Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 24.09.2019 korraldusega nr 1694 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Vastavalt vastu võetud detailplaneeringule jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks krundiks, milledest ühele (aadressi ettepanek Tehnika tn 20) on kavandatud kaks hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1650 m2 ja teisele (aadressi ettepanek Kalevi tn 34) 1 hoone maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1300 m2. Lisaks on lubatud mõlemale krundile rajada üks kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (nt prügimaja). Hoonete kasutusotstarveteks on kavandatud büroohoone maa, teenindushoone maa, laohoone maa ja logistikakeskuse maa. Katastriüksuste sihtotstarbeks on planeeritud äri- ja tootmismaa. Juurdepääsuks kruntidele on kavandatud 3 ühist juurdepääsu- kaks mahasõitu Tehnika tänavalt ja üks mahasõit Kalevi tänavalt.  Planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet ja Päästeamet. 
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala ettevõtlusalal. Ettevõtlusala all mõistetakse ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad, kus lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on ärimaa ja tootmismaa. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist on planeeritav tegevus kooskõlas ühisplaneeringuga.  
Kalevi tn 34 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21.10.-03.11.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308).  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.11.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal).    
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Illustratsioonid Kooskõlastused
 

Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et vallavolikogu võttis 29.08.2019 otsusega nr 96 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tagaranna külas ja hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (48301:001:0120, pindala 5,77 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse Ninase panga teeni (u 32-54 m Ninase pangast). Planeeritakse kokku 7 elamukrunti, ehitusõigusega elamu ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääs planeeringualale Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt Tagaranna-Jaha-Merise tee kaudu. Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse ja väikeelamute juhtotstarbe määramise osas.
Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.09 kuni 20.10.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.10.2019 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, väike saal).
Detailplaneeringu materjalid >>

Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et 30.08-28.09.2019 on avalikul väljapanekul Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu muudetud lahendus. Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust kirjalikult postiaadressil Tallinna 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksust (55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamute ja kontori/laohoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,1 ha. 
Detailplaneeringu muudetud lahendusega planeeritakse 4 elamukrunti, millele antakse ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, ning 1 ärimaa krunt, millele antakse ehitusõigus kontori/laohoone ehitamiseks. Elamute maksimaalseks lubatud ehitisealuseks pinnaks on 250 m2, kontori/laohoonel kuni 360 m2, hooned maksimaalselt kahekorruselised ja kuni 8 m kõrgused ning abihooned ühekorruselised ja kuni 6 m kõrged. Juurdepääs on planeeritud Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt ja krundid liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.  
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringu muutmiseks planeeringuala ärimaa maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks väikeelamute alaks.  
Detailplaneeringuga on väjapaneku jooskul võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094).
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 03.10.2019 kell 16 (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Algatamine Lähteseisukohad Asendiskeem Situatsiooniskeem Tugiplaan Eelhinnang Vastuvõtmine Seletuskiri Põhijoonis Üldplaneeringu muudatus
 
Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 
Saaremaa Vallavolikogu võttis 27.09.2018 otsusega nr 94 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vallimaa detailplaneeringu. Detailplaneeringule eesmärgiks oli Vallimaa katastriüksuse jagamine kaheks, millest ühele krundile (pos 1) määrataks ehitusõigus administratiivhoone ja kuni 10 kämpingu püstitamiseks. Kuna planeeritav ärimaa katastriüksus asus osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, oli tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Eelnimetatud lahenduse avalik väljapanek toimus 22.10.-20.11.2018.
Välja toodud lahenduse osas keeldus Keskkonnaamet 06.11.2018 ranna ehituskeeluvööndit vähendamast ning tegi ettepaneku ehituskeeluvööndis ajaloolise talukoha taastamiseks. Tulenevalt Keskkonnaameti ettepanekule muudeti planeeringulahendust - kämpingukompleks ja administratiivhoone kavandati ranna ehituskeeluvööndist välja ning ajaloolises talukohas kavandati elamu ja abihoonete ehitamine.
Vastavalt uuele lahendusele kavandatakse elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile planeeritakse kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. 
Uue planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet 17.06.2019, Keskkonnaamet 07.03.2019 ja Päästeamet 21.06.2019. Keskkonnaamet on andnud 12.07.2019 kirjaga nr 2110-6 nõusoleku ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeringulahendus ei kahjusta olulisel määral piirkonna looduskooslusi ning arvestab ranna eripäraga asustuse aspektist lähtuvalt.   
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.08.-03.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruumis 308). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.09.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal). 
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon Üldplaneeringu muutmine Ehituskeeluvööndi vähendamine Kooskõlastused

Mändjala külas Vene detailplaneeringu avalik väljapanek 
Saaremaa Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1581 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Mändjala külas Vene detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata katastriüksus kümneks elamumaa krundiks ja kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa krundid on pindalaga ca 5000 m². Kruntidele on määratud ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 300 m2. Veevarustus on planeeritud Puurkaevu katastriüksusel (katastritunnus 34801:008:0186) asuvast olemasolevast puurkaevust. Kanalisatsioon on lahendatud kahel viisil - tsentraalse ühiskanalisatsioonitrassi baasil või lokaalselt. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.-27.01.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel, ruumis 308.  Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndiskeem
Tugiplaan Hoonestus ja maakasutus Tehnovõrgud