Mahasõidu rajamine

Uue mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine on lubatud pädeva isiku poolt koostatud mõni teise teega funktsionaalselt koos toimiva ehitise ehitusprojekti alusel. Vastava projekti puudumisel peab kinnistu omanik oma tegevuse vallavalitsusega kooskõlastama. Kooskõlastamiseks esitatakse digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile vald@saaremaavald.ee. Taotlusele lisatakse kavandatava tegevuse asukoha skeem ja mahasõidu joonis, milleks võib kasutada ka Transpordiameti poolt välja töötatud tüüpjooniseid. Vallavalitsus võib mahasõidu rajamise jätta kooskõlastamata, kui:

  • ristumiskoht valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
  • kavandatud on ebapiisav pöörderaadius;
  • on kavandamata meetmed (truup), et oleks tagatud takistamatu vee vool tee kraavides;
  • puuduvad kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused.