavandati elamu ja abihoonete ehitamine.
Vastavalt uuele lahendusele kavandatakse elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile planeeritakse kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. 
Uue planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet 17.06.2019, Keskkonnaamet 07.03.2019 ja Päästeamet 21.06.2019. Keskkonnaamet on andnud 12.07.2019 kirjaga nr 2110-6 nõusoleku ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeringulahendus ei kahjusta olulisel määral piirkonna looduskooslusi ning arvestab ranna eripäraga asustuse aspektist lähtuvalt.   
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.08.-03.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruumis 308). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.09.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal). 
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon Üldplaneeringu muutmine Ehituskeeluvööndi vähendamine Kooskõlastused


Mändjala külas Vene detailplaneeringu avalik väljapanek 

Saaremaa Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1581 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Mändjala külas Vene detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata katastriüksus kümneks elamumaa krundiks ja kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa krundid on pindalaga ca 5000 m². Kruntidele on määratud ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 300 m2. Veevarustus on planeeritud Puurkaevu katastriüksusel (katastritunnus 34801:008:0186) asuvast olemasolevast puurkaevust. Kanalisatsioon on lahendatud kahel viisil - tsentraalse ühiskanalisatsioonitrassi baasil või lokaalselt. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.-27.01.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel, ruumis 308.  Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndiskeem
Tugiplaan Hoonestus ja maakasutus Tehnovõrgud