Järelevalve

Kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud riiklikut järelevalvet teostab Saaremaa vallas järelevalveteenistus. Teenistuse eesmärgiks on põhiliselt riikliku järelevalve, kohtuvälise menetlemise ja kriisireguleerimise alases valdkonnas seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

Teenistuse ülesandeks on sealhulgas kohtuväline menetlemine, süütegude ennetamine, avaliku korra kaitse, väärteoasjade registri ning muude ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine, struktuuriüksuse pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, korrakaitseorgani ülesannete täitmine, juhindudes hädaolukorra seadusest hädaolukorraks valmisoleku korraldamine ja kriisireguleerimine. Teenistus on oma ülesannete täitmisel sõltumatu.

Kontakt ja lisainfo