Keskkonnaload

Keskkonnalubasid saavad ettevõtted taotleda ja neid saavad kõik jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seadusele valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

  • Turja Kalastajate Selts (registrikood 80400854) on esitanud keskkonnaloa taotluse, millega toatletakse luba rajada Kõiguste lahte Turja sadama kinnistu (katastritunnus 85801:005:0078) juurde wakeparki. Wakepargi rajamisel kavandatakse süvendustöid mahus 5070 m³, süvenduspinnas kavandatakse paigutada Alvi-Tänava kinnistu ja Vihterna kinnistu rannaalale. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-116538, dokument nr T-KL/1008680.

  • Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306) on esitanud keskkonnaloa taotluse, millega taotletakse luba Tori jõe puhastamiseks orgaanilisest settest mahus kuni 495 m³ ja veesisesest taimestikust. Tegevus toimub Saaremaa vallale kuuluvatel kinnistutel Kuressaare linnas aadressiga Roo tn 2, Kaluri tee 6 ja Tori jõgi, tööde tegemisest mõjutatud kinnistu on Lootsi tn 25. Taotlus on registreeritud ja taotlusega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-116401, dokument nr DM-116401-1. 

  • Conversio Design OÜ (registrikood 14225719) on esitanud Mägrauru kalakasvandusele keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.05.2021 nr T-KL/1007745-2). Mägrauru kalakasvanduse asukoht on Saare maakonnas Saaremaa vallas Kaavi külas Mägrauru kinnistul (katastritunnus 80701:002:0470). Ettevõtte taotleb Mägrauru kalakasvandusele keskkonnaluba põhjavee võtmiseks, vesiviljeluseks ja vesiviljelusvee suublasse juhtimiseks. Mägrauru kalakasvanduses on kavandatud kasvatada vikerforelli ja siiga juurdekasvuga kuni 156 t aastas, kasutatav söödakogus 156 t aastas. Põhjavett võetakse kinnistul asuvast kahest puurkaevust. Kalakasvanduses kasutatud vesi juhitakse pärast puhastamist Riiusoo ojja. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-115507 all. 

  • Osaühing Orissaare Vanametalli Kokkuost on esitatud Keskkonnametile taotluse oma jäätmeloa muutmiseks. Ettevõttele on keskkonnaluba nr L.JÄ/333174 antud jäätmete ümberpakkimiseks, sortimiseks ja lõikamiseks ning ladustamiseks, metallijäätmete kogumiseks Saare maakonnas Saaremaa vallas Mäekülas Sorteerimisjaama kinnistul (katastritunnus 55001:007:0299) ja metallijäätmete veoks ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Saare maakonnas. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte vähendada käideldavaid jäätmeliike ja koguseid ning teostatavaid käitlustoiminguid ning täpsustada jäätmete üheaegseid ladustatavaid koguseid. Lisaks soovitakse muuta keskkonnaluba tähtajatuks. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

  • Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti (registrikood 12203636) on esitanud taotluse keskkonnaloa saamiseks seoses Tori jõele truubi paigaldamisega. Taotlus koos lisateabega on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.04.2021 nr T-KL/1007058 ja dokumendina DM-114853-3. Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 1. Taotluse kohaselt süvendatakse Tori jõge mahus kuni 360 m³ ning uputatakse Tori jõkke kuni 200 m³ tahkeid ained ning paigutatakse ajutiselt pinnast mahus kuni 50 m³. Tegevus toimub Kaluri tee 6 katastriüksusel (katastritunnus 34901:010:0570, registriosa 6717550) Kuressaare linnas Saaremaa vallas Saare maakonnas. Projekti tellijaks on Saaremaa Vallavalitsus ning Kaluri tee 6 kinnistu kuulub Saaremaa vallale. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114853 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

  • Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306) on esitanud taotluse vee erikasutusloa KL-507828 muutmiseks. Taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.04.2021 taotlusena nr T-KL/1007699-2, menetluse nr M-115373 all. Keskkonnaamet on andnud Saaremaa Vallavalitsusele keskkonnaloa nr KL- 507828 Kuressaare sadama faarvaatri hooldussüvendamiseks mahus kuni 6000 m³. 2020 aastal teostati hooldussüvendustöid mahus 6000 m³ faarvaatri sadamapoolses osas. Saaremaa Vallavalitsuse keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse muuta vee erikasutuse ala koordinaate ja tegevuse mahtu. Keskkonnaloa muutmise vajadus tuleneb asjaolust, et hooldustöid faarvaatris on vaja teostada ka kaugemal merealal (ca 3,6 km sadama muulist) mahus 1800 m³. Süvenduspinnas soovitakse kaadata faarvaatri kõrvale merealale. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115373 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

  • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood 10216057) keskkonnaloa nr L.VV/333373 muutmise taotluse, mis on leitav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.04.2021 taotlusena nr T- KL/1007663, menetluse nr M-115348 all. Keskkonnaamet andis aktsiaseltsile Saarte Liinid Keskkonnaameti 25.09.2019 korraldusega nr 1-3/19/1962 veeloa nr L.VV/333373 kehtivusega 24.09.2019-25.09.2024 Roomassaare sadama (Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) kaubakai nr 1 laiendusega seotud vee erikasutustöödeks (süvendamine kuni 8000 m³, süvenduspinnase kaadamine ja tahkete ainete paigutamine kuni 27000 m³). Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse korrigeerida vee erikasutuse ala koordinaate vastavalt põhiprojektile ning muuta keskkonnaloas toodud piiranguid lindude pesitsusperioodi osas järgmiselt: vee erikasutustööd on keelatud kevadel 15. aprillist kuni 30. juunini. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

  • Tepcomp OÜ keskkonnaloa taotlus esitati Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 21.01.2020. Käitaja põhitegevusalaks on elektronkomponentide tootmine (EMTAK kood 2611). Trükkplaatide tootmisel kasutatakse erinevaid räbusteid ja lakki, millest eraldub aastas välisõhku kuni 0,48 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, sh propanooli 0,404 tonni, ksüleeni 0,026 tonni ja etüülatsetaati 0,035 tonni. Tootmisel eraldub ka vähesel määral peenosakesi (22 kilogrammi aastas) ja tina (alla kilogrammi aastas). Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-107578 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • KPT-Projekt OÜ maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on 15.01.2020 esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Tehu kruusakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sõmera külas. Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,16 ha. Seoses varude ümberhindamisega Tehu kruusakarjääri mäeeraldisel taotletakse loa muutmist. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse alusel soovitakse nimetada mäeeraldis Tehu liivakarjääriks, muuta maavara kasutusala ja aktiivset tarbevaru, lisada loale katendi ja mulla kogus, lisada lisaks olemasolevale kasutusvaldkonnale teede ehitus ja ehitus, muuta kaevandamise keskmist aastamäära ning loa ümberregistreerimist Valicecar OÜ nimele.