Hoone laiendamine ja ümberehitamine

Elamu rekonstrueerimine ehk ümberehitus

Üle 60 m² ehitisealuse pindalaga elamute (üksikelamud, korterelamud, ühiselamud jms) ümberehitamisel tuleb koostada nõuetele vastav ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega ehitusregistri kaudu Saaremaa vallavalitsusele menetlemiseks. Ehitusteatis on riigilõivuvaba ning seda menetletakse kuni kümme päeva juhul kui projekt ei vaja täpsustavaid parandusi.

Ehitusseadustiku § 4 lg 3 järgi on ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine ehitamine, mille käigus olemasoleva hoone omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva hoone üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu.

Hoone ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

 • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
 • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
 • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
 • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
 • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
 • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Elamu laiendamine

Üle 60 m² ehitisealuse pindalaga elamu laiendamise puhul tuleb kontrollida ehitisregistrist hoone olemasolevat mahtu (m3). Kui hoonet laiendatakse vähem kui 33% hoone ehitisregistrijärgsest mahust, siis tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui üle 60 m² ehitisealuse pindalaga elamut laiendatakse rohkem kui 33% võrra ehitisregistrijärgsest mahust, tuleb ehitusseadustiku järgi taotleda ehitusluba, tasuda riigilõiv ning esitada nõuetele vastav ehitusprojekt.

Ehitusseadustiku § 4 lg 2 järgi on ehitise laiendamine ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega. Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta.

Mitteelamu ümberehitamine ja laiendamine

Kõigi mitteelamute (nt kaubandushooned, teenindushooned jms) ümberehitamiseks ja igasuguseks laiendamiseks tuleb taotleda ehitusluba ning koostada nõuetele vastav ehitusprojekt. Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Geoaluse koostamise vajadus

Uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste puhul ehitusprojekti koostamise aluskaardiks võtta päevakohastatud (olemasolevat olukorda tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud koostaja andmed (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr) ja mõõdistamise aeg. Alusele peavad olema kantud kõik puud. Alusplaanina ei saa kasutada kommunikatsioonide teostusmõõdistuste jooniseid. Kui ehituse käigus ei suurendata olemasoleva hoone ehitusalust pinda, võib asendiplaani vormistada olemasoleval geodeetilisel alusel (krundiplaanil), maa.ameti kaardil või ortofotol. Oluline on, et kogu olemasolev olukord oleks asendiplaanil kajastatud.

Enne projekteerimist

Enne projekteerimise algust tuleb teatud juhtudel taotleda vallalt projekteerimistingimusedJuhul kui soovite hoonet ümber ehitada või laiendada (soojustada, lisada vintskappe, tuulekodasid vms) ning kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahturohkem kui 33%, ei ole projekteerimistingimuste taotlus seaduse järgi tarvilik. Juhul kui hoone kavandatav laiendus suurendab hoone algset mahtu üle 33%, tuleb projekti aluseks võtta projekteerimistingimused.

Projekti koostamise üldnõuded

 • Ehitusprojekt tuleb koostada Eestis kehtivate projekteerimisnormide, majandus- ja taristuministri ehitusprojekti nõuete määruse, müranormide ning hea projekteerimistava järgi.

 • Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama või seda kontrollima projekteerimises pädev vastutav spetsialist.

 • Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel soovitame järgida juhendmaterjali „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

 • Ehitusprojekti alusplaanina kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundiplaani täpsusega M 1:500 või 1:1000. Kui ehitus jääb hoone olemasoleva kontuuri piiresse, võib asendiplaani või asendiskeemi vormistada krundiplaanil või ortofotol.

 • Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200.

 • Projektis esitada vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustuse ning kütte ja ventilatsiooni lahendus. Eriosade võimsuste muutumisel tuleb taotleda tehnilised tingimused ja kooskõlastada projektid vastavate võrguvaldajatega. 

 • Parkimine, juurepääsud ja jäätmekäitlus: lahendada asendiplaanil normikohaselt oma krundil.

 • Piirded: peavad sobima piirkonna miljöösse. Esitada joonis.

 • Haljastus: asendiplaanil tuleb näidata põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne planeering.

 • Projekt peab olema kooskõlastatud kõigi kinnisasja kaasomanikega või või korteriühistu korral korteriühistu volitatud esindajaga.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse.

Kontakt

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Ehituslubade spetsialist
Andres Abna
tel 452 5047
andres.abna@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Piret Kuldsaar
tel 452 5048
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee