Erateede remondi toetus

Taotlusvoor oli avatud 01.–31.05.2023.

Erateede remondi toetuse raames toetatakse tee muldkeha ja teekatete ehitamist, kruuskatete remonti ning truupide ehitust või remonti. Samuti toetatakse teeala kuivendamist ning kruusa maksumust ning transpordikulude katmist. Taotleja peab olema majapidamise, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, omanik ning seal ka rahvastikuregistri andmetel elama. Kui remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul, on vajalik nende kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks. Avalduse esitamise hetkeks peavad remonditava tee servad olema puittaimestikust või muust takistustest (vähemalt 4 m kõrguselt ja 1 m laiuselt servadest) puhtad.

Käesoleva meetmega ei toetata mustkatete rajamist, samuti õuealade täitmist või korrastamist. Ka ei anta toetust juurdepääsuks elamuna mittekasutuses oleva hoone juurdepääsutee remondiks. Täiendavalt ei toetata ühtegi tegevust Kuressaare linna haldusterritooriumil.

Mida teha ja mis järjekorras?

Taotleja:

 1. selgitab välja juurdepääsutee remondi vajaduse ja koostöös teespetsialistiga koostab tööde tehnilise kirjelduse;

 2. selgitab välja eeldatava tööde maksumuse ja arvestab oma võimalusi 50% omaosaluse katmiseks;

 3. puhastab remonditava tee servad puittaimestikust või muust takistustest;

 4. kooskõlastab tegevuse (hangib kirjaliku kokkuleppe või sõlmib notariaalse servituudi) teiste kinnistute omanikega, kui remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul;

 5. koostab ja esitab maikuu jooksul vormikohase taotluse (docx) koos asukoha skeemiga vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Lossi 1, Kuressaare.

Seejärel:

 1. taotlusi menetleb ja hindab vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna 4-liikmeline komisjon, kes koostab taotlustest pingerea; vaata ka: taotluse hindamisjuhend;

 2. vallavalitsus teeb otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta;

 3. majandus- ja haldusosakond rakendades vallavalitsuse hankekorda leiab tööde teostamiseks töövõtja;

 4. sõlmitakse kolmepoolne (vald, töövõtja, toetuse saaja) töövõtuleping;

 5. tööde teostamise eeldatav aeg: suvi–sügis 2023;

 6. tööde teostamise eest tasuvad vald ja toetuse saaja töövõtjale oma osas.

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna teedeteenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja (Kihelkonna, Leisi, Mustjala piirkonnad)
Enno Reis
tel 452 5113
enno.reis@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Laimjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Valjala piirkonnad)
Raivo Kaseorg
tel 452 5134
raivo.kaseorg@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Kuressaare linn, Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu piirkonnad)
Toomas Raun
tel 452 5112
toomas.raun@saaremaavald.ee

Taotlejaid abistab vajadusel avalduse koostamisel oma piirkonna teenuskeskus.

Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks
Teed ja tänavad Saaremaa vallas