Keskkonnaload

Keskkonnalubasid saavad ettevõtted taotleda keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis ning nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Saaremaa valla territooriumil menetluses olevad keskkonnaload:

 • Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood 10216057, aadress Rohu tn 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) 06.11.2023 esitatud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse nr T-KL/1019406-6. Taotluse kohaselt kavandatakse Abruka sadama (Sadama, Abruka küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 34801:014:0158) akvatooriumi ja faarvaatri hooldussüvendustöid 15 aasta jooksul kogumahus 9900 m³. Süvendustöid teostatakse vajaduspõhiselt, eeldatavalt kuni 3 aastaste vahedega. Süvenduspinnas soovitakse paigutada maismaale sadama kinnistule (KÜ 34801:014:0158) ladestusalale 1 ja ladestusala 2 ning sadamaga piirnevale madalale merealale (vt taotluse lisa 4) sadama-ala kujundamise eesmärgil. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-125211, taotlus nr T-KL/1019406-6.
 • Keskkonnaamet teatab, et osaühing Reta Puit (registrikood 10105310, aadress Ringtee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) esitas uuendatud Käesla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse (uuendatud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 27.09.2023 dokumendina nr DM-124219-15). Taotletav Käesla liivakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Käesla külas, jäädes eraomandisse kuuluvatele kinnistutele Nelise (tunnus 37301:004:0160, 100% maatulundusmaa) ja Mäe (tunnus 37301:004:0050, 100% maatulundusmaa). Taotletava Käesla liivakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 2,96 ha. Käesla liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks keskmise aastase kaevandamise mahuga 7 tuh m³. Uuendatud taotluses on täpsustatud, et mäeeraldisele on planeeritud uus juurdepääs üle Puju (37301:004:1570) ja Põllurehe (37301:004:0248) kinnistute. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017664-5 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-124219 dokument nr DM-124219-15.
 • Keskkonnaamet teavitas, et on menetlusse võtnud UNITED LOGGERS OÜ (registrikood 10934962, aadress Rätsepa, Saksa küla, Kehtna vald, Rapla maakond) 25.09.2023 esitatud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse. Keskkonnaluba taotletakse Saaremaa Sadamas (Saaremaa sadam, Ninase küla, Saaremaa vald, Saare maakond, kü 48301:001:0815) laeva regulaarseks tuulega lenduvate puistekaupadega lastimiseks (hakkepuit mahus 15.000 tonni aastas). Hakkepuitu laaditakse ainult aparelliga varustatud praamile/laevale - puidu hake sõidutatakse kallurautodega otse pardale. Sadama kail hakkepuitu ei ladustata. Laadimistöid tehakse oktoobrist aprillini. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-125612, taotlus nr T-KL/1020119-2.
 • Keskkonnaamet teavitas, et on võtnud menetlusse Saarte Liinid (registrikood 10216057, aadress Rohu tn 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 13.09.2023. Ettevõte taotleb keskkonnaluba Triigi sadama kaitankla 20 m² alalt sademevee suublasse juhtimiseks. Käitluskoht asub aadressil Triigi sadam, Triigi küla, Saaremaa vald, Saare maakond (katastritunnus 71401:001:1542). Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-125494, dokument nr DM-125494-3 ja DM-125494-4.
 • Keskkonnaamet teavitas, et on võtnud menetlusse Incap Electronics Estonia Osaühingu (registrikood 10637036; aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tehnika tn 9, 93815) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 24.08.2023. Ettevõttele on antud keskkonnaluba saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku ja tema käitis asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas Tehnika tn 9 kinnistul (katastritunnus 34901:003:0246). Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses kasutatavate kemikaalide nimetuste ja koguste muutumisega ning heiteallika V-7 kasutusest eemaldamisega. Samuti on käitises teostatud uued mõõtmised raskmetallide koguste määramiseks. Tootmistegevuses kasutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale (sh liime, lakke, räbusteid, puhastusvahendeid ja seadmete hoolduseks mõeldud kemikaale) aastas kuni 7905,36 kg, milles arvestusliku lenduvate orgaaniliste ühendite kogus ei ületa 2,3855 tonni aastas. Keskkonnaloa nr L.ÕV/328808 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-125149, dokument nr DM-125149-6.
 • Keskkonnaamet teavitas Saaremaa Vallavalitsust, et osaühing Reta Puit (registrikood 10105310, aadress Ringtee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) poolt 20.06.2023 esitatud Käesla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 20.06.2023 dokumendina nr DM-124219-9) on võetud menetlusse. Taotletav Käesla liivakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Käesla külas, jäädes eraomandisse kuuluvatele kinnistutele Nelise (tunnus 37301:004:0160, 100% maatulundusmaa) ja Mäe (tunnus 37301:004:0050, 100% maatulundusmaa). Taotletava Käesla liivakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 2,96 ha. Käesla liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks keskmise aastase kaevandamise mahuga 7000 m³. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017664-4 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M- 124219, dokument nr DM-124219-9.
 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194, aadress Peterburi tee 2f, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) taotluse keskkonnaloa saamiseks. Ettevõte taotleb keskkonnaluba Maadevahe jõe kaldajoone muutmiseks ning pinnase veekokku paigutamiseks (maht ca 290 m³) ja uue sängi lõigu puhastamiseks (maht ca 2090 m³) ja süvendamiseks (maht ca 80 m³). Vee erikasutusega seotud tööde ala asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Röösa külas asuvatel kinnistutel: Jõekääru (katastritunnus 85801:005:0278) ja Vana-Jõe (katastritunnus 85801:005:0190). Tegevus on seotud Maadevahe endise asfaltbetoonitehase (ABT) jääkreostuse täiendavate ohutustamistööde läbiviimisega. Maadevahe jõe lõik juhtakse jääkreostusobjektist kaugemalt mööda, kasutades selleks jõe vasakkaldale kaevatud vana möödavoolukraavi. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-125341, dokument nr DM-125341-1.
 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Freudenberg Sealing Technologies OÜ (registrikood 10129628, aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla, Merinvesti) keskkonnaloa nr L.VV/328725 muutmise taotluse. Võrreldes kehtiva keskkonnaloaga taotletakse kasutusele võtta neli uut kemikaali, mis on seotud detailide katmisega, et parendada nende libisemist. Lisandub uus heiteallikas (V-4). Ettevõtte põhitegevusalaks on vulkaniseeritud kummidetailide tootmine (EMTAK 22199). Keskkonnaluba nr L.VV/328725 on antud vee erikasutuseks ja saasteainete viimiseks heiteallikast välisõhku. Ettevõtte tegevuskoht asub aadressil Saaremaa vallas, Saare maakonnas, Mullutu külas Merinvesti kinnistul (KÜ 34801:006:0499) ning Mullutu tootmiskompleksi heitvesi juhitakse suublasse Enninvesti kinnistult (KÜ 34801:006:0560). Esitatud muutmistaotlusega soovitakse muuta tingimusi saasteainete viimisel heiteallikast välisõhku, vee erikasutuse osas tingimuste muutmist ei taotleta. Keskkonnaloa nr L.VV/328725 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-124984, dokument nr DM-124984-4.
 • Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud Kärla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Marina Minerals OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba liiva ja kruusa uuringuks Kärla uuringuruumis 26,77 ha pindalal. Taotletav uuringuruum asub Saare maakonna lääneosas Saaremaa vallas Paiküla külas, riigile kuuluvatel katastriüksustel Kihelkonna metskond 51 (katastritunnus 37301:002:0077) ja Kihelkonna metskond 176 (katastritunnus 37301:002:0554). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 50 uuringupuurauku / uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, ehitusliiv ja täitepinnas. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 450 000 m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on taotluse kohaselt teedeehitus ja ehitussegud ning täitepinnas. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-124735, dokument nr DM-124735-1.
 • Keskonnaamet on menetlusse võtnud Osaühing Träx (registrikood 10129901, aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Pargi tn 26, 94601) keskkonnaloa nr L.JÄ/328922 muutmise taotluse nr T/KL-1017067. Ettevõttele on antud tähtajatu keskkonnaluba nr L.JÄ/328922 jäätmete taaskasutamiseks Saare maakonnas Saaremaa vallas Põripõllu külas Küüni (katastritunnus 55001:006:0442), Vilido (55001:006:0472) ja Mulla (55001:006:0566) kinnistutel. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist, et saada õigust erinevate pakendijäätmete, puidujäätmete ja metallijäätmete käitlemiseks, lisada lubatud jäätmekäitlustoimingute hulka jäätmete sortimine, puidujäätmete purustamine ja jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine ning täpsustada jäätmete ladustamisalade asukohti. Kogutavate jäätmete aastaseid koguseid soovitakse suurendada 1100 tonni võrra, olemasoleva keskkonnaloaga on lubatud aastas koguda 4100 tonni jäätmeid. Üheaegselt ladustatavate jäätmete maksimaalset kogust soovitakse suurendada 121 tonni võrra, olemasoleva keskkonnaloaga on lubatud üheaegselt ladustada kuni 1040 tonni jäätmeid. Jäätmekäitlus toimub käitluskohas asuvatel platsidel ja siseruumides. Keskkonnaloa nr L.JÄ/328922 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-123476.
 • Keskkonnaamet teatab, et Verston OÜ (registrikood 11947047, aadress Pärnu tn 128, Paide linn, Paide linn, Järva maakond) poolt esitatud Viieristi liivakarjääri keskkonnaloa nr SAAM-033 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Keskkonnaloa muutmisega soovitakse keskkonnaloa kehtivusaega pikendada 15 aasta võrra, et karjäär täielikult ammendada. Muid sisulisi muudatusi kehtivas Viieristi liivakarjääri keskkonnaloas nr SAAM-033 teha ei soovita. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1016368-3 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-123265 dokument nr DM-123265-6.
 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ (registrikood 11778317, aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Pähklimetsa tee 13a, 93851) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba kehtivusega kuni 31.01.2026 jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks, ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus ning jäätmekäitlusmaalt sademevee suublasse juhtimiseks Maasi jäätmejaamas (aadress Sorteerimisjaama, Mäeküla, Saaremaa vald, Saare maakond, katastritunnus 55001:007:0299). Tegemist on olemasoleva käitluskohaga, kus ettevõte on varasemalt omanud keskkonnaluba nr L.JÄ/329726 jäätmete käitlemiseks. Ettevõte soovib käitluskohas koguda, sortida, ümber pakkida ja ladustada tavajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Aastas plaanitakse käidelda kuni ca 1011 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 227 tonni jäätmeid. Jäätmekäitlus toimub jäätmejaama platsidel ning hoonetes. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121741.

 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk (registrikood 10083079, aadress Pikk tn 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba põhjavee võtuks Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaaretest ning heitvee (filtripesuvee) suublasse (pinnas) juhtimiseks. Tõlli-Ansi veehaare asub Saare maakonnas Saaremaa vallas, Ansi külas Veehaarde maaüksusel (katastritunnus 71401:001:2316, registriosa nr 2813434). Unimäe veehaare asub ning ja heitvesi juhitakse suublasse Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Laheküla külas Veetöötlusjaama maaüksusel (katastritunnus 34801:005:0018, registriosa nr 2813334). Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Saaremaa vallas Kuressaare linna ja lähipiirkonna asumite varustamine veevärgiveega. Tõlli-Ansi veehaardest taotletakse põhjaveevõttu nelja puurkaevuga kuni 5000 m³ ööpäevas ning Unimäe veehaardest ühe puurkaevuga kuni 490 m³ ööpäevas. Filtripesu vett juhitakse pärast puhastamist suublasse kuni 7,5 m³ ööpäevas. Taotletav põhjaveevõtt on kooskõlas Keskkonnaministri 27.08.2022 käskkirjaga nr 1- 2/22/287. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult, kuid lähtuvalt veeseaduse §189 lg 1 ja lg 3 ei anta keskkonnaluba kauemaks kui kehib kehtestatud põhjaveevaru so kuni 31.12.2045. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-122097, dokument nr DM-122097-2 (Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015650).

 • Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Elering AS (registrikood 11022625, aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 42) 28.10.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse. Taotluse kohaselt kavandatakse merekaabelliini paigutamist Väikses väinas, trassi pikkus on ca 4,88 km. Merekaabelliin süvistatakse kogu ulatuses mere põhja pinnasesse, kaevise sügavus on 1,5 meetrit ja laius on 1 meeter. Merekaablliini paigutamisel on vajalikud järgmised vee erikasutustööd: süvendamine ja süvenduspinnase paigutamine mahus 7230 m³ ning tahkete ainete paigutamist mahus 151 m³. Keskkonnaluba taotletakse kümneks aastaks. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-117486, taotlus nr T-KL/1009637-4.

 • Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Level (registrikood 10216072, aadress Pikk tn 69, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) poolt 26.04.2022 esitatud Varkja II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus (nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS dokumendina nr DM-119981-7) on võetud menetlusse. Aktsiaselts Level taotleb keskkonnaloa nr SAAM-032 kehtivusaja pikendamist. Keskkonnaluba soovitakse pikendada 15 aastaks. Põhjuseks seni kaevandamata maavaravarude olemasolu mäeeraldisel. Keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1011724-3 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-119981, dokument nr DM-119981-7

 • Keskkonnaamet teatab, et Verston OÜ (registrikood 11947047, aadress Pärnu tn 128, Paide linn, Paide linn, Järva maakond) poolt esitatud Jaagarahu lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlus (nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS dokumendina nr DM-120329-3) on võetud menetlusse. Keskkonnaluba taotletakse maavara kaevandamiseks ja jäätmete tekitamiseks. Taotletav Jaagarahu lubjakivikarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Kurevere külas riigiomandis oleval Kihelkonna metskond 410 kinnistul (katastritunnus: 30101:002:0558). Riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja valitsema volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 5,27 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,53 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab osaliselt Jaagarahu lubjakivimaardla (registrikaart nr 0163) ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru 2 plokki. Ehituslubjakivi kaevandatav kogus on 383 tuh m3. Kaevandatud maavara kasutatakse teede- ja üldehituses. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1013183-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-120329, dokument nr DM-120329-3.

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Osakonna juhataja
Kairi Niit
tel 452 5078
kairi.niit@saaremaavald.ee

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus