Kalmistud

Saaremaa valla haldusterritooriumil paiknevate kalmistute haldamist ja kasutamist reguleerib Saaremaa valla kalmistute kasutamise eeskiri. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

Kalmistu külastaja meelespea

Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu. Kalmistu korrastamisel tekkinud haljastusjäätmed (sh puulehed, oksad, puuokkad, käbid) tuleb paigutada selleks ettenähtud kohtadesse kalmistu territooriumil või sellega piirneval alal. Segaolmejäätmed, mille hulka kuuluvad küünlad, kunstlilled, kasutuskõlbmatud vaasid jms samalaadsed jäätmed, tuleb paigutada eraldi kalmistu territooriumil olevatesse jäätmeliigi nimetusega märgistatud jäätmemahutitesse.

Kalmistu territooriumil on keelatud:

 • kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
 • omavoliliselt murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid;
 • istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 • panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
 • muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 • sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
 • paigaldada, eemaldada või teisaldada hauatähiseid ja -rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 • teha lõket;
 • viibida lemmikloomaga;
 • matta loomi;
 • muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

Haldamine ja kontakt

Kalmistute haldajad on vallavalitsuse hallatavad asutused Kuressaare Linnamajandus ning Saaremaa Haldus. Kalmistute haldajat esindab kalmistuvaht. Kalmistu tööaeg on tööpäeviti 08.00 kuni 16.00, kuid kalmistud on külastuseks avatud iga päev.

Kalmistu Kalmistuvaht Kontakt
Abruka Ardi Epro 5330 2306
Anseküla Anne Õitspuu 5660 3346
Jaani Tiia Luhaäär 5451 1358
Jämaja Aivo Põlluäär 505 6851
Kaarma Olev Aru
Helje Kolla
tel 503 0364
524 3311
olev.aru@saare.ee
Kaarma-Liiva Olev Aru
Helje Kolla
tel 503 0364
524 3311
olev.aru@saare.ee
Kahtla Ebbe Põld 5814 4565
Karja Maire Rumm 5695 9688
Kavandi Sirje Tambu 5399 8362
Kihelkonna Margus Saar 5332 3401
Kudjape Marika Jürisson,
Vilve Pors
5382 2689, 527 4839, 5347 9185
kalmistu@kuressaare.ee
Kärla Aare Tiirik 5362 6015
Leisi  Arri Sagor 5353 0574
Lümanda Ilmar Antov 504 8513
Massinõmme Tiit Sepp 457 1218
Metsküla Arri Sagor 5353 0574
Mustjala (Silla) Helje Kolla 503 0364
Mõnnuste Aare Tiirik 5362 6015
Piila Olev Aru
Helje Kolla
tel 503 0364
524 3311
olev.aru@saare.ee
Pärsama Arri Sagor 5353 0574
Pöide Helen Pilv 5328 5760
Püha Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee
Reomäe Alvi Lepik 459 1150
Räimaste Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee
Saia Olev Aru
Helje Kolla
tel 503 0364
524 3311
olev.aru@saare.ee
Saikla-Nõmme Helen Pilv 5328 5760
Tornimäe Helen Pilv 5328 5760
Valjala Heli Kuusk 5345 7541
heli.kuusk@saare.ee
Vana-Torgu Anne Õitspuu 5660 3346
Ööriku Tiia Luhaäär 5451 1358

 

Hetkel saab interneti kaudu otsida ka Kudjape ja Kaarma piirkonna kalmistutele maetute andmeid. Kahjuks ei ole kõiki valla kalmistuid veel mõõdistatud, mistõttu tuleb ülejäänud Saaremaa valla kalmistute puhul abi saamiseks pöörduda otse kalmistuvahi poole.  Kalmistute digitaliseerimine on plaanitud lõpule viia viie aasta jooksul.

Vaata ka:
Kalmistu hauaplatsi kasutusloa vorm
Kalmistul matmise kooskõlastuse vorm