Valimisliit Terve Saaremaa logoEesti Reformierakond logoEesti Keskerakond logo

Valimisliidu Terve Saaremaa, Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna

KOALITSIOONILEPING

Saaremaa vallas

Saaremaa valla logo

 

Valimisliit Terve Saaremaa, Eesti Reformierakond ja Eesti Keskerakond kinnitavad üksmeelset tahet ja valmidust võtta 17. oktoobril 2021. aastal valitud Saaremaa vallavolikogu tööperioodiks vastutus saarlaste hea käekäigu ning Saaremaa valla kindlameelse ja avatud juhtimise, eelarve tasakaalu tagamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni elluviimise eest.

Osapooled on motiveeritud ühiselt jätkama Saaremaa valla igakülgset arendamist, pannes rõhku valla kõigi piirkondade kaasamisele, lugupidavale suhtlusele ja valla asjaajamise tõhustamisele. Saaremaa vallal on kõik eeldused saavutada väga hea elu- ja ettevõtluskeskkonnana järjest suuremat tuntust kogu Läänemere regioonis ning koalitsiooni eesmärk on seda potentsiaali maksimaalselt kasutada.

Koalitsioonilepingu raames tegutsedes annavad valimisliit Terve Saaremaa, Eesti Reformierakond ja Eesti Keskerakond Saaremaa valla igakülgse arengu heaks oma tugeva panuse.

Koalitsioonilepingu ja selle tegevuskava aluseks on osapoolte vahel kooskõlastatud programmilised seisukohad ning ühisosa teiste vallavolikogusse valitute programmidega.

 

1. VALLAVALITSUSE JUHTIMISKULTUUR
LÄHTUB SAARLASTE VAJADUSTEST NING ON SELGE JA LÄBIPAISTEV

1.1 Seisame jätkuvalt saarlaste ja Saaremaa huvide eest Eestis ja väljaspool Eestit.

1.2 Jätkame laiapõhjalist koostööd kõigi Saaremaa valla kogukondadega.

1.3 Suurendame personali kompetentsust ja tõhustame juhtimismudeleid.

1.4 Loome vallavalitsuses hea ja motiveeriva töökeskkonna, kuhu tahetakse tööle tulla ja kus tööl olla.

1.5 Jätkame teenuskeskuste arendamist ja piirkondlike infopäevade korraldamist.

1.6 Realiseerime avalike teenuste osutamiseks mittevajaliku vallavara.

1.7 Arendame kasutajasõbralikke e-teenuseid, mis lihtsustavad ja kiirendavad asjaajamisi.

1.8 Loome vallaasutuste teenustele tagasisidesüsteemi ja viime läbi saarlaste rahulolu-uuringud.

1.9 Hoolitseme Saaremaa Noortevolikogu järjepideva tegevuse eest.

 

2. KURESSAARE
ON SAARLASTE LINN

2.1 Suurendame Kuressaare linnapea esindusrolli.

2.2 Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmed on Kuressaare linnas alaliselt elavad inimesed.

2.3 Toetame saarlastele vajalike Kuressaares asuvate riigi- ja vallaasutuste arendamist.

2.4 Jätkame Kuressaare arendamist laste- ja noortesõbraliku merelinnana.

2.5 Jätkame Kuressaarde mitmeotstarbelise keskuse kavandamist.

2.6 Kuressaare arendamisel arvestame kuressaarlaste ja saarlaste vajadustega ning järjepidevusega linna planeerimisel.

 

3. HARIDUSES
PÜÜDLEME ÕPETAMIS- JA ÕPPIMISRÕÕMU ANDVA KODULÄHEDASE JA LASTE ARENGUST LÄHTUVA HARIDUSRUUMI POOLE

3.1 Otsime saarlastele parimaid lahendusi koostöös haridustöötajate ja lapsevanematega.

3.2 Otsime võimalusi, et aidata kaasa kodulähedaste ja peresõbralike lapsehoiuteenuste tekkele.

3.3 Nelja aastaga vähendame poole võrra lapsevanemate rahalisi kulutusi alusharidusele.

3.4 Jätkame Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse arendamist.

3.5 Jätkame huvihariduses osalemise võimaluste laiendamist noortele (sh erivajadustega ja andekatele) kogu Saaremaal ning toetame seda erinevate transpordilahendustega.

3.6 Toetame Saaremaa Noorsootöö Keskuse kujunemist ülevallaliseks noorsootöövõrgustiku kompetentsikeskuseks.

3.7 Seome huvikoolide õpetajate ja treenerite palgasüsteemi alushariduse õpetajate palgasüsteemiga.

3.8 Jätkame suviste töövõimaluste loomist kooliõpilastele läbi õpilasmaleva.

3.9 Jätkame koolide remonttöödega ning koostame kõikide Saaremaa haridusasutuste investeeringute kava.

3.10 Arendame koostööd Saaremaa Gümnaasiumiga ja jätkame senist head koostööd Kuressaare Ametikooliga.

3.11 Toetame täiskasvanuõpet Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis ja Väärikate ülikoolis ning muudes õppevormides.

3.12 Toetame kõrghariduse omandamise võimaluste laiendamist Saaremaal ja jätkame senist head koostööd Kuressaare Kolledžiga.

3.13 Laiendame stipendiumide süsteemi Saaremaale vajalike spetsialistide leidmiseks ning Saaremaaga seotud uurimis-, teadus- ja arendustegevuseks.

3.14 Toetame õpilaste majutuskulusid vajaduspõhiselt.

 

4. KULTUURIS
TOETAME SAAREMAA AINULAADSUST JA ÜHISTEGEVUST

4.1 Jätkame rahva- ja pärimuskultuuri säilitamiseks ja edendamiseks vajaliku võrgustiku arendamist.

4.2 Vähendame valla kultuuritöötajate palkade ja riiklike palkade erinevust.

4.3 Toetame kultuuriväärtustele paremaid juurdepääse ja virtuaalsete lahenduste arendamist.

4.4 Jätkame Saaremaa laulu- ja tantsupeo traditsioone, tagades nende arengu.

4.5 Otsime lahendusi meestelaulu traditsiooni kestma jäämiseks läbi poistekooride loomise toetamise.

4.6 Jätkame kultuuritaristu ja raamatukogude võrgu parendamist ja uuendamist.

4.7 Loome koostöös Muinsuskaitseametiga uusi lahendusi Saaremaa ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamiseks.

4.8 Jäädvustame kogukondadega koostöös ajalooliste suurkujude mälestusi.

4.9 Toetame Kuressaare Teatri ja Saaremaa Muuseumi kaasajastamist.

4.10 Toetame koostööprojekte filmivaldkonnas ja suurendame toetust Saarte Filmifondile.

 

5. SPORTIMINE JA AKTIIVNE VABA AEG
ON SAARLASTE HEA TERVISE VUNDAMENDIKS

5.1 Arendame Saaremaa sporditaristut ning terviseradasid ja suurendame nende kasutamise võimalusi igas eas spordihuvilistele.

5.2 Toetame laste ja noorte ujumisõpetust ning laiendame programmi „Liikuma kutsuv kool" Saaremaa haridusasutustesse.

5.3 Toetame riiklike ja rahvusvaheliste võistluste Saaremaal korraldamist.

5.4 Uuendame Saaremaa esindusvõistkondade ja -klubide toetussüsteemi.

5.5 Algatame uuesti Saarte Mängude Saaremaal korraldamise arutelud.

 

6. TERVISEDENDUS JA SOTSIAALTEENUSED
ON MEIE ELU OSA JA PEAB OLEMA VAJADUSEL KÄTTESAADAV NING HEA

6.1 Jätkame Kuressaare haiglast saarlasi nõustava ja raviteenuseid osutava terviselinnaku arendamist.

6.2 Jätkame perearstide toetamist, õendusabi arengut ja vaimse tervise probleemide lahendamist.

6.3 Jätkame pere- ja eriarstide toetuse maksmist, tõhustades ja täiendades toetuse maksmise korda.

6.4 Arendame hoolduskoordinatsiooni teenust ning ühtlustame tervise- ja sotsiaalteenuste ja toetuste andmise korda.

6.5 Arendame edasi koduse toimetuleku toetavat teenust ning puudega lastele paindlikku koduhoiuteenust.

6.6 Loome uusi vajalikke sotsiaalteenuseid ja laiendame sotsiaalkeskuste võrku.

6.7 Korraldame vanemaharidust ja vanemlust toetavaid koolitusprogramme.

6.8 Arvestame transpordiühenduste planeerimisel tervise- ja sotsiaalteenuste kasutajate vajadustega.

6.9 Toetame eakate ühistegevusi ja kooskäimise võimalusi ning huvi- ja kultuuriringe.

6.10 Tunnustame eakaid ja kaasame neid Saaremaa ning oma kodukoha arengutesse.

 

7. TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE TOETAMINE
LOOVAD EELDUSED SAAREMAAL ELAMISEKS

7.1 Toetame koostöös riigiga Saaremaal töökohtade loomist ja maaettevõtlust.

7.2 Soodustame kaugtöökohtadena teenuskeskuste ning küla- ja rahvamajade kasutamist.

7.3 Aitame edendada kaubamärki „Saaremaa Ehtne Toode".

7.4 Toetame kogukondade aktiivsete liikmete ja ettevõtjate plaanide elluviimist.

7.5 Usaldame ja kasutame ettevõtjate teadmisi ja oskusi Saaremaa elu edendamiseks.

7.6 Toetame koolinoorte ettevõtlusõpet ja Saaremaa ettevõtete tutvustamist.

7.7 Jätkame ettevõtete tunnustamise programmi.

 

8. KOGUKOND JA KOOSTÖÖ
ON SAAREMAA EDENEMISE ALUSEKS

8.1 Kuulame Saaremaa kogukondasid, nad on meie koostööpartnerid ja head nõuandjad.

8.2 Soodustame kogukondade kohalikku identiteeti, traditsioone ja omavahelist koostööd.

8.3 Loome kogukonnamajade ja kogukonnateenuste rahalise toetamise ühtse mudeli.

8.4 Uuendame mittetulundustegevuse toetamise korda.

8.5 Loome vabatahtlike päästeorganisatsioonide toetamiseks ühtsed alused.

8.6 Kaasame kogukonnad kriisiennetusprogrammidesse ja -koolitustesse.

 

9. HEA JA TURVALINE ELUKESKKOND JA ENERGIA
ON MEIE IGAPÄEVASE ELU JAOKS VAJALIKUD

9.1 Toetame taastuvenergialahenduste rajamist ja kasutamist ning autonoomsete tarkvõrkude arendamist Saaremaal.

9.2 Toetame taastuvenergia- ja kliimateadmiste põhist haridust Saaremaal ja teaduskeskuste loomist koostöös Läänemere naabersaartega.

9.3 Toetame Saaremaa veekogude elukeskkonna parandamist koostööprojektides.

9.4 Kaitseme saarlaste huve erinevate reostusriskidega projektide planeerimisel.

9.5 Jätkame vee- ja kanalisatsioonivõrkude arendamist ning toetame individuaalseid lahendusi maapiirkondades.

9.6 Arendame jäätmemajandust, võttes arvesse selle rolli taastuvenergia ja materjaliringluse ühe osana.

9.7 Pöörame suurt tähelepanu kalmistute heakorrale ja jätkame kalmistute digitaalse andmebaasi koostamist.

9.8 Jätkame Saaremaa rannaalade karjatamise projekti.

9.9 Teadvustame paremini Saaremaa kuulumist UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmi ja arendame Saaremaad kui rohelist sihtkohta.

9.10 Käitume kõikides ettevõtmistes loodussäästlikumalt.

9.11 Pöörame suurt tähelepanu elukeskkonna turvalisusele.

 

10. ÜHENDUSED JA TRANSPORT
VIIVAD MEID MAAILMA JA TOOVAD TAGASI KOJU

10.1 Toetame kiire interneti ja Saaremaad katvate mobiilsideühenduste rajamist.

10.2 Seisame saarlaste huvide eest praami- ja lennuühenduste parendamisel.

10.3 Arendame ühendusi püsiasustusega väikesaartega.

10.4 Otsime võimalusi uute ühenduste loomiseks maal, merel ja õhus.

10.5 Investeerime teedesse ning hoiame korras olemasolevad vallateed ja bussipeatused.

10.6 Jätkame erateede korrastamise toetamist.

10.7 Arendame ühis-, nõude- ja sotsiaaltransporti vastavalt saarlaste vajadustele erinevates valdkondades, küsides selleks nõu kogukondadelt.

 

11. INVESTEERINGUD JA TEGEVUSKAVA
ANNAVAD ARENGUTÕUKE

11.1 Lähtume kinnitatud eelarvestrateegiast ning uutest tekkivatest võimalustest riigi ja erasektori toetuste kaasamisel.

11.2 Koostame koalitsioonilepingu põhjal nelja aastase tegevuskava.

 

Lepinguosaliste nimed ja allkirjad
Kuressaare Raekojas 12. novembril 2021

Saaremaa vallavalitsuse tegevuskava 2021–2025