Ehitus- ja planeerimisvaldkonna projektid

Kõik projektid leiad siit

Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Projekti nr: 16940
Projekti kestus: 02.03.2020 – 31.01.2022
Projekti kogumaksumus: 50 400 eurot
Projekti toetus: 40 320 eurot (KIK keskkonnaprogramm)
Projekti omafinantseering: 10 080 eurot
Projekti kokkuvõte: Saaremaa valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava on koostatud. Kavas planeeritakse asjakohaseid müra vähendamise meetmeid, et vähendada välisõhu levivast mürast tingitud häiringutest mõjutatavate inimeste arvu.

Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine
Projekti nr: 83302000250
Projekti kestus: 02.11.2020-01.01.2022
Projekti kogumaksumus: 69 599,96 eurot
Projekti toetus: 62 639,96 eurot
Projekti omafinantseering: 6 960,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti raames korrastatakse Põduste jõe alamjooksul olemasolevad, kuid amortiseerunud jalgrajad (laudteed) ning aidatakse seeläbi kaasa ühe väärtusliku rekreatsiooniala korrastamisele. Oluline on siinkohal märkida, et teise Saaremaa Vallavalitsuse poolt kavandatava projekti kaudu soovitakse puhastada koelmuala Tori jõel, mis koosmõjus antud projektiga laiendab (hea)korrastatud ala kuni rekonstrueeritud Tori kalasadamani. Kokkuvõtvana saab öelda, et koosmõjus ning erinevate projektide/tegevuste kaudu on panustamine kalurkonna sotsiaalse heaolu tõstmisesse kohaliku arengu strateegiat toetav.

Maadeavastaja F.G. von Bellingshauseni mälestuse jäädvustamine
Projekti nr: RE.2.01.19-0197
Projekti kestus: 01.09.2019-30.10.2020 (pikendatud kuni 31.12.2021)
Projekti kogumaksumus: 138 873,60 eurot
Projekti toetus: 50 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 88 873,60 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärk on luua eeldused Saaremaalt pärit maadeuurija admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni auks mälestusmärgi püstitamisele Raiekivi säärel 2020. aasta suvel, tähistamaks lisaks ka 200. aasta möödumist Antarktika avastamisest Tegemist on atraktiivse puhkekohaga Kuressaare rannaalal. Monumendi juurde on plaanitud QR-koodiga avatav põhjalik info Bellingshauseni eluloo, avastusretkede ja Antarktika avastamise ajaloo kohta.

Tori jõest orgaaniliste setete ja taimestiku eemaldamine
Projekti nr: 83302000245
Projekti kestus: 01.02-15.10.2021
Projekti kogumaksumus: 59 880,00 eurot
Projekti toetus: 59 880,00 eurot
Projekti omafinantseering: -
Projekti kokkuvõte: Projekti raames eemaldatakse Tori jõest (keskkonnaregistri kood VEE1700018) setted ja taimestik (peamiselt pilliroog), et kaladel oleks paremad kudemisvõimalused Tori ja ka Põduste jões. Tori jõe puhastamine setetest ja taimestikust on oluline nii selleks, et kalad pääseksid sinna ja selle kaudu ka Põduste jõkke kudema kui ka selleks, et kalade noorjärgud hiljem merre tagasi saaksid liikuda. Tööd on plaanis ellu viia kalade kudeperioodi välisel ajal 2021.a. teises pooles.

Saaremaa valla üleujutusalade uuring

Projekti nr: Kliima.4.01.19-0012
Projekti kestus: 17.08.2020 – 15.10.2021
Projekti kogumaksumus: 46 320,00 eurot
Projekti toetus: 32 424,00 eurot (KIK heitmekaubanduse kauplemissüsteem)
Projekti omafinantseering: 13 896,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Saaremaa valla territooriumi üleujutusohuga aladele (Kuressaare ning Nasva) on vajalik anda teaduspõhised suunised asustuse arendamiseks ja suunamiseks. Töö sisu: lahendused rannakindlustuse ehituslike tingimuste osas; ehitustingimused immutusalade planeerimiseks; planeeringute ja ehitusprojektide jaoks ehitustingimuste määramine (sh tehnilised lahendused).

Üürielamu rajamine Kuressaarde (Saaremaa Vallavalitsuse ja Kitsas 16 Kodu OÜ koostööprojekt)

Projekti kestus: 01.01.2019 – 01.01.2021 (pikendustaotlusega kuni mai 2022)
Projekti kogumaksumus: 1 905 600 eurot
Projekti toetus: 952 800 eurot
Projekti omafinantseering: 952 800 eurot
Kokkuvõte:  Projekti raames ehitatakse korterelamu suunitlusega mobiilsele tööjõu sihtgrupile Kuressaarde, Kitsas tn 16 kinnistule. Esialgse eskiisprojekti järgi on projekteeritav maja 21 korteriga korter-/üürielamu, milles on 1 kuni 3-toalised korterid suurusega 20 kuni 60m2
Projekt viiakse ellu omavalitsuse ning erasektori koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on omandanud volikogu nõusolekul enamusosaluse ettevõttes Kitsas 16 Kodu OÜ ning tagab osaühingu nõukogu liikmete nimetamise läbi otsese KOVi poolse valitseva mõju osaühingu juhtimisel.
Üürielamu püstitamise eesmärgiks on:
1) tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab pakkumist ning ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);
2) avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele;
3) soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike investeeringute tegemist;
4) soodustada kõrge kvaliteediga elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise põhimõtteid, tagades seejuures ehitatud keskkonna jätkusuutlikku majandamise.
Kontakt: Renate Pihl, Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist, tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee; Oliver Akenpärg, Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse liige, oliver@dreibau.ee, telefon 5666 4885.

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Projekti nr: 2014-2020.1.04.18-0093 

Projekti kestus: 1.01.2019  31.08.2022
Projekti kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot
Projekti toetus: 4 537 922,70 eurot
Projekti omafinantseering: 800 809,91 eurot
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Projekti kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega.
Eesmärgid: Kuressaare linna koolivõrk on korrastatud, õppekohad on vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetavad kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist.
Tulemused: Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal on nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine 

Projekti nr: EU50594 
Projekti kestus: 01.11.2016 – 31.12.2020 (pikendatud)
Abikõlbulik kulu: 3 300 455,88 EUR
Projekti toetus: 2 805 387,49 EUR
Projekti omafinantseering: 495 068,39 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ("Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meede "Piirkondade kokurentsivõime tugevdamine").
Projekti lühikirjeldus: Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sh keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning kaubandus-teeninduspinna suurendamine avalikus ruumis, võimaluste loomine linnakeskuse aktiivseks aastaringseks kasutamiseks.
Projekti otsene eesmärk: Kuressaare linnakeskus on rekonstrueerimistööde tulemusena inimsõbralik, tänapäevane, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.
Oodatav tulemus: Mitterahalist abi on saanud 80 linnakeskuse piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Projekti lõppemisest kolme aasta jooksul on Kuressaare linnakeskuse piirkonda lisandunud 45 aastaringset ja 25 hooajalist töökohta.