Maakorraldus

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks (maatulundusmaa)

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Hämmelepa küla Niidi (59201:001:0940) 12,57 ha; alghind 19 310.-, tagatisraha 1 930.-; 
 • Kasti küla Naela (43301:001:0923) 2,67 ha; alghind 3 210.-, tagatisraha 320.-;
 • Kuressaare linn Kihelkonna mnt 22 (34801:005:0113) 2,28 ha; alghind 29 180.-, tagatisraha 2 910.-;  
 • Küdema küla Orase (48301:001:0688) 5,04 ha; alghind 7 260.-, tagatisraha 720.-; 
 • Nasva alevik Luguse (43301:001:0639) 1,54 ha; alghind 2 220.-,tagatisraha 220.-; 
 • Ninase küla Toomase (48301:001:0683) 2,36 ha; alghind 4 530.-, tagatisraha 450.-; 
 • Sakla küla Lambaniidu (85801:001:1186) 3,81 ha; alghind 4 880.-, tagatisraha 480.-; 
 • Turja küla Kurejala (85801:001:1200) 6,5 ha; alghind 10 920.-, tagatisraha 1 090.-; 
 • Vanalõve küla Lageda (85801:001:1192) 2,84 ha; alghind 3 090.-, tagatisraha 300.-. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.10.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Enampakkumisteade 
_________________________________________________________________________

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks (maatulundusmaa)

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Kärla alevik Pajuniidi (71401:001:0257) 0,36 ha; alghind 1 800.-, tagatisraha 180.-; 
 • Atla küla Nurmemäe (71401:001:0275) 2,59 ha; alghind 4 920.-, tagatisraha 490.-; 
 • Eeriksaare küla Leenipõllu (71401:001:0278) 1,17 ha; alghind 2 110.-, tagatisraha 210.-; 
 • Pulli küla Sääsepõllu (71401:001:0249) 3,63 ha; alghind 9 800.-, tagatisraha 980.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.10.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Maa-amet 27.09.18 kiri
Enampakkumisteade

_______________________________________________________________________

TOIMINGUD MAAGA
1. Maakorraldustoimingute korraldamine (katastriüksuste jagamised ja liitmised, piiride muutmised);
2.  Omandi- ja maareformist tulenevate küsimuste (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, kompenseerimine, riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine, teenindusmaa määramine) lahendamine;
3. Koha-aadresside määramise korraldamine; 
4. Katastriüksuste sihtotstarvete määramise korraldamine; 
5. Maamaksuga seotud küsimuste lahendamine;
6. Maade munitsipaalomandisse taotlemise korraldamine; 
7. Kinnistuportaalis vallapoolsete toimingute teostamine; 
8. Sundvalduse seadmisega seonduvate küsimuste lahendamine; 
9. Valdkonnaga seotud järelpärimistele ja kirjadele vastamine; 
10. Valdkonnaga seotud küsimustes kodanike nõustamine; 
11. Valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude koostamine ja vallavalitsusele esitamine.
 
MAAMAKS
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
MAAMAKSUST VABASTAMINE
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
Pille Pukk, 452 5085
pille.pukk@saaremaavald.ee
Ruth Kalamees, tel 452 5087
ruth.kalamees@saaremaavald.ee
Margus Pikkor (Orissaare TK)
tel 454 5602