Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus korraldajale

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi sai tänavu esitada 13. aprillini. Kokku esitati taotlusvooru 85 projekti ning hindamiskomisjon otsustas toetada täies mahus või osaliselt 43 projekti kogusummas 75 000 eurot. Toetuse taotlemisel pidas hindamiskomisjon oluliseks, kuidas kavandatavad tegevused lähtuvad ja arvestavad noorte tegelike soovide ja huvidega. Oli väga mitmeid projekte, mille kavandamisel oli küsitud noorte arvamust või oli initsiatiiv tulnud hoopiski noortelt endilt. Nimekirja toetust saanud projektidest ning toetussummadest leiab siit.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Käesoleva taotlusvooru summa on 75 000 eurot. Ühe taotluse minimaalne taotletav toetussumma on 300 eurot ja maksimaalne toetussumma 3000 eurot, omaosalus ei ole vajalik.

Toetus on mõeldud ringijuhendajate töö tasustamiseks, ürituste läbiviimiseks, vahendite soetamiseks  ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste koostöötegevuste käivitamist ja läbiviimist. Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad  erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetatakse ka vahendite soetamist.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused. Ühest asustusest rahastatakse kokku maksimaalselt nelja projekti.