Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Käimas on programmi 2019. aasta sügisvoor!

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:
1)  meede 1 – kogukonna areng; meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine; toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile kop@saaremaavald.ee hiljemalt 01.10.2019 kell 16.30
Palume jälgida taotluse esitamise kellaaega, hiljem laekunud taotlusi sisuliselt ei menetleta! Paberkandjal taotlust esitada ei saa!

Meede 1: Taotlusvorm Eelarve vorm Kuluaruanne Sisuaruanne Abimaterjal
Meede 2: Taotlusvorm Eelarve vorm Kuluaruanne Sisuaruanne Abimaterjal
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel. 

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga!

Kevadvoor 2019

Programmist toetatud projektid, kevad 2019 
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne 
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne 
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel. 

Taotlusvoorud 2018

Progammist toetatud projektid, kevad 2018 

 

Kontakt

Info (menetlemise osas):
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist, programmi koordinaator Saare maakonnas
tel 452 5031
Taotlejate nõustamine:
Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus, mittetulundusühingute konsultant
tel 452 0573, helje@sasak.ee