Muinsuskaitse

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves on nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
Taotlusi võeti vastu 1. detsembrini 2018. Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub juulis ja detsembris.
Alus: Vallavalitsuse 17.04.10 korraldus nr 375

Mida peaksin teadma, kui elan muinsuskaitsealal?

Vanalinn on kaunis, vanalinnas on ilus elada.
Selleks, et seda kõike hoida, peab seoses ehitustegevusega mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse. Keelatud on näiteks plastikakende paigaldamine, olulist rolli mängivad õigete detailide (vihmaveesüsteemide, katusekatte või voodrilauaprofiili  jm) valik. Tihti uuendatakse maja välisilme sobimatute materjalidega, mis paraku teevad vanale majale karuteene. Enamikel juhtudel õnnestuks hoone õigeid töövõtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikumate kulutusega.
 
Elanike nõustamine, projektide läbivaatus ning järelvalve korraldatud Muinsuskaitseameti ja Saaremaa Vallavalitsuse poolt. Kindlasti konsulteerige enne tegutsema asumist vallavalitsuse arhitektidega ja muinsuskaitse esindajatega, tutvuge julgelt vallamajas olemasolevate arhiivi- ja infomaterjalidega.
 

Kuressaare linna muinuskaitseala

 
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid, muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Vabariigi Valitsuse 17.02.2004 määrusega nr 220 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus".
 

 

Kontakt

Muinsuskaitseamet Saaremaal
Tallinna 10, Kuressaare

Keidi Saks 
tel 5308 9199
keidi.saks@muinas.ee