Lõppenud projektid

Kõik käimasolevad projektid leiad siit

Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Projekti nr: 2014-2020.6.03.18-0115 
Projekti kestus: 03.06.2019  31.12.2020
Projekti kogumaksumus:  552 726,24 EUR
Projekti toetus:  409 017,42 EUR
Projekti omafinantseering: 143 708,82 EUR
Projekti eesmärk:
Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas.
Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse rekonstrueeritakse 277 valgustuspunkti, vahetatakse 82 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 215 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 5490 m uut maakaabelliini ja 705 m uut õhkkaabelliini. Rekonstrueeritakse 11 liitumiskilpi ja eemaldatakse 2 liitumiskilpi.

Coast4us

Projekti elluviimise periood: 01.01.2018  31.12.2020
Projekti kogumaksumus: 3 104 701,77 EUR
Projekti omafinantseering: 19 796,88 EUR
Eesmärk: Välja töötada terviklik ja kaasav planeerimisprotsess tagamaks erinevate osapoolte kaasatus ja luua koostöös jätkusuutlikud mere- ja rannikuala planeeringud. Lisaks on eesmärgiks välja töötada uued meetodid ja strateegiad, mis aitaksid välja tuua erinevaid huve ja parandada kohalike huvigruppide kaasatust ruumilise planeerimise protsessis.
Projekti väljundiks on planeeringud projektis olevate piirkondade osas ja ruumilise planeerimise uued tööriistad, sh osapoolte kaasamise osas.
Projekti partnerid Östergötland maakonnavalitsus, Rootsi (juhtpartner)
Rootsi: Norrköping vald, Linköping Ülikool, Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion Östergötland, Aspöja Fastigheter AB; Soome: Ahvenamaa valitsus, Kökar vald; Läti: Keskkonna ja regionaalse arengu ministeerium, Carnicava vald, Saulkrasti vald, Salacgriva vald, Riia Tehnikaülikool; Eesti: Tallinna Tehnikaülikool, Saaremaa vald.
Kontakt: Eda Kesküla, arenduse peaspetsialist, tel 452 5028, eda.keskula@saaremaavald.ee
Lisainfo: www.coast4us.com
Toetajad: Euroopa Regionaalarengu Fond, Kesk-Läänemere Programm 2014–2020
 

Nasva jõesadama rekonstrueerimine II etapp

Projekti nr: 833018740699
Projekti kestus: jaanuar 2019 – detsember 2020
Projekti kogumaksumus: 240 000,00 eurot
Projekti toetus: 200 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 40 000,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti II etapis paigaldatakse kraanaalusele kraana, korrastatakse olemasolev laoruum (mõrraruum) ja rekonstrueeritakse olemasolev kaalumaja kalurite tööriistakuuriks.

Maasi ordulinnuse tööd

Projekti nr: 2468
Projekti kestus: aprill 2020 – detsember 2020
Projekti kogumaksumus: 14 976,00 eurot
Projekti toetus: 11 976,00 eurot
Projekti omafinantseering: 3000,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti tegevused hõlmavad järgnevat: Maasi ordulinnuse keskse eluhoone teise korruse rusudest vabastamine, sisehoovis peasissepääsu kõrval rusunõlva väljakaevamine ja eemaldamine, merepoolse ringmüüri lõigu puhastamine rusudest ca 25 m ulatuses, kaevamistööde arheoloogiline järelevalve, tegevuskava korrigeerimine ja aruandlus.

Vilsandi vana bioloogiajaama lammutus 

Projekti nr: KOV-087
Projekti kestus: jaanuar 2020 – november 2020
Projekti kogumaksumus: 54 600 eurot
Projekti toetus: 38 220 eurot
Projekti omafinantseering: 16 380 eurot
Projekti lühikokkuvõte: SA KredExi toel lammutatakse Vilsandi külas Pilli kinnistul asuv endine bioloogiajaam.

Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas

Projekti nr: 833019740867
Projekti kestus: oktoober 2019 – oktoober 2020
Projekti kogumaksumus: 102 675,71 eurot
Projekti toetus: 102 675,71 eurot
Projekti omafinantseering: -
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on puhastada mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, mis füüsiliselt takistavad kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre; nendeks veekogudeks on Kihelkonna jõge, Pilguse lahe, Randküla jõe ja Oitme jõe suudmealad; Riksu jõe kolm lõiku, Leisi jõgi, Tori laht Vilsandil, Aenga lahte merega ühendav kraav ja Aenga ning Põldealust lahte ühendav kraav.

Kultuuri- ja turundusürituste läbiviimiseks vajaliku portatiivse välilava kasutamisvõimaluse loomine

Projekti nr: RE.2.01.19-0193
Projekti kestus: 08.01.2020  01.09.2020
Projekti kogumaksumus: 68 148,00 eurot
Projekti toetus: 50 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 18 148,00 eurot
Projekti kokkuvõte: maakonnas toimuvate kultuuriürituste korraldamise lihtsustamine portatiivse välilava kasutusvõimaluse loomisel. Nimetatud välilava soetamine võimaldab korraldada kultuuriüritusi kohtades kogu Saare maakonnas, kus see varasemalt ei olnud võimalik (sh maapiirkondades, kuhu mittemobiilse lava transportimine ja ehitamine on keerukas, ajamahukas ning kulukas).

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine
Projekti kestus: 14.06.2018 – 13.06.2020
Projekti kogumaksumus: 471 115,00 EUR
Projekti toetus:471 115,00 EUR
Projekti omafinantseering: 0 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Saaremaa vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".
Projektis osalevate omavalitsuste projekti skoopi kuuluvad infrastruktuurilahendused standardiseeritakse, dokumenteeritakse ja muudetakse ISKE kõlbulikuks. Projekt võimaldab partneritel vananenud lahendustest loobumist ja aitab kaasa infoturbe tagamisele projektis osalevates kohalikes omavalitsustes.
Täpsem projektiinfo: www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

Kuressaare Haigla kopteriplatsi rajamise toetamine

Projekti nr: RE.2.01.19-0189
Projekti kestus: 02.10.2019  28.02.2020
Projekti kogumaksumus: 156 095,00 eurot
Projekti toetus: 117 071,00 eurot
Projekti omafinantseering: 39 024,00 eurot

Projekti tulemusena on Kuressaare Haigla (kui maakonnahaigla) vahetus lähetuses loodud võimalused kriitilises seisus haigete nõuetekohaseks ning kiiremaks meditsiiniliseks teenindamiseks. Projekti elluviimisel rajatakse rahvusvahelistele sertifitseerimisnõuetele vastav helikopteriplats koos aastaringselt läbitava juurdepääsuteega, mis annab olulise panuse osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi osas.

Saaremaa üldplaneeringu uuring

Projekti nr: 2014-2020.12.01.19-0094
Projekti kestus: juuni 2019 – märts 2020
Projekti kogumaksumus: 17 760,00 eurot
Projekti toetus: 10 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 7 760,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti raames viiakse läbi uuring Kuressaare linna liiklusohutuse ja -skeemi koostamiseks. Liiklusuuringu tulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel.

Kuressaare Tuulte-Roosi lasteaia hoone energiatõhususe tööd

Projekti nr: Kliima.1.01.17-0040 Projekti kestus: 27.12.2017 – 31.12.2019
Abikõlbulik kulu: 473 000   EUR
Projekti toetus: 293 260  EUR
Projekti omafinantseering: 179 740 EUR
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetamine,
meede „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes"
Projekti lühikokkuvõte: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia energiaauditis toodud säästumeetmete paketi elluviimine, et tagada hoones tervisekaitse nõuetele vastav sisekliima ning hoone vastavus C-klassi energiamärgisele: hoone laepiirete, välisseinte ja sokliosa soojustamine, avatäidete asendamine tuule- ja soojapidavamatega, lõuna- ja läänepoolsetele akendele päikesekaitsete paigaldamine, uue soojussõlme ja küttesüsteemi ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

Eakate päevakeskuse energiasäästuprojekt Orissaare lasteaia hoones

Projekti nr: EU52243 
Projekti kestus: 01.03.2018  31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 57 199,08  EUR
Projekti toetus: 42 899,31  EUR
Projekti omafinantseering: 14 299,77  EUR
Projekti eesmärk: esmaseks ja kõige olulisemaks eesmärgiks on hooneosa energiatõhususe parandamine ja energiakasutuse vähendamine. Lisaks on otseseks eesmärgiks munitsipaallasteaia ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti tulemusena saavutatakse energiatõhususe miinimumnõuete tagamine.

Saaremaa valla hooldekodu Saaremaa Valss energiatõhususe suurendamine

Projekti nr: Kliima.2.01.17-0007 
Projekti kestus: 01.03.2018 – 31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 540 000,00 EUR
Abikõlbulik kulu: 444 744,00 EUR
Projekti toetus: 275 741,28 EUR
Projekti omafinantseering: 169 002,72 EUR
Eesmärk: Saaremaa valla hooldekodu "Saaremaa valss" investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.
Tulemused: vahetatud aknad, uuendatud nõuetekohane välissoojustus, parendatud ventilatsioon, soojustatud lamekatused.

Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Projekti nr: 2014-2020.6.03.17-0091 
Projekti kestus: 01.05.2017 – 31.12.2019 
Projekti kogumaksumus: 281 865,36 eurot
Projekti toetus: 202 943,06 eurot
Projekti omafinantseering: 78 922,3 eurot
Valdkond, millesse projekt panustas:
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine.
Kaasajastati Orissaare tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu, võeti kasutusele LED valgustehnoloogia, vähendati elektrienergia tarbimist läbi säästlikkuse ja tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsema kasutamise. EL Ühtekuuluvusfondist toetatava projektiga on tagatud Orissaare aleviku ja Tagavere küla tänavavalgustuse energiakulu vähenemine ja parem töökindlus. Paigaldati uued metallmastid, maakaabelliinid ja kaasaegsed LED valgustid koos kaasaegse juhtimissüsteemiga, tagatud on elektrienergia efektiivsem kasutamine ja elektrienergia tarbimise vähenemine.

Valjala aleviku soojamajanduse arengukava

Projekti nr: 2014-2020.6.02.19-0410
Projekti kestus: 07.07.2019  31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 1750 EUR
Projekti toetus: 1575 EUR
Projekti omafinantseering: 175 EUR
Projekti raames koostatakse Valjala aleviku soojusmajanduse arengukava.
Arengukava annab ülevaate aleviku hoonete ja kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest, tarbimisest ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Arengukava eesmärk on koostada Valjala aleviku jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel.

Orissaare Lasteaia energiatõhususe parendamine

Projekt: Kliima 1.01.17-0018
Projekti algus ja lõpp: 29.06.2017  31.12.2019
Projekti kogumaksumus: 356 716,10 eurot
Projekti toetus: 221 163,98 eurot
Projekti omafinantseering: 135 552,12 eurot.
Valdkond, millesse projekt panustab: Kliima.1.1.1 Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine
Projekti rahastab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga meetmest Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avatud taotlusvoorust. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem).
Eesmärk: Orissaare lasteaed "Päikesekiir" energiatõhususe parendamise projektiga tagatakse lasteaia energiakulude kokkuhoid. Tööde tulemusena valmib oluliselt energiatõhusam ümberehitatud lasteaed, mille ülalpidamise kulud ja energiakasutus on väiksemad. Projekti tulemusena paigaldatakse lasteaiale päikesepaneelid, millega edendatakse taastuvenergia kasutamise suurenemist.

Saaremaa Ralli 2019 korraldamistegevused ürituse tulemuslikuks läbiviimiseks

 

Projekti nr: RE.2.01.19-0190
Projekti kestus: oktoober 2019 – detsember 2019
Projekti kogumaksumus: 40 000,00 eurot
Projekti toetus: 30 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 10 000,00 eurot
Projekti kokkuvõte: 11.-12. oktoobril 2019 toimus Kuressaares ja Saare maakonnas 52. Saaremaa Ralli 2019, mis traditsiooniliselt lõpetas Balti riikide autoralli hooaja. Projekti raames toetati Saaremaa Ralli läbiviimiseks vajalike turvateenuste finantseerimist kõrgel tasemel turvalisuse tagamiseks.

Päästevõimekuse tõstmine ja meremärgistuse uuendamine Vilsandi saarel

Projekti nr: EU52531 
Projekti kestus: 13.08.2018 – 31.10.2019
Projekti kogumaksumus – 102 355,20 eurot
Projekti toetus: 87 001,92 eurot
Projekti omafinantseering – 15 353,28 eurot.
Projekti eesmärk: Rajatakse olemasolevale tuletõrjeautole nõuetekohane hoiuruum. Tuletõrjeauto garaaži rajamine on vajalik aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandi saarel. Koolipapa maaüksusel Vilsandi külatee servas asub „Krati pesa"  tee-ehituse ja maastiku-hooldamise tehnika hoiustamise abihoone. Laiendus on projekteeritud eesmärgiga tagada saarel aastaringne päästevõimekus. Olemasolev hoone on vähese soojapidavusega, selle täiendav soojustamine on tehniliselt keerukas, kulukas ning ei pruugi tagada energiatõhusat lahendust. Põrandatasapinna tõstmine pole võimalik kuna sel juhul ei mahuks tehnika enam garaaži.

Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile

Projekti nr: RE.2.01.19-0005
Projekti kestus: 20.03.2019-15.03.2020
Projekti kogumaksumus: 59 736,00 eurot
Projekti toetus: 50 775,60 eurot
Projekti omafinantseering: 8 960,40 eurot
Projekti lühikokkuvõte: Projekti raames paigaldatakse Vilsandile, Koolipapa kinnistule veevõtumahutid (4x20m3), mis on olulised aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandil. Rajatav veevõtukoht on eelduseks ehitusloa väljastamisel piirkonda kavandatud objektidele (sh kogukonnamaja) ning annab oluliselt juurde võimekusele saare elanike vara säilitamiseks. Paraneb saare kogukonnale esmatähtsa teenuse kvaliteet ja kättesaadavus.

Orissaare aleviku pargi rajamine (LEADER)

Projekti nr: 619217741867 Projekti kestus: 2017  2019
Projekti kogumaksumus: 56 176,42 eurot
Toetussumma: 50 000 eurot
Projekti omafinantseering: 6176,42 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab: Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.
Eesmärk: Projektiga rajatakse Orissaare alevikku kogukonnale suunatud kvaliteetne ja turvaline mänguväljakuala. Projektiga parendatakse kogukonna vabaajaveetmise võimalusi ja luuakse eeldused, et lastel ja noortel oleks väljundeid välistingimustes vaba aja veetmiseks. Pargis on mitmekesised atraktsioonid erinevas vanuses inimestele vabaaja veetmiseks. Pargi territoorium on jagatud erinevateks tegevusaladeks vastavalt kasutajate eale ja kasutussoovile.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas I

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0110
Projekti algus ja lõpp: 15.06.2018 – 31.10.2019
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti abikõlblik maksumus: 107 106,40 EUR, sh toetus 91 040,44 EUR ja omafinantseering 16 065,96 EUR
Projekti tulemusel tagati puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Projekt soodustab kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalusi.
Projekti raames toetati kolme liiki tegevusi: liikuvusega seotud toimingute parandamist (st püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas

Projekti nr: 2014-2020.6.03.16-0036 
Projekti kestus: 01.06.2017 – 01.11.2019
Projekti kogumaksumus: 304 292,64 eurot
Projekti toetus: 213 004,85 eurot
Projekti omafinantseering: 91 287,79 eurot
Projekti eesmärk: Lääne-Saare valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas.
Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse 248 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 72 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 3969 m uut maakaabelliini ja 85 m uut õhkkaabelliini. Taastatakse ca 279 m teekatet ja ca 3658 m haljasala või teepeenart, rekonstrueeritakse 14 liitumiskilpi.

Orissaare õpilaskodu ja söökla energiasäästuprojekt

Projekti number: EU51245 
Meede: Regionaalsete investeeringute programmi 2017. aasta taotlusvoor 
Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimisel teostati projekteerimis- ja ehitustööd suuremas mahus, kui oli esialgselt kavandatud EAS regionaalsete investeeringutoetuse andmise programmist toetuse taotlusel. Fassaadi, avatäidete, ventilatsiooni ja  küttesüsteemile lisaks rekonstrueeriti ka hoone katus. Ehitustööde käigus selgus, et katuse kande-konstruktsioon oli läbi vajunud ning vajas olulist tugevdamist ja täiendavat toestamist, et tagada hoone edasine ohutu ekspluatatsioon. 
Ehitustööd lõpetati 2019. aasta juunis. Ehitajaks oli Ehitus5ECO OÜ/Wolkar OÜ (ühispakkumine). Ehitustööde kogumaksumus oli 277 099,80  eurot. EAS regionaalsete investeeringutoetuse programmi raames oli projekti abikõlblik kogumaksumus  101 764,50 eurot, millest toetust saadi 76 323,38 eurot (so 75% abikõlblikest kuludest, kuna 25% abikõlblikest kuludest oli seotud hosteli ja söökla äritegevusega). 
Orissaare hosteli renoveerimistööde käigus soojustati hoone fassaad ja lagi, hoone puitaknad vahetati plastikakende vastu, vanad välisuksed asendati turvaustega,  paigaldati uus keskkütte-süsteem ja ventilatsioon ning hoonele ehitati uus katus.

 

LIFE+ projekt: Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks (LIFE Viva Grass)

Integrated planning tool to ensure viability of grasslands 
Projekti number: LIFE13 ENV/LT/000189
Koduleht: www.vivagrass.eu/ee
Kestus: juuni 2014 – mai 2019
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

ProgeTiiger 2018

Projekti nr: 7-7.1/132-18 
Projekti kestus: 29.05.2018 - 28.02.2019
Projekti kogumaksumus: 12 436,73 EUR
Projekti toetus: 10 571,22 EUR
Projekti omafinantseering: 1 865,51 EUR
Eesmärk: Digivahendite kasutamise harjumuse teke ja propageerimine, õppetöö huvitavamaks ja vaheldusrikkamaks muutmine, matemaatiliste ja eneseväljendusoskuste arendamine, seadmete juhtimise oskuste arendamine.
Tulemused: Saaremaa Vallavalitsus haridusasutuse pidajana soetab projekti raames 10 munitsipaalomandis olevale haridusasutusele esmased stardikomplektid robootika õppeks loodud programmeeritavaid seadmeid, et alustada mängulise tegevuse vormis programmeerimise algteadmiste õpetamist lasteaedades.
Projekti on kaasatud: Lümanda lasteaed, Mustjala lasteaed, Salme lasteaed, Aste lasteaed, Tornimäe lasteaed, Pärsama lasteaed, Kaali lasteaed-algkool, Orissaare lasteaed, Pihtla kool, Kihelkonna kool-lasteaed.

Ida-Saaremaa keskusesse laululava ehitamine (LEADER)

Projekti nr: 19201800075
Projekti kestus: 2018
Projekti kogumaksumus: 70 882,09 eurot
Toetussumma: 49 617,46 eurot
Projekti omafinantseering: 21 264,63 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab: Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.

Tulemus: Projektiga taastati  Orissaares Ida-Saaremaa jaoks aastaringselt kasutatav laululava, kus saavad toimuda  kultuuripärandi hoidmiseks erinevad rahvakultuuri sündmused, talvised ja uusi traditsioone loovad üritused lastele, noortele, peredele.

Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd

Projekti nr: 833017740429
Projekti kestus: 01.05.2018 – 01.11.2018
Projekti kogumaksumus: 128 905,80 eurot
Projekti toetus: 56 000 eurot
Projekti omafinantseering: 72 905,80 eurot

Tulemus: Loodud on tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Ehitatud on uus kai ja slipp.

Kiire internetiühendus ja raadiosidevõimekus Abruka saarel 

Projekti nr: EU51458
Projekti kestus: 02.10.2017 – 01.10.2018
Projekti kogumaksumus: 77 140 eurot
Projekti toetus:  61 897 eurot
Projekti omafinantseering – 15 243 eurot
Tulemus: Käesoleva projektiga parandati oluliselt Abruka saare kogukonnale osutatava sideteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti raames paigaldati saarele taastuvenergiatoitel töötav sidemast, millele paigaldati kiire internetiteenuse pakkumiseks vajalikud seadmed.

Projekti tulemusel on loodud saare kogukonnale osutatava esmatähtsa teenuse kättesaadavus ja kvaliteet kiire interneti näol. Igal Abruka saare püsielanikul on võimalik peale teenuspakkujaga liitumist kasutada kodus kiiret internetiühendust. Enamkäidavates turismikohtades ja saare jaoks strateegilistes punktides (sadam, Päästemaja, muuseum, külakeskus) on tagatud Wifi tehnoloogial baseeruv vaba baasinternetiühendus ning kiire interneti kasutamise võimalus.

Rolling Images in Business Startups (RIBS)

InterregEuropean Union

Kestvus: 01.09.2015 – 30.11.2018
Projekti kogueelarve: 1 824 555 €

 

 

Projekti partnerid: Pargas stad, Soome (juhtpartner); Soome: Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf; Eesti: Kinobuss, Saaremaa Arenduskeskus SA, Kuressaare Linnavalitsus; Rootsi: Film på Gotland, Film Stockholm.
Tulemus: projekt suurendas kolme aasta jooksul Saare maakonna gümnaasiuminoorte teadmisi ettevõtlusest ja meediakirjaoskusest. Õppetöö toimus läbi kohalike ja piiriüleste kursuste ja seminaride, lisaks toimusid õpetajate- ja juhendajate vahetused. Sarnaste ettevõtlusideedega noored moodustasid meeskonnad, arendades erinevaid tehnoloogiavahendeid kasutades välja toote või teenuse. www.ribsproject.comFacebook: RIBS

(M)Ajarännakud linnaruumis

Kestvus: 01.09.2017 – 28.02.2018
KÜSK-i toetus: 5431,50 eurot

Projekti partnerid: SA Saaremaa Muuseum, Muinsuskaitseamet, Saaremaa Ettevõtjate Liit, MTÜ Visit Saaremaa, Kuressaare kunstinõukogu, Kuressaare Linnamajandus, Aabwell tõlkebüroo, Nelidisain, Kuressaare Kultuurivara, Raadio Kadi, Saarte Hääl.

Tulemus: Kuressaare tähelepanuväärseimate ajaloo- ja ehitismälestiste ning kultuurilooliste objektide tutvustamine avalikus linnaruumis läbi ajalootekstide, fotode jm kujundatuna klaaspindadele. Projekt on kingitus EV100 puhul, mis pakub nii kuressaarlastele kui külalistele aastateks teadmisi ja avastamise rõõmu.
I etapp: Tallinna 2 - Raekoda, Tallinna 3 - Vaekoda, Tallinna 4 - Pritsumaja, Lossi 1 - Rüütelkonna hoone, Tallinna 20 - Eesti Seltsi maja, Kauba 1 - Pallopsoni maja, Kauba 2 - Kaubahoov, Lossi 6 - Meedla koda, Tallinna 5 - Turuhoone, Martin Körberi 4.
II etapp: Tallinna 19 - vana kohtumaja, Lossi 7 - Bergmanni maja, Lossipark 1 - Kuursaal ja Lossipark, Lossipark 8 - Pargivaksal, Veski 9 - Sadamaait, Kitsas 10 - „Noor-Eesti", Turu 2 - Campenhauseni maja, Pikk 19 – Holzmayeri ja Sterni maja, Pikk 31 - Gümnaasiumi hoone/Vanalinna kool, Kauba 5 - Pastoraadi hoone.

(M)Ajarännakud linnaruumis teejuht
Kestvus: 01.01.2018 – 21.05.2018
KÜSK-i toetus: 1943,24 eurot
Projekti partnerid: SA Saaremaa Muuseum, Muinsuskaitseamet, MTÜ VisitSaaremaa, Kuressaare Linnamajandus, Aabwell tõlkebüroo, Nelidisain, Raadio Kadi, Saarte Hääl.

Tulemus: Kuressaare vanalinna ja Lossipargi piirkonna kaart (saadaval eesti ja inglise keeles), mis tuvustab (M)Ajarännakute teekonda. Kaart-teejuhile on kantud kõik 20 EV100 kingituse objekti. Kujundaja: Nelidisain. Projektijuht: Saaremaa Vallavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas.

 

Kihelkonna külaplatsi laste seiklusraja ehitamine 

 Projekti nr: 619217741855 
Projekti kestvus: 01.07.2016 – 26.07.2017
Projekti kogumaksumus: 11848,81 eurot 
Projekti toetus: 9953 eurot 
Projekti omafinantseering: 1895,81 eurot
Tulemus: Kihelkonna külaplatsile rajatud laste atraktsioonid (seiklusrada). Sellel seiklusrajal saavad lasteaialapsed ja koolilapsed kuni 6-7-nda klassini turvaliselt arendada oma liikumisoskusi, tasakaalu ja täpsust. Samas kõrval laululava juures on pingid, kus lapsevanemad saavad väiksemaid lapsi jälgida ja omavahel juttu rääkida. Rajatud on koht, kus kõigil on tegevust – seal lähedal asuvad korvpalli- ja võrkpalliplats, kus noored käivad oma aega tihti veetmas. 

Nasva jõesadama rekonstrueerimine (I etapp)

Projekti nr: 833016740112
Projekti kestus: 01.03.2017 – 31.05.2018 
Projekti kogumaksumus: 249 804,73
Projekti toetus: 199 970,61 eurot
Projekti omafinantseering: 49 834,12 eurot
Tulemus: Loodud on tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Rekonstrueeritud on sadamakai, paigaldatud on kai ääretala, kai ankrud ja jaotusvöö, kai varustus (pollarid, päästeredel, puitvenderdus, kraana vundament, kai katend, torupiirded), ehitatud on slipp, rajatud on katendi aluste kommunikatsioonid.

Aste põhikooli tehnoloogiahoone rekonstrueerimine 

Projekti nr: EU51167
Projekti kestus: 01.05.2017 – 31.12.2017
Projekti kogumaksumus: 68 484,63 EUR
Projekti toetus: 51 363,47eurot
Projekti omafinantseering: 17 121,16 eurot
Tulemus: Parendatud Aste kooli tehnoloogiahoone õppekvaliteet, küttesüsteemid kaasajastatud, ventilatsioonisüsteem väljaehitatud ja paigaldatud uued, kaasaegsed töövahendid tehnoloogiaklassi. 

Kaarma endine koolimaja noorte püsilaagriks

Projekti nr: 619217741868 

Projekti kestus: 01.06.2017 – 29.12.2017
Projekti kogumaksumus: 63 279,30
Projekti toetus: 49 990,27 eurot
Projekti omafinantseering: 13 289,03 eurot
Tulemus: Loodud kõik tingimused püsilaagri käivitamiseks endises Kaarma koolimajas.
Laagrite eesmärk on pakkuda noortele tasemekoolitusevälist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus. 17.juunil 2010 vastuvõetud noorsootöö seadusega asendati sõnad „noortelaager ja projektlaager" sõnadega „noorte püsilaager ja noorte projektlaager". Noorte püsilaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba. Noorte püsilaagris on ühe vahetuse pikkus vähemalt kuus ööpäeva ja laager tegutseb aastas üle 60 päeva. Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

Valjala katlamaja rekonstrueerimine tuletõrjedepooks 

Projekti number: 619217741860
Projekti kestus: 01.05.2017 – 30.03.2018 
Projekti kogumaksumus: 47 338 eurot
Projekti toetus: 42 604 eurot
Projekti omafinantseering: 4734 eurot
Projekti tulemus:

  • Kesk-Saaremaa piirkonnas maaelu arengut toetava turvatunde suurenemine läbi omaalgatuse ja koostöötahte. Piirkonna jaoks olulise kogukonnateenuse uuele tasemele tõstmine.
  • Võimekama päästeauto jaoks on renoveeritud elementaarsetele nõuetele vastavad ruumid.
  • Kohalikule vabatahtlikule päästekomandole on loodud operatiivsema teenuse pakkumiseks paremad tingimused.
  • Oluline kogukonnateenus on viidud uuele tasemele (suurem operatiivsus ja võimekus, rohkem vabatahtlikke päästjaid).

Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas

Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029 
Projekti kestus: 01.01.2017 – 31.12.2018
Projekti kogumaksumus: 187 661 EUR
Projekti toetus:144 691 EUR
Projekti omafinantseering: 42 970 EUR
Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist, meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" kaudu.
Töötati välja hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiv hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudel. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas  viidi koduteenuse tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.

Ühistegevuse ja kogukonna areng läbi muusika 
Projekti kestus: veebruar 2017 – november 2018 
Projekti kogumaksumus: 17 184 EUR
Projekti toetus: 15 465 EUR
Projekti omafinantseering:  1719 EUR
Projekti käigus muretseti Orissaare Kultuurimajale uus tiibklaver ja anti kogukonnale klaveriõpetustunde ning koostati turundusvoldi.
 

Maasi männiku terviserada

Projekti kestus: veebruar 2017  veebruar 2019

Projekti kogumaksumus: 20 967.50 EUR
Projekti toetus: 18 869 EUR
Projekti omafinantseering:  2089. 50 EUR
Projekti tulemus: projekti käigus rajati Orissaare aleviku vahetusse lähedusse ca 4 km pikkune osaliselt hakkepuiduga kaetud viidastatud, puhkealade, pinkide ja varjualustega Orissaare terviserada.
Koduleht: www.orissaaresport.ee/spordibaasid/terviserada, Facebooki leht: www.facebook.com/orissaareterviserada.

Vabatahtlike päästjate motivatsiooni suurendamine 
Projekti number: 619216740564 
Projekti kestus: oktoober 2016 – september 2018
Projekti kogumaksumus: 37 
358,50 EUR
Projekti toetus: 32 202 EUR
Projekti omafinantseering: 5156,50 EUR
Projekti eesmärk oli aidata kaasa sellele, et kohalikel vabatahtlikel päästjatel jätkuks soovi ja tahet tegutseda. Projekti lõppedes on piirkonna vabatahtlikud päästjad motiveeritumad ning kogukond on paremini informeeritud nii vabatahtlike tegevustest kui ka võimalustest vabatahtlikuks päästjaks saada. Piirkonna elanikel on algteadmised igapäevaelu puudutavatest ohtudest ning võimalustest nii enda kui ka kaaselanike abistamisest ohuolukordadest väljatulemisel.
Projekti raames rekonstrueeriti ümber endine Tornimäe keskkütte katlamaja vabatahtlike päästjate keskuseks - garaažiks. Hoone leidis uue kasutuse ning hoones on võimalik hoida vabatahtlike päästjate autosid ka talvel ning välistatud on nende külmumine. Samuti on tagatud vabatahtlikel merepäästjatel võimalus hoida päästepaati koos päästevarustusega.