Teated

Mida on vaja teada lumetõrjest

Tulemas on talv ja paljudele läheb korda, kuidas saada talviste teeolude korral liikuma ja kuidas on korraldatud valla teedel lumetõrje. 
Praegu kehtivad veel endistel Kihelkonna, Mustjala, Leisi ja Pihtla valla teedel lumetõrje lepingud kaheks ning Orissaare ja Laimjala piirkonnas üheks talveks.
 
Lumetõrje lepingud on lõppenud endise Lääne-Saare, Pöide, Valjala, Torgu ja Salme valdade territooriumidel. Leidmaks neisse piirkondadesse lumelükkajaid, korraldatakse hanked.
Saaremaa valla kohalikel teedel tagatakse 1. seisunditaseme nõuded (lumetõrjet tehakse alates 10 cm koheva lume või 5 cm sulalume korral). Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad valla teed ja avaliku kasutusega erateed. Täpsemalt >>
 

Uus raieloa andmise kord

Mais 2019 jõustus uus raieloa andmise kord, mis reguleerib Saaremaa valla haldusterritooriumil puu raieks loa taotlemist ja loa andmist. 
Kord kehtib (vt Raieloa kohustusega alad):

  • alevike kompaktse asustusega aladel, 
  • kalmistutel,
  • muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades,
  • Kuressaare linna territooriumil.

Luba tuleb taotleda:

  • puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameetriga alates 12 cm), 
  • puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil
  • istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale.

Raielube väljastab valla majandus- ja haldusosakond. Väljapool Kuressaaret palume pöörduda kohaliku teenuskeskuse juhi poole. Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone vms.

Lisainfo Raieloa taotlemineHaljastuse info

 

 

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna
kontaktid >>

Marientali tee 27,
Kuressaare 93820

Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks:
Kuressaare puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, v.a erijuhul valla loal. Loa saamiseks pöörduda 
vald@saaremaavald.ee
mikk.tuisk@saaremaavald.ee või 
martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.