Muinsuskaitse

Kuressaare linna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid, muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega.

Mida peaksin teadma, kui elan muinsuskaitsealal?

Vanalinn on kaunis, vanalinnas on ilus elada. Et seda kõike hoida, peab seoses ehitustegevusega mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse. Keelatud on sealhulgas plastikakende paigaldamine, olulist rolli mängivad õigete detailide (vihmaveesüsteemid, katusekate või voodrilauaprofiil jm) valik. Tihti uuendatakse maja välisilme sobimatute materjalidega, mis teevad vanale majale karuteene. Enamikel juhtudel õnnestuks hoone õigeid võtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikumate kulutusega. Elanike nõustamine, projektide läbivaatus ning järelvalve on korraldatud Muinsuskaitseameti ja Saaremaa vallavalitsuse poolt. Enne tegutsema asumist tasub konsulteerida ameti nõunike ja vallavalitsuse arhitektidega. Vajadusel saab tutvuda ka arhiivi- ja infomaterjalidega vallavalitsuse hoones Kuressaares, aadressil Tallinna 10.

Tööde teostamine muinsuskaitsealal

Tööde tegemiseks mälestisel, mälestise kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb sõltuvalt olukorrast taotleda Muinsuskaitseameti luba või teha ametile sellekohane teatis. Lihtsamate nö hooldus- ja remonttööde teostamine mälestisel on lubatud ka ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta. Samuti ei ole ameti kooskõlastust vaja juhul, kui tööde kohta on tehtud leevendus mälestiseks tunnistamise otsuses või muinsuskaitseala kaitsekorras.

Välireklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealal on vastavalt muinsuskaitseseadusele vajalik ametilt taotleda luba tööde tegemiseks, mis hõlmavad muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmist. Ilme muutmine on sealjuures tegevus, mis mõjutab mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise eksterjööri ja interjööri senist väljanägemist, sealhulgas värvilahenduse ja viimistluse muutmine, detailide või konstruktiivsete elementide ümberpaigutamine, eemaldamine või kinnikatmine, kinnismälestisele või muinsuskaitsealale objekti, sealhulgas teisaldatava objekti või ajutise ehitise, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu, -rajatise ja -seadme, teabekandja ning reklaami paigaldamine. Tööde tegemise luba või teatis tuleb esitada mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikul või valdajal Saare maakonna nõunikule.

Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärusSeaduse alusel on amet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile Eesti 12 muinsuskaitsealale, mis valmivad koostöös kohaliku omavalitsuse, elanike ja valdkonna ekspertidega hiljemalt 2023. aastaks. Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja pärandi potentsiaali linna arenguks, soodustades nii kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Senikehtivast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest. Esimesena algasid 2019. aastal tööd Kuressaares. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2004. aastast, lisainfot praeguse kaitsekorra koostamise osas leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Kontakt ja lisainfo

Muinsuskaitseameti Hiiu-Lääne-Pärnu-Saare regioon
Tallinna 10, Kuressaare

Saaremaa nõunik
Liis Koppel
tel 5308 9199
liis.koppel@muinsuskaitseamet.ee

Saaremaa nõunik-insener
Üllar Alev
tel 5866 6168
yllar.alev@muinsuskaitseamet.ee