Maakonnaplaneering

Maakonnaplaneeringu kehtestamine

Riigihalduse ministri 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94 kehtestati Saare maakonnaplaneering 2030+. Maakonnaplaneering haarab kogu Saare maakonna territooriumi.
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid ja see on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.


Rahandusministeeriumi teadaanne nr 1282606_Saare maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
Saare maakonnaplaneerigu 2030+ materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel: 
www.maavalitsus.ee/saare-maakonnaplaneering.
Paberkandjal saab maakonnaplaneeringuga tutvuda Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saare talituses (Lossi 1, Kuressaare).

Saare maakonnaplaneering: www.maavalitsus.ee/saaremaaplaneering